CodeIgniter: php-amqplib

CodeIgniter: php-amqplib

ลองเขียน custom driver สำหรับติดต่อกับ RabbitMQ / AMQP ยังไม่สมบูรณ์แต่ก็ดีกว่าการที่ต้องมา connect ผ่าน php-amqplib ทุกครั้งที่จะใช้ตามปกติ

 1. config file ก่อนตามระเบียบ
  <?php
  defined('BASEPATH') or exit('No direct script access allowed');
  
  /*
  | -------------------------------------------------------------------
  | RABBITMQ CONNECTIVITY SETTINGS
  | -------------------------------------------------------------------
  | This file will contain the settings needed to access your RabbitMQ.
  |
  | For complete instructions please consult the 'RabbitMQ Connection'
  | page of the User Guide.
  |
  | -------------------------------------------------------------------
  | EXPLANATION OF VARIABLES
  | -------------------------------------------------------------------
  |
  |  ['connection_timeout'] => 3.0,
  |  ['context'] => null,
  |  ['heartbeat'] => 0
  |  ['host'],
  |  ['insist'] => false,
  |  ['keepalive'] => false,
  |  ['locale'] => 'en_US',
  |  ['login_method'] => 'AMQPLAIN',
  |  ['login_response'] => null,
  |  ['password'],
  |  ['port'],
  |  ['read_write_timeout'] => 3.0,
  |  ['user'],
  |  ['vhost'] => '/',
   */
  $config['RabbitMQ']['connects'] = [
    'default' => [
      'connection_timeout' => 3.0,
      'context' => null,
      'heartbeat' => 0,
      'host' => '127.0.0.1',
      'insist' => false,
      'keepalive' => false,
      'locale' => 'en_US',
      'login_method' => 'AMQPLAIN',
      'login_response' => null,
      'password' => 'guest',
      'port' => 5672,
      'read_write_timeout' => 3.0,
      'user' => 'guest',
      'vhost' => '/',
    ],
  ];
  
  /*
  | -------------------------------------------------------------------
  | RABBITMQ DEBUG SETTINGS
  | -------------------------------------------------------------------
  |
   */
  $config['RabbitMQ']['debug'] = false;
  
 2. ถึงคิวไฟล์ driver ที่จะเป็นตัวกลางระหว่าง codeigniter และ php-amqplib
  <?php
  use PhpAmqpLib\Connection\AMQPStreamConnection;
  use PhpAmqpLib\Message\AMQPMessage;
  
  class RabbitMQ extends AMQPStreamConnection
  {
  
    public function __construct($config = array())
    {
      $this->CI = &get_instance();
  
      $this->config = $config['RabbitMQ'];
  
      if ($this->config['debug'] == true) {
        define('AMQP_DEBUG', true);
      }
    }
  
    public function connect($dsnId = 'default') {
      $dsn = $this->config['connects'][$dsnId];
  
      $this->connection = new AMQPStreamConnection($dsn['host'], $dsn['port'], $dsn['user'], $dsn['password'], $dsn['vhost'], $dsn['insist'], $dsn['login_method'], $dsn['login_response'], $dsn['locale'], $dsn['connection_timeout'], $dsn['read_write_timeout'], $dsn['context'], $dsn['keepalive'], $dsn['heartbeat']);
  
      $this->channel = $this->connection->channel();
    }
  
    public function disconnect()
    {
      $this->channel->close();
      $this->connection->close();
    }
  
    public function setMessageJson($datas)
    {
      $msg_body = json_encode($datas);
  
      $properties = [
        'content_type' => 'application/json',
        'delivery_mode' => AMQPMessage::DELIVERY_MODE_PERSISTENT,
      ];
  
      return new AMQPMessage($msg_body, $properties);
    }
  
  }
 3. ที่นี้ก็ controller ที่จะทำงานให้
  <?php
  defined('BASEPATH') or exit('No direct script access allowed');
  
  class Messaging extends CI_Controller
  {
    public function __construct()
    {
      parent::__construct();
  
      $this->load->driver('RabbitMQ');
    }
  
    public function receive()
    {
      set_time_limit(0);
  
      $this->rabbitmq->connect();
  
      $exchange_name = 'customers';
      $queue_name = 'invoices';
  
