Tag Archive row

Byphunsanit

mySql: แสดงข้อมูลหลายแถวไว้ในชุดเดียวคอลัมน์เดียว

ตอนกำลังทำข้อมูลทะเบียนลูกบ้านเพื่อที่จะได้ทำรายชื่อคนที่มีสิทธิที่จะออกเสียงในที่ประชุมนิติของหมู่บ้าน ดูๆ น่าจะไม่ยากแค่เขียน query ง่ายๆ มีเลขที่ห้อง ชื่อเจ้าของ จำนวนพื้นที่ แบบ

SELECT
  CONCAT(h.house_no, '/', h.house_no_sub) AS houseNo,
  CONCAT(p.title, ' ', p.name, ' ', p.surname) AS owner,
  h.squareMeter
FROM
  v1_house AS h
    LEFT JOIN
  v1_house_owner AS ho ON h.house_id = ho.house_id
    LEFT JOIN
  v1_peoples AS p ON ho.people_id = p.people_id
ORDER BY h.house_id ASC

ไม่นานก็ได้รายชื่อออกมาทั้ง 843 รายการ แต่จำได้ว่ามีห้องทั้งหมด 730 ห้องแล้วที่เกินมาคืออัลลัย ไล่ดูผลที่ออกมาบางห้องมีเจ้าของมากกว่า 1 คน เป็นเรื่องแล้วเพราะถึงมีเจ้าของกี่คนแต่จะใช้สิทธิได้แค่ห้องละ 1 เท่านั้น ดังนั้นสมมุติว่าห้องไหนมีเจ้าของ 2 คน (เจอว่าบางห้องมี 3 เจ้าของ) จะต้องเขียนให้แสดงรายชื่อในแถวเดียวกัน เช่น ‘1xx/xx’, ‘คุณ พิชญ์ พันธุ์สนิท, คุณ xxx พันธุ์สนิท, คุณ xxx พันธุ์สนิท’, ‘69.58’ แทนที่จะอยู่คนและแถว คนและ row

ตอนแรกจะเขียนแบบใช้ sub query แต่รู้สึกว่าซับซ้อนเกินไปหน่อย ดีที่ไปเห็น GROUP_CONCAT() ลองเขียนดูง่ายกว่าใช้ซับคิวรี่เยอะ

SELECT
  CONCAT(h.house_no, '/', h.house_no_sub) AS houseNo,
  GROUP_CONCAT(CONCAT(p.title, ' ', p.name, ' ', p.surname),
    ' ') AS owner,
  h.squareMeter
FROM
  v1_house AS h
    LEFT JOIN
  v1_house_owner AS ho ON h.house_id = ho.house_id
    LEFT JOIN
  v1_peoples AS p ON ho.people_id = p.people_id
GROUP BY h.house_id
ORDER BY h.house_id ASC , ho.people_id ASC

ข้อมูลออกมาถูกต้องแล้ว แบบเขียนไม่ยากด้วย ^_^

Byphunsanit

PHPWord: กรอกข้อมูลใส่ template

เพราะว่า word นั้นมีความสามารถปรับแต่งรูปแบบได้ซับซ้อนมากกว่า excel อยู่มาก อย่างน้อยแค่ตำแหน่งของส่วนต่างๆ ในแบบฟอร์มก็มีมากกว่า excel ที่เลือกตำแหน่งได้แค่ว่าจะใส่ column / row ไหน

การใช้ PHP สร้างไฟล์ word ขึ้นมาการสร้างไฟล์แม่แบบขึ้นก่อน โดยการสร้างตัว word template ขึ้นมาก่อนโดยใช้โปรแกรม Microsoft Word สร้างเอกสารไปตามปกติ จึงง่ายกว่า จากนั้นก็แก้เพียงแต่ในส่วนที่่ต้องการจะแทนค่าให้ใส่ ${key name} ลงไป (ระวังเรื่องช่องว่างด้วยนะครับ) หรือส่วนที่ต้องการ repeat ก็เพิ่ม ${key name} … ${/key name} เข้าไปเท่านั้นจะง่ายกว่า ไฟล์ในตัวอย่างนี้สามารถโหลดได้จาก template.docx

