Tag Archive column

Byphunsanit

mySql: แสดงข้อมูลหลายแถวไว้ในชุดเดียวคอลัมน์เดียว

ตอนกำลังทำข้อมูลทะเบียนลูกบ้านเพื่อที่จะได้ทำรายชื่อคนที่มีสิทธิที่จะออกเสียงในที่ประชุมนิติของหมู่บ้าน ดูๆ น่าจะไม่ยากแค่เขียน query ง่ายๆ มีเลขที่ห้อง ชื่อเจ้าของ จำนวนพื้นที่ แบบ

SELECT
  CONCAT(h.house_no, '/', h.house_no_sub) AS houseNo,
  CONCAT(p.title, ' ', p.name, ' ', p.surname) AS owner,
  h.squareMeter
FROM
  v1_house AS h
    LEFT JOIN
  v1_house_owner AS ho ON h.house_id = ho.house_id
    LEFT JOIN
  v1_peoples AS p ON ho.people_id = p.people_id
ORDER BY h.house_id ASC

ไม่นานก็ได้รายชื่อออกมาทั้ง 843 รายการ แต่จำได้ว่ามีห้องทั้งหมด 730 ห้องแล้วที่เกินมาคืออัลลัย ไล่ดูผลที่ออกมาบางห้องมีเจ้าของมากกว่า 1 คน เป็นเรื่องแล้วเพราะถึงมีเจ้าของกี่คนแต่จะใช้สิทธิได้แค่ห้องละ 1 เท่านั้น ดังนั้นสมมุติว่าห้องไหนมีเจ้าของ 2 คน (เจอว่าบางห้องมี 3 เจ้าของ) จะต้องเขียนให้แสดงรายชื่อในแถวเดียวกัน เช่น ‘1xx/xx’, ‘คุณ พิชญ์ พันธุ์สนิท, คุณ xxx พันธุ์สนิท, คุณ xxx พันธุ์สนิท’, ‘69.58’ แทนที่จะอยู่คนและแถว คนและ row

ตอนแรกจะเขียนแบบใช้ sub query แต่รู้สึกว่าซับซ้อนเกินไปหน่อย ดีที่ไปเห็น GROUP_CONCAT() ลองเขียนดูง่ายกว่าใช้ซับคิวรี่เยอะ

SELECT
  CONCAT(h.house_no, '/', h.house_no_sub) AS houseNo,
  GROUP_CONCAT(CONCAT(p.title, ' ', p.name, ' ', p.surname),
    ' ') AS owner,
  h.squareMeter
FROM
  v1_house AS h
    LEFT JOIN
  v1_house_owner AS ho ON h.house_id = ho.house_id
    LEFT JOIN
  v1_peoples AS p ON ho.people_id = p.people_id
GROUP BY h.house_id
ORDER BY h.house_id ASC , ho.people_id ASC

ข้อมูลออกมาถูกต้องแล้ว แบบเขียนไม่ยากด้วย ^_^

Byphunsanit

PHPWord: กรอกข้อมูลใส่ template

เพราะว่า word นั้นมีความสามารถปรับแต่งรูปแบบได้ซับซ้อนมากกว่า excel อยู่มาก อย่างน้อยแค่ตำแหน่งของส่วนต่างๆ ในแบบฟอร์มก็มีมากกว่า excel ที่เลือกตำแหน่งได้แค่ว่าจะใส่ column / row ไหน

การใช้ PHP สร้างไฟล์ word ขึ้นมาการสร้างไฟล์แม่แบบขึ้นก่อน โดยการสร้างตัว word template ขึ้นมาก่อนโดยใช้โปรแกรม Microsoft Word สร้างเอกสารไปตามปกติ จึงง่ายกว่า จากนั้นก็แก้เพียงแต่ในส่วนที่่ต้องการจะแทนค่าให้ใส่ ${key name} ลงไป (ระวังเรื่องช่องว่างด้วยนะครับ) หรือส่วนที่ต้องการ repeat ก็เพิ่ม ${key name} … ${/key name} เข้าไปเท่านั้นจะง่ายกว่า ไฟล์ในตัวอย่างนี้สามารถโหลดได้จาก template.docx

จากนั้นก็เขียน code

<?php
ini_set('max_execution_time', 0);
ini_set('memory_limit', '-1');

include '../vendor/autoload.php';

use PhpOffice\PhpWord;

$title = 'Template Render ' . date('Y-m-d H:i:s');

/* load template */
$templateProcessor = new \PhpOffice\PhpWord\TemplateProcessor('template.docx');

/* fill data */
$templateProcessor->setValue('header', $title);

