CodeIgniter: php-amqplib

CodeIgniter: php-amqplib

ลองเขียน custom driver สำหรับติดต่อกับ RabbitMQ / AMQP ยังไม่สมบูรณ์แต่ก็ดีกว่าการที่ต้องมา connect ผ่าน php-amqplib ทุกครั้งที่จะใช้ตามปกติ

 1. config file ก่อนตามระเบียบ[code language=”php” title=”\application\config\RabbitMQ.php”]<?php
  defined(‘BASEPATH’) or exit(‘No direct script access allowed’);

  /*
  | ——————————————————————-
  | RABBITMQ CONNECTIVITY SETTINGS
  | ——————————————————————-
  | This file will contain the settings needed to access your RabbitMQ.
  |
  | For complete instructions please consult the ‘RabbitMQ Connection’
  | page of the User Guide.
  |
  | ——————————————————————-
  | EXPLANATION OF VARIABLES
  | ——————————————————————-
  |
  | [‘connection_timeout’] => 3.0,
  | [‘context’] => null,
  | [‘heartbeat’] => 0
  | [‘host’],
  | [‘insist’] => false,
  | [‘keepalive’] => false,
  | [‘locale’] => ‘en_US’,
  | [‘login_method’] => ‘AMQPLAIN’,
  | [‘login_response’] => null,
  | [‘password’],
  | [‘port’],
  | [‘read_write_timeout’] => 3.0,
  | [‘user’],
  | [‘vhost’] => ‘/’,
  */
  $config[‘RabbitMQ’][‘connects’] = [
  ‘default’ => [
  ‘connection_timeout’ => 3.0,
  ‘context’ => null,
  ‘heartbeat’ => 0,
  ‘host’ => ‘127.0.0.1’,
  ‘insist’ => false,
  ‘keepalive’ => false,
  ‘locale’ => ‘en_US’,
  ‘login_method’ => ‘AMQPLAIN’,
  ‘login_response’ => null,
  ‘password’ => ‘guest’,
  ‘port’ => 5672,
  ‘read_write_timeout’ => 3.0,
  ‘user’ => ‘guest’,
  ‘vhost’ => ‘/’,
  ],
  ];

  /*
  | ——————————————————————-
  | RABBITMQ DEBUG SETTINGS
  | ——————————————————————-
  |
  */
  $config[‘RabbitMQ’][‘debug’] = false;
  [/code]

 2. ถึงคิวไฟล์ driver ที่จะเป็นตัวกลางระหว่าง codeigniter และ php-amqplib[code language=”php” title=”\application\libraries\RabbitMQ\RabbitMQ.php”]<?php
  use PhpAmqpLib\Connection\AMQPStreamConnection;
  use PhpAmqpLib\Message\AMQPMessage;

  class RabbitMQ extends AMQPStreamConnection
  {

  public function __construct($config = array())
  {
  $this->CI = &get_instance();

  $this->config = $config[‘RabbitMQ’];

  if ($this->config[‘debug’] == true) {
  define(‘AMQP_DEBUG’, true);
  }
  }

  public function connect($dsnId = ‘default’) {
  $dsn = $this->config[‘connects’][$dsnId];

  $this->connection = new AMQPStreamConnection($dsn[‘host’], $dsn[‘port’], $dsn[‘user’], $dsn[‘password’], $dsn[‘vhost’], $dsn[‘insist’], $dsn[‘login_method’], $dsn[‘login_response’], $dsn[‘locale’], $dsn[‘connection_timeout’], $dsn[‘read_write_timeout’], $dsn[‘context’], $dsn[‘keepalive’], $dsn[‘heartbeat’]);

  $this->channel = $this->connection->channel();
  }

  public function disconnect()
  {
  $this->channel->close();
  $this->connection->close();
  }

  public function setMessageJson($datas)
  {
  $msg_body = json_encode($datas);

  $properties = [
  ‘content_type’ => ‘application/json’,
  ‘delivery_mode’ => AMQPMessage::DELIVERY_MODE_PERSISTENT,
  ];

  return new AMQPMessage($msg_body, $properties);
  }

  }[/code]

 3. ที่นี้ก็ controller ที่จะทำงานให้[code language=”php” title=”\application\controllers\Messaging.php”]<?php
  defined(‘BASEPATH’) or exit(‘No direct script access allowed’);

  class Messaging extends CI_Controller
  {
  public function __construct()
  {
  parent::__construct();

  $this->load->driver(‘RabbitMQ’);
  }

  public function receive()
  {
  set_time_limit(0);