จากนั้นก็เขียน code

<?php
ini_set('max_execution_time', 0);
ini_set('memory_limit', '-1');

include '../vendor/autoload.php';

use PhpOffice\PhpWord;

$title = 'Template Render ' . date('Y-m-d H:i:s');

/* load template */
$templateProcessor = new \PhpOffice\PhpWord\TemplateProcessor('template.docx');

/* fill data */
$templateProcessor->setValue('header', $title);

/* random data */
$scores = [];
for ($a = 0; $a < 10; $a++) {
  $scores[$a + 1] = rand(0, 100);
}

/* clone table row and fill */
$templateProcessor->cloneRow('student_id', count($scores));
foreach ($scores as $key => $value) {
  $templateProcessor->setValue('score#' . $key, htmlspecialchars($value, ENT_COMPAT, 'UTF-8'));
  $templateProcessor->setValue('student_id#' . $key, htmlspecialchars($key, ENT_COMPAT, 'UTF-8'));
}

/* clone all block */
$templateProcessor->cloneBlock('repeater', 5);

header("Content-Description: File Transfer");
header('Content-Disposition: attachment; filename="' . $title . '.docx"');
header('Content-Type: application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document');
header('Content-Transfer-Encoding: binary');
header('Cache-Control: must-revalidate, post-check=0, pre-check=0');
header('Expires: 0');
$templateProcessor->saveAs('php://output');

อธิบาย code

 • การทำงานโดยจะโหลด ตัว PHPWord มาใช้ก่อน จะสังเกตุว่าจะมีการใช้ namespaces แทนที่จะใช้ include เข้ามาเหมือน PHPExcel
 • กำหนดจุดที่จะกรอกข้อมูลโดยใส่ ${key name} ใน word เช่น ${header} จากนั้นใน PHP ก็ส่งค่าตัวแปรไปแทนที่โดยใช้
  $templateProcessor->setValue('header', $title);
 • สามารถ repeat ตารางได้โดยการใส่ ${key name} ใน column ที่ต้องการคัดลอกแถวทั้งแถว เช่น ${student_id} และสั่งให้คัดลอกแถวโดยใช้
  $templateProcessor->cloneRow('student_id', จำนวนครั้ง);

  แถวในตารางที่ใส่ ${student_id} จะเพิ่มขึ้นมาทั้งแถวรวมทั้งคอลัมน์อื่นด้วย

 • สามารถเติิมช้อมูลให้คอลัมน์ที่เพิ่มมาใหม่นี้โดยใช้
  foreach ($scores as $key => $value) {
    $templateProcessor->setValue('score#' . $key, htmlspecialchars($value, ENT_COMPAT, 'UTF-8'));
    $templateProcessor->setValue('student_id#' . $key, htmlspecialchars($key, ENT_COMPAT, 'UTF-8'));
  }

  สังเกตุว่าจะมี

  #' . $key

  เพิ่มขึ้นมาเพิื่อจะแทนที่ลำดับที่เพิ่มขึ้นมานั่นเอง

 • ในรูปแบบตารางที่ซับซ้อนเช่น ตาราง “ใบขออนุญาตสอบซ่อม” ที่ต้องทำซ้ำหลายแถวและหลายคอลัมน์พร้อมๆกัน ทั้งตารางจะไม่สามารถใช้
  $templateProcessor->cloneRow('student_id', จำนวนครั้ง);

  ได้ ต้องเปลี่ยนไปใช้

  $templateProcessor->cloneBlock('repeater', จำนวนครั้ง);

  แทน แต่จะไม่สามารถใส่ตัวแปรลงไปแทนที่ได้ใน version นี้ (PHPWord version 0.13.0)