/* random data */
$scores = [];
for ($a = 0; $a < 10; $a++) {
  $scores[$a + 1] = rand(0, 100);
}

/* clone table row and fill */
$templateProcessor->cloneRow('student_id', count($scores));
foreach ($scores as $key => $value) {
  $templateProcessor->setValue('score#' . $key, htmlspecialchars($value, ENT_COMPAT, 'UTF-8'));
  $templateProcessor->setValue('student_id#' . $key, htmlspecialchars($key, ENT_COMPAT, 'UTF-8'));
}

/* clone all block */
$templateProcessor->cloneBlock('repeater', 5);

header("Content-Description: File Transfer");
header('Content-Disposition: attachment; filename="' . $title . '.docx"');
header('Content-Type: application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document');
header('Content-Transfer-Encoding: binary');
header('Cache-Control: must-revalidate, post-check=0, pre-check=0');
header('Expires: 0');
$templateProcessor->saveAs('php://output');

อธิบาย code

 • การทำงานโดยจะโหลด ตัว PHPWord มาใช้ก่อน จะสังเกตุว่าจะมีการใช้ namespaces แทนที่จะใช้ include เข้ามาเหมือน PHPExcel
 • กำหนดจุดที่จะกรอกข้อมูลโดยใส่ ${key name} ใน word เช่น ${header} จากนั้นใน PHP ก็ส่งค่าตัวแปรไปแทนที่โดยใช้
  $templateProcessor->setValue('header', $title);
 • สามารถ repeat ตารางได้โดยการใส่ ${key name} ใน column ที่ต้องการคัดลอกแถวทั้งแถว เช่น ${student_id} และสั่งให้คัดลอกแถวโดยใช้
  $templateProcessor->cloneRow('student_id', จำนวนครั้ง);

  แถวในตารางที่ใส่ ${student_id} จะเพิ่มขึ้นมาทั้งแถวรวมทั้งคอลัมน์อื่นด้วย

 • สามารถเติิมช้อมูลให้คอลัมน์ที่เพิ่มมาใหม่นี้โดยใช้
  foreach ($scores as $key => $value) {
    $templateProcessor->setValue('score#' . $key, htmlspecialchars($value, ENT_COMPAT, 'UTF-8'));
    $templateProcessor->setValue('student_id#' . $key, htmlspecialchars($key, ENT_COMPAT, 'UTF-8'));
  }

  สังเกตุว่าจะมี

  #' . $key

  เพิ่มขึ้นมาเพิื่อจะแทนที่ลำดับที่เพิ่มขึ้นมานั่นเอง

 • ในรูปแบบตารางที่ซับซ้อนเช่น ตาราง “ใบขออนุญาตสอบซ่อม” ที่ต้องทำซ้ำหลายแถวและหลายคอลัมน์พร้อมๆกัน ทั้งตารางจะไม่สามารถใช้
  $templateProcessor->cloneRow('student_id', จำนวนครั้ง);

  ได้ ต้องเปลี่ยนไปใช้

  $templateProcessor->cloneBlock('repeater', จำนวนครั้ง);

  แทน แต่จะไม่สามารถใส่ตัวแปรลงไปแทนที่ได้ใน version นี้ (PHPWord version 0.13.0)

Byphunsanit

PHPExcel: จัดรูปแบบ format ข้อมูล

เมื่อวานเขียน export ข้อมูลออกเป็นไฟล์ excel โดยใช้เวลาไม่นาน เพราะโครงสร้างการทำงานมันเหมือนๆ งานที่เคยทำมา แต่มาตกม้าตายเอาที่การฟอร์เมตของแต่ละ column ให้ตรงกับชนิดข้อมูล เช่น type เป็น date ก็ควรให้เห็นเป็นวันที่ไม่ใช่เลข 1234155 อะไรก็ไม่ทราบ

<?php

include '../vendor/phpoffice/phpexcel/Classes/PHPExcel.php';

set_time_limit(0);

$objPHPExcel = new PHPExcel();

/* Set default style */
$defaultStyle = $objPHPExcel->getDefaultStyle();

$defaultStyle->getFont()
  ->setName('Arial')
  ->setSize(11);

$defaultStyle->getNumberFormat()
  ->setFormatCode('yyyy-mm-dd');

/* Set document properties */
$title = 'columnsType_' . date('Y-m-d_H:i');
$objPHPExcel->getProperties()->setCreator('CMS')
  ->setCategory('Exports Datas')
  ->setDescription($title)
  ->setKeywords('Exports Datas ' . date('Y-m-d'))
  ->setSubject($title)
  ->setTitle($title);

/* create new sheet */
$objWorkSheet = $objPHPExcel->getActiveSheet();
$objWorkSheet->setTitle('Exports Datas');