  $this->rabbitmq->connect();

  $exchange_name = ‘customers’;
  $queue_name = ‘invoices’;

  /**
  * Declares exchange
  *
  * @param string $exchange_name
  * @param string $type
  * @param bool $passive
  * @param bool $durable
  * @param bool $auto_delete
  * @param bool $internal
  * @param bool $nowait
  * @param array $arguments
  * @param int $ticket
  * @return mixed|null
  */
  $this->rabbitmq->channel->exchange_declare($exchange_name, ‘fanout’, false, true, false);

  /**
  * Declares queue, creates if needed
  *
  * @param string $queue
  * @param bool $passive
  * @param bool $durable
  * @param bool $exclusive
  * @param bool $auto_delete
  * @param bool $nowait
  * @param array $arguments
  * @param int $ticket
  * @return mixed|null
  */
  list($queueName, $message_count, $consumer_count) = $this->rabbitmq->channel->queue_declare(”, false, false, true, false);
  $this->rabbitmq->channel->queue_bind($queue_name, $exchange_name);

  $callback = function ($msg) {

  $datas = json_decode($msg->body, true);
  fwrite(fopen(‘RabbitMQReceive.txt’, ‘a+’), print_r($datas, true));

  sleep(substr_count($msg->body, ‘.’));

  /* delete message */
  $msg->delivery_info[‘channel’]->basic_ack($msg->delivery_info[‘delivery_tag’]);
  };

  /**
  * Starts a queue consumer
  *
  * @param string $queue_name
  * @param string $consumer_tag
  * @param bool $no_local
  * @param bool $no_ack
  * @param bool $exclusive
  * @param bool $nowait
  * @param callback|null $callback
  * @param int|null $ticket
  * @param array $arguments
  * @return mixed|string
  */
  $this->rabbitmq->channel->basic_consume($queue_name, ”, false, false, false, false, $callback);

  while (count($this->rabbitmq->channel->callbacks)) {
  /**
  * Wait for some expected AMQP methods and dispatch to them.
  * Unexpected methods are queued up for later calls to this PHP
  * method.
  *
  * @param array $allowed_methods
  * @param bool $non_blocking
  * @param int $timeout
  * @throws \PhpAmqpLib\Exception\AMQPOutOfBoundsException
  * @throws \PhpAmqpLib\Exception\AMQPRuntimeException
  * @return mixed
  */
  $this->rabbitmq->channel->wait();
  }

  $this->rabbitmq->channel->close();
  $connection->close();
  }

  public function send()
  {
  $this->rabbitmq->connect();

  $exchange_name = ‘customers’;
  $queue_name = ‘invoices’;

  /**
  * Declares exchange
  *
  * @param string $exchange_name
  * @param string $type
  * @param bool $passive
  * @param bool $durable
  * @param bool $auto_delete
  * @param bool $internal
  * @param bool $nowait
  * @param array $arguments
  * @param int $ticket
  * @return mixed|null
  */
  $this->rabbitmq->channel->exchange_declare($exchange_name, ‘fanout’, false, true, false);

  /**
  * Declares queue, creates if needed
  *
  * @param string $queue
  * @param bool $passive
  * @param bool $durable
  * @param bool $exclusive
  * @param bool $auto_delete
  * @param bool $nowait
  * @param array $arguments
  * @param int $ticket
  * @return mixed|null
  */
  list($queueName, $message_count, $consumer_count) = $this->rabbitmq->channel->queue_declare($queue_name, false, true, false, false);

  $datas = [
  ‘rand’ => rand(0, 100),
  ‘time’ => date(‘Y-m-d H:m:s’),
  ];

  /**
  * Declares message
  *
  * @param array $datas
  * @return string
  */
  $msg = $this->rabbitmq->setMessageJson($datas);

  /**
  * Publishes a message
  *
  * @param AMQPMessage $msg
  * @param string $exchange
  * @param string $routing_key
  * @param bool $mandatory
  * @param bool $immediate
  * @param int $ticket
  */
  $this->rabbitmq->channel->basic_publish($msg, $exchange_name, $queue_name);

  echo ‘<br><pre>’ . print_r($datas, true), ‘</pre>’;

  $this->rabbitmq->disconnect();

  }

  }
  [/code]

 4. ทดสอบโดยเรียก http://localhost/CodeIgniter-3.1.3/messaging/send และ http://localhost/CodeIgniter-3.1.3/messaging/receive

About the author

phunsanit administrator

Leave a Reply