พรีวิวรูปที่อัพโหลด

พรีวิวรูปที่อัพโหลด

ถ้าเวลาเรา upload รูปขึ้น server คงจะดีถ้าเราเห็นว่าเราเลือกภาพถูกรึเปล่า หรือขนาดมันใหญ่เกินไปมั๋ย เราทำได้โดยการแสดงภาพ Preview ขนาด ความกว้าง ความสูง และทำการตรวจสอบก่อนจะได้ไม่เสียเวลา

ตัวอย่าง jQuery Upload Image Preview Demo
[code language=”html”]
<!doctype html>
<html>
<head>
<meta charset="utf-8">
<title>jQuery Upload Image Preview</title>
</head>
<body>
<form action="" method="post" enctype="multipart/form-data">
<label>เฉพาะรูปภาพ
<input type="file" name="pic" accept="image/*">
</label>
</form>
<img id="picPreview">
<dl>
<dt>image dimensions width</dt>
<dd id="picDimensionsWidth"></dd>
<dt>image dimensions height</dt>
<dd id="picDimensionsHeight"></dd>
<dt>lastModified</dt>
<dd id="picLastModified"></dd>
<dt>lastModifiedDate</dt>
<dd id="picLastModifiedDate"></dd>
<dt>name</dt>
<dd id="picName"></dd>
<dt>original file upload path</dt>
<dd id="picPath"></dd>
<dt>size</dt>
<dd id="picSize"></dd>
<dt>type</dt>
<dd id="picType"></dd>
</dl>
<script src="//code.jquery.com/jquery-2.1.1.min.js"></script>
<script>
$(‘[name="pic"]’).change(function(){

/* original file upload path */
$(‘#picPath’).text($(this).val());

var file = this.files[0];
/* get picture details */
$(‘#picLastModified’).text(file.lastModified);
$(‘#picLastModifiedDate’).text(file.lastModifiedDate);
$(‘#picName’).text(file.name);
$(‘#picSize’).text(file.size);
$(‘#picType’).text(file.type);

/* set image preview */
if( ! file.type.match(/image.*/))
{
return true;
}
var reader = new FileReader();
reader.onload = function (event)
{
$(‘#picPreview’).attr(‘src’, event.target.result);

/* get image dimensions */
var image = new Image();
image.src = reader.result;
image.onload = function()
{
$(‘#picDimensionsWidth’).text(image.width);
$(‘#picDimensionsHeight’).text(image.height);
};

}
reader.readAsDataURL(file);

});
</script>
</body>
</html>
[/code]

About the author

phunsanit administrator

Leave a Reply