$columns = [
  'row_number' => ['title' => 'No.', 'type' => 'row_number'],

  'price' => ['title' => 'ราคา', 'type' => 'currency'],

  'dateEnd' => ['title' => 'เริ่มจำหน่าย', 'type' => 'date'],
  'dateStart' => ['title' => 'เริ่มจำหน่าย', 'type' => 'date'],

  'dateApproved' => ['title' => 'เวลาอนุมัติ', 'type' => 'datetime'],

  'height' => ['title' => 'สูง (เมตร)', 'type' => 'float'],
  'width' => ['title' => 'กว้าง (เมตร)', 'type' => 'float'],

  'calculate' => ['title' => 'สูตรคํานวณหวย', 'type' => 'formula'],

  'image' => ['title' => 'ภาพ', 'type' => 'image'],

  'items' => ['title' => 'จำนวน', 'type' => 'integer'],

  'productName' => ['title' => 'ชื่อสินค้า', 'type' => 'string'],

  'timeEnd' => ['title' => 'เวลาขาย', 'type' => 'time'],
  'timeStart' => ['title' => 'เวลาปิดการขาย', 'type' => 'time'],

  'url' => ['title' => 'page', 'type' => 'url'],
];

/* header */
$colNo = -1;
$rowNo = 1;
$colStrings = [];
foreach ($columns as $fieldId => $field) {
  $colNo++;
  $colStrings[$colNo] = $colString = PHPExcel_Cell::stringFromColumnIndex($colNo);
  $objWorkSheet->setCellValue($colString . '1', $field['title']);
  $objWorkSheet->setCellValue($colString . '2', 'type = ' . $field['type']);
}
$headerHeight = $rowNo = 2;

$objPHPExcel->getActiveSheet()->freezePane($colString . ($headerHeight + 1));

/* random data */
$datas = [];
for ($a = 0; $a < 10; $a++) {
  $temp = [];

  $temp['calculate'] = '=RAND()';
  $temp['dateApproved'] = date(DATE_ISO8601, mt_rand(0, 1499291999));
  $temp['dateEnd'] = date('Y-m-d', mt_rand(0, 1499291999));
  $temp['dateStart'] = date('Y-m-d', mt_rand(0, 1499291999));
  $temp['height'] = mt_rand(0, 10) / 10;
  $temp['image'] = 'http://lorempixel.com/400/200/sports/?st=' . mt_rand(1, 500);
  $temp['items'] = mt_rand(999, 9999999);
  $temp['price'] = mt_rand(100, 10000);
  $temp['productName'] = substr(str_shuffle(str_repeat($x = '0123456789abcdefghijklmnopqrstuvwxyzABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ', ceil(10 / strlen($x)))), 1, 10);
  $temp['timeEnd'] = date('H:i:s', mt_rand(0, 1499291999));
  $temp['timeStart'] = date('H:i:s', mt_rand(0, 1499291999));
  $temp['url'] = 'https://plusmagi.com/?s=' . mt_rand(1, 500);
  $temp['width'] = mt_rand(0, 10) / 10;

  array_push($datas, $temp);
}

/* add data */
$row_number = 0;
foreach ($datas as $item) {
  $colNo = -1;
  $row_number++;
  $rowNo++;
  foreach ($columns as $fieldId => $field) {
    $colNo++;

    $coordinate = $colStrings[$colNo] . $rowNo;

    switch ($field['type']) {
      case 'date':
      case 'datetime':
      case 'time':{
          $ts = strtotime($item[$fieldId]);
          $value = PHPExcel_Shared_Date::PHPToExcel($ts);
        }break;

      case 'image':{
          $value = $item[$fieldId];

          $gdImage = imagecreatefromjpeg($value);
          $objDrawing = new PHPExcel_Worksheet_MemoryDrawing(); /*create object for Worksheet drawing*/

          $objDrawing->setCoordinates($coordinate); /*set image to cell*/
          $objDrawing->setDescription('Customer Signature'); /*set description to image*/
          $objDrawing->setHeight(50);
          $objDrawing->setImageResource($gdImage);
          $objDrawing->setName('Customer Signature'); /*set name to image*/
          $objDrawing->setOffsetX(25); /*setOffsetX works properly*/
          $objDrawing->setOffsetY(10); /*setOffsetY works properly*/
          $objDrawing->setWidth(100); /*set width, height*/

