ทำตาราง yii 2 ให้เก็บหลายภาษา

Byphunsanit

ทำตาราง yii 2 ให้เก็บหลายภาษา

ต่อจาก ทำ yii 2 ให้รับหลายภาษา หลังจากใส่คำแปรให้ text ต่างๆ แล้วเราจะแยกเก็บ database ภาษาต่างๆ ออกจากกัน คนไทยก็อยากจะอ่านภาษาไทย คนจีนก็อ่านเป็นแต่ภาษาตัวเอง

 1. ติดตั้ง OmgDef/yii2-multilingual-behavior โดยแก้ composer.json ใส่
    "require": {
   ...
      "omgdef/yii2-multilingual-behavior": "~2.0"
   ...
    },
  

  run composer update

 2. สร้างตาราง โดยแยกตารางหลักที่เก็บ id และฟิลย์ที่ใช้ร่วมกัน อีกตารางเก็บ field ที่แยกตามภาษาต่างๆเช่น content, title
  CREATE TABLE IF NOT EXISTS `post` (
    `id` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT,
    `enabled` tinyint(1) NOT NULL DEFAULT '1',
    `log_created` datetime NOT NULL,
    `log_updated` datetime NOT NULL,
    PRIMARY KEY (`id`)
  ) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8;
  
  CREATE TABLE IF NOT EXISTS `postLang` (
    `id` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT,
    `post_id` int(11) NOT NULL,
    `language` varchar(6) NOT NULL,
    `title` varchar(255) NOT NULL,
    `content` TEXT NOT NULL,
    PRIMARY KEY (`id`),
    KEY `post_id` (`post_id`),
    KEY `language` (`language`)
  ) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8;
  
  ALTER TABLE `postLang`
  ADD CONSTRAINT `postlang_ibfk_1` FOREIGN KEY (`post_id`) REFERENCES `post` (`id`) ON DELETE CASCADE ON UPDATE CASCADE;
  

  อย่าลืมใส่ id และ language มันจำเป็นต้องใช้ เก็บว่า record นี้เป็นภาษาอะไร

 3. สร้าง model โดยใช้ gii ตามปกติทั้ง 2 ตาราง
 4. เปิด model ของตารางหลัก ตัวอย่างคือ ..\model\Post.php ใส่ code
  ...
  use omgdef\multilingual\MultilingualBehavior;
  use omgdef\multilingual\MultilingualQuery;
  ...
  	public static function find()
  	{
  		$q = new MultilingualQuery(get_called_class());
  		$q->multilingual();
  		return $q;
  	}
  
  	public function behaviors()
  	{
  		return [
  			'ml' => [
  				'class' => MultilingualBehavior::className(),
  				'languages' => [
  					'en',
  					'jp',
  					'th',
  				],
  				'defaultLanguage' => 'en',
  				'langForeignKey' => 'post_id',
  				'tableName' => "{{%postlang}}",
  				'attributes' => [
  					'content',
  					'title',
  				]
  			]
  		];
  	}
  ...
  
  • languages ภาษาทั้งหมดที่ใช้ได้
  • defaultLanguage ภาษาเริ่มต้น
  • langForeignKey ใส่ฟิลย์ที่ เชื่อมทั้ง 2 ตารางไว้ด้วยกัน (primary key)
  • tableName ชื่อตารางที่เก็บส่วนแปลภาษาไว้
  • attributes ฟิลย์ทั้งหมด ที่ต้องการทำระบบแปลภาษา
 5. เปิด ไฟล์ _form.php ที่เราใช้กับโมเดลนี้ขึ้นมา ใส่
  ...
    <?= $form->field($model, 'title_jp')->textInput(['maxlength' => 255]) ?>
    <?= $form->field($model, 'title_en')->textInput(['maxlength' => 255]) ?>
    <?= $form->field($model, 'title_th')->textInput(['maxlength' => 255]) ?>
  ...
  
 6. ทดลอง save ดู ตารางใน database จะเก็บข้อมูลไว้

 7. แก้จุดอื่นๆ อย่าง view index.php ตามรูปแบบ ฟิลย์_ตัวย่อภาษา

About the author

phunsanit administrator

Leave a Reply