  /**
   * Declares exchange
   *
   * @param string $exchange_name
   * @param string $type
   * @param bool $passive
   * @param bool $durable
   * @param bool $auto_delete
   * @param bool $internal
   * @param bool $nowait
   * @param array $arguments
   * @param int $ticket
   * @return mixed|null
   */
      $this->rabbitmq->channel->exchange_declare($exchange_name, 'fanout', false, true, false);
  
  /**
   * Declares queue, creates if needed
   *
   * @param string $queue
   * @param bool $passive
   * @param bool $durable
   * @param bool $exclusive
   * @param bool $auto_delete
   * @param bool $nowait
   * @param array $arguments
   * @param int $ticket
   * @return mixed|null
   */
      list($queueName, $message_count, $consumer_count) = $this->rabbitmq->channel->queue_declare('', false, false, true, false);
      $this->rabbitmq->channel->queue_bind($queue_name, $exchange_name);
  
      $callback = function ($msg) {
  
        $datas = json_decode($msg->body, true);
        fwrite(fopen('RabbitMQReceive.txt', 'a+'), print_r($datas, true));
  
        sleep(substr_count($msg->body, '.'));
  
        /* delete message */
        $msg->delivery_info['channel']->basic_ack($msg->delivery_info['delivery_tag']);
      };
  
  /**
   * Starts a queue consumer
   *
   * @param string $queue_name
   * @param string $consumer_tag
   * @param bool $no_local
   * @param bool $no_ack
   * @param bool $exclusive
   * @param bool $nowait
   * @param callback|null $callback
   * @param int|null $ticket
   * @param array $arguments
   * @return mixed|string
   */
      $this->rabbitmq->channel->basic_consume($queue_name, '', false, false, false, false, $callback);
  
      while (count($this->rabbitmq->channel->callbacks)) {
  /**
   * Wait for some expected AMQP methods and dispatch to them.
   * Unexpected methods are queued up for later calls to this PHP
   * method.
   *
   * @param array $allowed_methods
   * @param bool $non_blocking
   * @param int $timeout
   * @throws \PhpAmqpLib\Exception\AMQPOutOfBoundsException
   * @throws \PhpAmqpLib\Exception\AMQPRuntimeException
   * @return mixed
   */
        $this->rabbitmq->channel->wait();
      }
  
      $this->rabbitmq->channel->close();
      $connection->close();
    }
  
    public function send()
    {
      $this->rabbitmq->connect();
  
      $exchange_name = 'customers';
      $queue_name = 'invoices';
  
  /**
   * Declares exchange
   *
   * @param string $exchange_name
   * @param string $type
   * @param bool $passive
   * @param bool $durable
   * @param bool $auto_delete
   * @param bool $internal
   * @param bool $nowait
   * @param array $arguments
   * @param int $ticket
   * @return mixed|null
   */
      $this->rabbitmq->channel->exchange_declare($exchange_name, 'fanout', false, true, false);
  
  /**
   * Declares queue, creates if needed
   *
   * @param string $queue
   * @param bool $passive
   * @param bool $durable
   * @param bool $exclusive
   * @param bool $auto_delete
   * @param bool $nowait
   * @param array $arguments
   * @param int $ticket
   * @return mixed|null
   */
      list($queueName, $message_count, $consumer_count) = $this->rabbitmq->channel->queue_declare($queue_name, false, true, false, false);
  
      $datas = [
        'rand' => rand(0, 100),
        'time' => date('Y-m-d H:m:s'),
      ];
  
  /**
   * Declares message
   *
   * @param array $datas
   * @return string
   */
      $msg = $this->rabbitmq->setMessageJson($datas);
  
  /**
   * Publishes a message
   *
   * @param AMQPMessage $msg
   * @param string $exchange
   * @param string $routing_key
   * @param bool $mandatory
   * @param bool $immediate
   * @param int $ticket
   */
      $this->rabbitmq->channel->basic_publish($msg, $exchange_name, $queue_name);
  
      echo '<br><pre>' . print_r($datas, true), '</pre>';
  
      $this->rabbitmq->disconnect();
  
    }
  
  }
  
 4. ทดสอบโดยเรียก http://localhost/CodeIgniter-3.1.3/messaging/send และ http://localhost/CodeIgniter-3.1.3/messaging/receive

About the author

pitt phunsanit administrator

Leave a Reply