          $objDrawing->setWorksheet($objWorkSheet); /*save*/

          $objWorkSheet->getRowDimension($rowNo)->setRowHeight(60); /* set row height*/
        }break;

      case 'row_number':{
          $value = $row_number;
        }break;

      case 'url':{
          $value = str_replace('http://', '', $item[$fieldId]);
          $objWorkSheet->getCell($coordinate)
            ->getHyperlink()
            ->setTooltip('Click here to access page')
            ->setUrl($item[$fieldId]);
        }break;

      default:{
          $value = $item[$fieldId];
        }break;
    }

    $objWorkSheet->setCellValue($coordinate, $value);
  }
}

/* auto width column */
$cellIterator = $objWorkSheet->getRowIterator()->current()->getCellIterator();
$cellIterator->setIterateOnlyExistingCells(true);
foreach ($cellIterator as $cell) {
  $objWorkSheet->getColumnDimension($cell->getColumn())->setAutoSize(true);
}

/* format for columns */
$colNo = -1;
foreach ($columns as $fieldId => $field) {
  $colNo++;

  $coordinate = $colStrings[$colNo] . ($headerHeight + 1) . ':' . $colStrings[$colNo] . $rowNo;

  switch ($field['type']) {

    case 'currency':{
        $objWorkSheet->getStyle($coordinate)
          ->getNumberFormat()
          ->setFormatCode('#,##0.00');
        /*->setFormatCode(PHPExcel_Style_NumberFormat::FORMAT_NUMBER);*/
      }break;

    case 'date':{
        $objWorkSheet->getStyle($coordinate)
          ->getNumberFormat()
          ->setFormatCode(PHPExcel_Style_NumberFormat::FORMAT_DATE_DMYSLASH);
      }break;

    case 'datetime':{
        $objWorkSheet->getStyle($coordinate)
          ->getNumberFormat()
          ->setFormatCode(PHPExcel_Style_NumberFormat::FORMAT_DATE_DATETIME);
        /*->setFormatCode('Y-m-d H:i:s');*/
      }break;

    case 'float':{
        $objWorkSheet->getStyle($coordinate)
          ->getNumberFormat()
          ->setFormatCode(PHPExcel_Style_NumberFormat::FORMAT_NUMBER_COMMA_SEPARATED1);
      }break;

    case 'integer':
    case 'row_number':{
        $objWorkSheet->getStyle($coordinate)
          ->getNumberFormat()
          ->setFormatCode('#,##');
      }break;

    case 'time':{
        $objWorkSheet->getStyle($coordinate)
          ->getNumberFormat()
          ->setFormatCode(PHPExcel_Style_NumberFormat::FORMAT_DATE_TIME4);
        /*->setFormatCode('Y-m-d H:i:s');*/
      }break;

    default:{
        $objWorkSheet->getStyle($coordinate)
          ->getNumberFormat()
          ->setFormatCode(PHPExcel_Style_NumberFormat::FORMAT_GENERAL);
      }break;
  }

}

$objWriter = PHPExcel_IOFactory::createWriter($objPHPExcel, 'Excel2007');
header('Content-Type: application/vnd.ms-excel');
header('Content-Disposition: attachment;filename="' . $title . '.xlsx"');
header('Cache-Control: max-age=0');
header('Cache-Control: no-store, no-cache, must-revalidate, max-age=0');
header('Cache-Control: post-check=0, pre-check=0', false);
header('Pragma: no-cache');
$objWriter->save('php://output');

หลักการต้องทำงานคู่กัน 2 ส่วนคือ

 1. ส่วนใส่ข้อมูล บางชนิดต้องแปลงข้อมูลก่อน เช่น date, datetime, timestamp และ time ต้องเปลี่ยนเป็น unix timestamp ก่อน
 2. ส่วนกำหนด cell format (ในตัวอย่างให้วิธีกำหนดทั้ง column ไปเลย) ต้องเลือกรูปแบบที่เหมาะสมโดยจะกำหนดเอง
  ->setFormatCode('Y-m-d H:i:s');

  หรือจะใช้ตามมาตราฐานก้ได้ Class PHPExcel_Style_NumberFormat ก็ได้

Byphunsanit

PHPExcel แสดงตัวเลขเป็นวันที่

×Warning! ใช้วิธีในบทความ PHPExcel: จัดรูปแบบ format ข้อมูล จะดีกว่าวิธีนี้

เขียนระบบส่งออกข้อมูล ทดสอบดูโดยใช้ LibreOffice Calc ปกติดี แต่ใน Microsoft Excel 2013 กลับแสดงตัวเลขทั้งหมดเป็นวันที่

งานรีบ (ตลอด) ไม่อยากเขียนเงื่อนไขให้เช็กว่าช่องนี้คอลัมน์นั้นเป็นตัวหนังสือ หรือว่าตัวเลข ก็ตั้งให้ที่ column เป็น text ไปเลยละกัน

<?php

error_reporting(E_ALL);
ini_set('display_errors', true);
ini_set('display_startup_errors', true);

include 'config.php';

/* PHPExcel_IOFactory - Reader */
include '../vendor/phpoffice/phpexcel/Classes/PHPExcel.php';

$objPHPExcel = new PHPExcel();

/* Set default style */
$defaultStyle = $objPHPExcel->getDefaultStyle();

$defaultStyle->getFont()
  ->setName('Arial')
  ->setSize(11);

$defaultStyle->getNumberFormat()
  ->setFormatCode('yyyy-mm-dd');

/* Set document properties */
$title = 'Subscription_Datas_' . date('Y-m-d_H-i');
$objPHPExcel->getProperties()->setCreator('Pitt Phunsanit')
  ->setCategory('Subscription Datas')
  ->setDescription($title)
  ->setKeywords('Subscription Datas ' . date('Y-m-d'))
  ->setSubject($title)
  ->setTitle($title);

/* create new sheet */
$objWorkSheet = $objPHPExcel->getActiveSheet();
$objWorkSheet->setTitle('Subscription Datas');

$objWorkSheet->setCellValue('A1', 'subscription_id');
$objWorkSheet->setCellValue('B1', 'first name');
$objWorkSheet->setCellValue('C1', 'last name');
$objWorkSheet->setCellValue('D1', 'email');
$objWorkSheet->setCellValue('E1', 'mobile');
$objWorkSheet->setCellValue('F1', 'major');
$objWorkSheet->setCellValue('G1', 'congratulations year');
$objWorkSheet->setCellValue('H1', 'date create');

$sql = "SELECT *
FROM subscriptions
WHERE enable = 1
ORDER BY sort ASC, skill_id ASC;";
$query = $conn->prepare($sql);
$query->execute();
$results = $query->fetchAll(PDO::FETCH_ASSOC);
$colNo = -1;
$rowNo = 1;

foreach ($results[0] as $key => $value) {
  $colNo++;
  $colStrings[$key] = $column = PHPExcel_Cell::stringFromColumnIndex($colNo);
  $objWorkSheet->setCellValue($column . $rowNo, $key);
}
$objPHPExcel->getActiveSheet()->getStyle('A1:' . $column . '1')->getFont()->setBold(true);

foreach ($results as $result) {
  $rowNo++;
  foreach ($result as $key => $value) {
    $objWorkSheet->setCellValueExplicit($colStrings[$key] . $rowNo, $value, PHPExcel_Cell_DataType::TYPE_STRING);
  }
}

$objWriter = PHPExcel_IOFactory::createWriter($objPHPExcel, 'Excel2007');
header('Content-Type: application/vnd.ms-excel');
header('Content-Disposition: attachment; filename="' . $title . '.xlsx"');
header('Cache-Control: max-age=0');
header('Cache-Control: no-store, no-cache, must-revalidate, max-age=0');
header('Cache-Control: post-check=0, pre-check=0', false);
header('Pragma: no-cache');
$objWriter->save('php://output');

ที่แก้จริงๆ คือ ใช้

$objWorkSheet->setCellValueExplicit($colStrings[$key] . $rowNo, $value, PHPExcel_Cell_DataType::TYPE_STRING);

กรอกข้อมูลพร้อมกำหนดชนิดของข้อมูลใน column จะ formula, inline, null, numeric, string ที่ต้องการ จะใช้ชนิดอื่นก็ใช้ตามคู่มือ Class: PHPExcel_Cell_DataType

Byphunsanit

สร้าง excel จาก PHP

วิธีส่งออกข้อมูลที่ ยูเซอร์สดวกที่จะเอาไปใช้ต่อมากที่สุดคือ ส่งออกมาเป็นเอกซ์เซล เพราะามารถเอาไปใช้ได้ทันที คุ้นเคยอยู่แล้ว ไม่รู้สึกว่ายุ่งยากในการใช้งาน

ภาษา PHP สามารถส่งออกข้อมูลเป็น excel ได้ง่ายตามขั้นตอนดังนี้

 1. โหลดตัว PHPExcel มาจาก PHPExcel
 2. แตกไฟล์ออกมา
 3. เขียน code ตามตัวอย่าง
<?php

/* PHPExcel_IOFactory - Reader */
include 'PHPOffice/PHPExcel/Classes/PHPExcel.php';

$objPHPExcel = new PHPExcel();

/* Set default style */
$defaultStyle = $objPHPExcel->getDefaultStyle();

$defaultStyle->getFont()
  ->setName('Arial')
  ->setSize(11);

$defaultStyle->getNumberFormat()
  ->setFormatCode('yyyy-mm-dd');

/* Set document properties */
$title = 'Exports_Datas_' . date('Y-m-d_H:i');
$objPHPExcel->getProperties()->setCreator('Pitt Phunsanit')
  ->setCategory('Exports Datas')
  ->setDescription($title)
  ->setKeywords('Exports Datas ' . date('Y-m-d'))
  ->setSubject($title)
  ->setTitle($title);

/* create new sheet */
$objWorkSheet = $objPHPExcel->getActiveSheet();
$objWorkSheet->setTitle('Exports Datas');

for ($rowNo = 1; $rowNo < 10; $rowNo++) {
  for ($colNo = 0; $colNo < 5; $colNo++) {

    $colString = PHPExcel_Cell::stringFromColumnIndex($colNo);

    $coordinate = $colString . $rowNo;

    $objWorkSheet->setCellValue($coordinate, 'Add Data To '.$coordinate);
  }
}

$objWriter =PHPExcel_IOFactory::createWriter($objPHPExcel, 'Excel2007');
header('Content-Type: application/vnd.ms-excel');
header('Content-Disposition: attachment;filename="' . $title . '.xlsx"');
header('Cache-Control: max-age=0');
header('Cache-Control: no-store, no-cache, must-revalidate, max-age=0');
header('Cache-Control: post-check=0, pre-check=0', false);
header('Pragma: no-cache');
$objWriter->save('php://output');

อธิบาย

 1. บรรทัดที่ 4 เรียกใช้ตัว libarry PHPExcel
 2. บรรทัดที่ 8 – 16 จะกำหนดค่า default ของไฟล์ excel จะไม่มีก็ได้
 3. บรรทัดที่ 18 – 25 ใส่ข้อมูลพื้นฐานให้ไฟล์ excel จะไม่มีก็ได้ แต่ถ้ามีจะมีประโยชน์ในการค้นหาไฟล์นี้ในภายหลัง
 4. บรรทัดที่ 28, 29 เป็นการเปลี่ยนชื่อ sheet ให้สื่อความหมาย ไม่มีก็ได้เช่นกัน
 5. บรรทัดที่ 31 – 40 จะเป็นส่วนที่ใส่ข้อมูลลงใน sheet ในการใช้งานจริงๆ จะเป็น loop ที่ดึงข้อมูลจาก database มากรอก
 6. บรรทัดที่ 42 – 49 เป็นส่วนที่เขียนออกมาเป็นไฟล์ และให้ download ไฟล์ออกมา

Note: อย่า echo หรือแสดงข้อมูลไม่งั้นจะมี error ประมาณ Excel cannot open the file ‘xxx.xlsx’ because the file format of file extension is not valid. Verify that the file has been corrupted and that the file extension matches the format of the file.

Byphunsanit

อ่านข้อมูลจาก excel

ตัวอย่างการอ่านข้อมูลใน excel โดยใช้ PHPExcel

<?php

/* PHPExcel_IOFactory - Reader */
include 'PHPOffice/PHPExcel/Classes/PHPExcel/IOFactory.php';

$inputFileName = 'importsDatas.xlsx';

$inputFileType = PHPExcel_IOFactory::identify($inputFileName);

$objReader = PHPExcel_IOFactory::createReader($inputFileType);
$objReader->setReadDataOnly(true);

$objPHPExcel = $objReader->load($inputFileName);

/* select sheet */
$objWorksheet = $objPHPExcel->setActiveSheetIndex(0);

/* range of datas */
$highestColumn = $objWorksheet->getHighestColumn();

$highestColumnNumber = PHPExcel_Cell::columnIndexFromString($highestColumn);

$highestRow = $objWorksheet->getHighestRow();

echo '<!doctype html>',
'<html>',
'<head>',
'<meta charset="utf-8">',
'<title>PHPExcel Reader</title>',
'<body>',
'<table border="1" width="100%"><caption>Highest Row = ', $highestRow, ' Highest Column = ', $highestColumn, ' (', $highestColumnNumber, ')</caption><tbody>';

for ($rowNo = 1; $rowNo <= $highestRow; $rowNo++) {
  echo '<tr>';
  for ($colNo = 0; $colNo < $highestColumnNumber; $colNo++) {

    $colString = PHPExcel_Cell::stringFromColumnIndex($colNo);

    $coordinate = $colString . $rowNo;

    $cell = $objWorksheet->getCell($coordinate);

    $value = trim($cell->getValue());

    echo '<td>', $value, ' <sup>', $coordinate, '</sup></td>';
  }
  echo '</tr>';
}
echo '</tbody></table></body></html>';

พื้นฐานคือ

 1. บรรทัด 8 – 13 ให้ PHPExcel อ่านจากไฟล์ไหน เป็น excel version ไหน setReadDataOnly บอกว่าให้เปิดเพืออ่านข้อมูลอย่างเดียวนะ มันจะเร็วกว่าเพราะไม่ต้องเตรียมการเพื่อเขียนข้อมูลด้วย
 2. setActiveSheetIndex จะบอกว่าให้อ่าน sheet ไหน โดยเริ่มนับจาก 0 ไม่ใช่ 1
 3. บรรทัด 19 – 23 เป็นการหาขอบเขตที่มีการเขียนข้อมูลเอาไว้ เพราะว่าไม่ต้องการให้ loop ไปอ่านเรื่อยๆโดยที่ไม่มีข้อมูลอะไรเลย เปลืองทรัพยากร เสียเวลาไปเปล่าๆ
 4. บรรทัด 33 – 35 เป็นการ loop อ่านข้อมูล มาสร้างเป็น coordinate อย่าง G1, G2, G3, …, G7 แล้วแต่ว่าจะเขียนเงื่อนไขให้เริ่มอ่านจากจุดไหน เพราะบางไฟล์แถวแรกๆ จะเป็น header ไม่ใช่ข้อมูล สาเหตุที่ต้องใช้ columnIndexFromString ทั้งๆที่มี getHighestColumn แล้ว เพราะว่าต้องการลำดับ column เอาไป loop จะใช้ตัวอักษรไป loop ไม่ได้
 5. บรรทัด 41 ใช้ getCell ดึงข้อมูลออกมาใช้ทีละ coordinate

อ่านเพิ่มเติม Import วันที่โดย PHPExcel

Byphunsanit

MySql ต่างกับ sql server

อ่านเจอคำถามนี้ใน facebook

อยากทราบว่าถ้าเราเปลี่ยน database จาก mysql เป็น sql server 2008 นอกจากส่วน connect แล้ว โค๊ดเก่าจากmysql จะสามารถใช้ได้เหมือนเดิมไหมครับ (ผมใช้ codeigniter เขียนครับ)

เลยลองยกตัวอย่างดู โดยใช้ PDO แทน function ของแต่ละ database จะได้เห็นได้ชัดเจน

schema_mysql.php สำหรับ mysql

<?php
$database = 'yii2advanced';

try {
  $dbh = new PDO(
    'mysql:host=localhost;dbname=' . $database,
    'root',
    ''
  );
} catch (PDOException $e) {
  exit('Error!: ' . $e->getMessage());
}
$dbh->query('SET NAMES utf8');

switch ($_GET['op']) {
  case 'columns':{
      $table = $_GET['table'];

      $sql = "SELECT `COLUMN_NAME` AS name
  ,`DATA_TYPE` AS type
  ,IFNULL(`CHARACTER_MAXIMUM_LENGTH`, 0) AS maxlength
FROM INFORMATION_SCHEMA.COLUMNS
WHERE table_name = '" . $table . "';";
      $sth = $dbh->prepare($sql);
      $sth->execute();
      $results = [];
      if ($sth->rowCount() > 0) {
        while ($row = $sth->fetch(PDO::FETCH_ASSOC)) {
          array_push($results, $row);
        }
        echo json_encode($results, JSON_NUMERIC_CHECK);
      }
    }break;
  case 'tables':{
      $sql = 'SHOW TABLES IN ' . $database . ';';
      $sth = $dbh->prepare($sql);
      $sth->execute();
      $results = [];
      if ($sth->rowCount() > 0) {
        while ($row = $sth->fetch(PDO::FETCH_COLUMN)) {
          array_push($results, $row);
        }
      }
      echo json_encode($results);
    }break;
}

และ schema_sqlsrv.php สำหรับ Microsoft sql server

<?php
$database = 'TPA';

try {
  $dbh = new PDO(
    'sqlsrv:Server=MAGI\SQLEXPRESS;Database=' . $database
  );
} catch (PDOException $e) {
  exit('Error!: ' . $e->getMessage());
}
$dbh->query('SET CHARACTER_SET utf8_unicode_ci');
$dbh->setAttribute(PDO::ATTR_ERRMODE, PDO::ERRMODE_EXCEPTION);

switch ($_GET['op']) {
  case 'columns':{
      $table = $_GET['table'];

      $sql = "SELECT [COLUMN_NAME] AS name
  ,[DATA_TYPE] AS type
  ,ISNULL([CHARACTER_MAXIMUM_LENGTH], 0) AS maxlength
FROM TPA.INFORMATION_SCHEMA.COLUMNS
WHERE TABLE_NAME = '" . $table . "';";
      $sth = $dbh->prepare($sql, [PDO::ATTR_CURSOR => PDO::CURSOR_SCROLL]);
      $sth->execute();
      $results = [];
      if ($sth->rowCount() > 0) {
        while ($row = $sth->fetch(PDO::FETCH_ASSOC)) {
          array_push($results, $row);
        }
        echo json_encode($results, JSON_NUMERIC_CHECK);
      }
    }break;
  case 'tables':{
      $sql = 'SELECT [TABLE_NAME] FROM ' . $database . '.INFORMATION_SCHEMA.Tables;';
      $sth = $dbh->prepare($sql, [PDO::ATTR_CURSOR => PDO::CURSOR_SCROLL]);
      $sth->execute();
      $results = [];
      if ($sth->rowCount() > 0) {
        while ($row = $sth->fetch(PDO::FETCH_COLUMN)) {
          array_push($results, $row);
        }
        echo json_encode($results);
      }
    }break;
}

ถึงจะพยามออกแบบ extension ตัวนี้ให้ทำงานได้ทุก database แต่แค่การ connection ก็ต่างกันแล้วแต่ละตัวต่างก็มี ตัวเลือกเพิ่มเติมไม่เหมือนกัน อย่าง การเลือกชุดตัวอักษร SET NAMES utf8 และ SET CHARACTER_SET utf8_unicode_ci ใน sql server (ภาษาไทย ภาษาเดียวก็มีให้เลือกกันเหนื่อยแล้วว่าจะใช้ตัวไหน ลองอ่าน LAB TEST : ความแตกต่างของ SQL THAI Collation แต่ละแบบ) จุดนี้พอจะเข้าใจได้เพราะมาจากคนละบริษัทกัน มาจากคนละความคิด

จุดต่อมา mySql ใช้ ` ` แต่ sql server ใช้ [ ] ในการบอกว่านี่คือชื่อเฉพาะนะ วิธีแก้ก็ง่ายๆ อย่าไปใส่มัน ยกเว้นว่าจะไปใช้ชื่อที่ตรงกับศัพท์สงวน (reserved words) เอาไว้ จำเป็นต้องใช้เพื่อให้ตัว database ไม่สับสน

ถ้าต้องต้องเปลี่ยนฐานข้อมูลก็หลีกเลี่ยงคำพวกนี้ไว้ก่อน

คำสั่งเกี่ยวกับโครงสร้างฐานข้อมูล ต่างเจ้าก็ต่างกัน ทั้งชื่อ type และ key บางครั้งชื่อเดียวกันแต่เก็บข้อมูลได้ไม่เท่ากัน การจะดึงข้อมูลโครงสร้างตารางออกมาก็ใช้คำสั่งต่างกัน ในตัวอย่าง switch case ทั้งสองตัวจะเป็นการ query ดูตารางทั้งหมดในฐานข้อมูลและชนิดของฟิลย์ในตารางทั้งหมด ซึ่งไม่ได้ไกล้เคียงกันเลย (นานๆ จะใช้ที ไม่ต้องไปจำมันก็ได้ ยกเว้นคุณจะเขียน curd ใช้เอง)

การใช้ Abstraction Layers แทนที่จะใช้ Vendor Specific Database Extensions หรือที่เรียกกันว่า native driver ที่เป็นของฐานข้อมูลแต่ละตัว เพราะว่าต้องการที่จะใช้คำสั่งเหมือนๆ กัน ไม่ต้องมาคิดว่าฐานข้อมูลแบบนี้ใช้ function ชื่อนี้ เวลาเปลี่ยน ชนิดฐานข้อมูลก็แค่เปลี่ยนตรง connection ก็พอแล้วไม่ต้องเขียนคำสั่งใหม่ แต่จริงๆ แล้วยังไม่มี Abstraction Layers ตัวไหน หรือของ framework ไหน ไม่ว่าจะเป็น codeigniter, yii, laravel แม้แต่ .net หรือ java ที่แปลง sql query แล้วสามารถทำงานได้เหมือนกันกับทุกๆ ตัว แค่ทำได้ 80% ของทั้งหมดในตัวอย่าง pdo ของ sql server ถ้าไม่ระบุ PDO::ATTR_CURSOR เพิ่มเข้าไป มันก็จะไม่รู้เลยว่า query ออกมามีผลลัพธ์ออกมารึเปล่า และถ้าสังเกตุจะมีคำสั่งที่ใช้ตรวจสอบค่า NULL และแทนด้วยค่าอื่นใน MySQL ใช้ IFNULL แต่ SQL SERVER ใช้ ISNULL การทำงาน โครงสร้างเหมือนกัน แต่เขียนไม่เหมือนกัน แทนกันไม่ได้ (: