ทำ yii 2 ให้รับหลายภาษา

Byphunsanit

ทำ yii 2 ให้รับหลายภาษา

ทำโปรเจค yii แบบหลายภาษา ไทย อังกฤษ ญี่ปุ่น หรือประเทศอื่น

 1. สร้าง folder common\messages ในโพลเดอร์โปรเจค
 2. สร้างไฟล์ common\config\i18n.php ตามตัวอย่าง
  <?php
  return [
  	'languages' => [
  		'US',
  		'JP',
  		'TH',
  	], /* Add languages to the array for the language files to be generated. */
  
  	'except' => [
  		'.git',
  		'.gitignore',
  		'.gitkeep',
  		'.hgignore',
  		'.hgkeep',
  		'.svn',
  		'/messages',
  		'/vendor',
  	],/* exclude file */
  	'format' => 'php',
  	'messagePath' => __DIR__ . DIRECTORY_SEPARATOR . '..' . DIRECTORY_SEPARATOR . 'messages',
  	'only' => ['*.php'],
  	'overwrite' => true,
  	'removeUnused' => false,
  	'sort' => true,
  	'sourcePath' => __DIR__. '..' . DIRECTORY_SEPARATOR . '..' . DIRECTORY_SEPARATOR . '..' . DIRECTORY_SEPARATOR,
  	'translator' => 'Yii::t'
  ];
  
 3. เปิดไฟล์ common\config\main.php เพิ่ม language(ภาษา default), sourceLanguage ภาษาที่ใช้เป็นหลัก ใช้ en-US เป็นหลัก เพราะเวลาให้ชาติอื่นแปลจะง่ายกว่าแปลจากภาษาไทย สองตัวนี้ต้องต่างกันนะครับ ไม่งั้นมันจะไม่แปลให้ และเพิ่ม 18n ใน components
  <?php
  return [
   ...
    'components' => [
      'cache' => [
        'class' => 'yii\caching\FileCache',
      ],
  		'i18n' => [
  			'translations' => [
  				'common*' => [
  					'class' => 'yii\i18n\PhpMessageSource',
  					'basePath' => '@common/messages',
  				],
  			],
        'on missingTranslation' => ['app\components\TranslationEventHandler', 'handleMissingTranslation'],
  		],
    ],
   ...
  	'language' => 'TH', /* must difren sourceLanguage */
  	'sourceLanguage' => 'US',
   ...
  ];
  
 4. เปิด view ที่จะแปลขึ้นมา เช่น D:\xampp\htdocs\YiiAdvanced\frontend\views\site\index.php เพิ่ม
  <?php echo Yii::t('common', 'Congratulations!'); ?>
  
 5. เปิด command cd ไปที่เราเก็บ project เช่น
  cd D:\xampp\htdocs\YiiAdvanced
  yii message/extract @common/config/i18n.php
  
 6. เปิดไฟล์ใน common/messages ที่สร้าง folder ตามเงื่อนไขในไฟล์ i18n.php และ คอนฟิกใน i18n ใส่คำแปลไป เช่น
  		'Congratulations!' => 'สำเร็จแล้ว';
  
 7. ชื่อไฟล์ คือ index ของ translations ถ้าเราต้องการแยกตัวแปลภาษา frontend กับ backend ออกจากกันก็แก้ i18n เป็น
  'components' => [
  	...
  		'i18n' => [
  			'translations' => [
  				'frontend*' => [
  					'class' => 'yii\i18n\PhpMessageSource',
  					'basePath' => '@common/messages',
  				],
  				'backend*' => [
  					'class' => 'yii\i18n\PhpMessageSource',
  					'basePath' => '@common/messages',
  				],
  			],
  		],
  		...
  		],
  

  เวลาใช้ก็

   <?php echo Yii::t('frontend', 'Translatable String'); ?>
   <?php echo Yii::t('backend', 'Translatable String'); ?>
 8. ถ้าต้องการเพิ่มตัวแปลใหม่ก็ทำขั้นตอนที่ 5 และ 6 ใหม่อีกครั้ง
 9. มีภาค 2 การเปลี่ยนภาษา YII 2 Widget เปลี่ยนภาษา
 10. มีภาค 3 เกี่ยวกับการเก็บข้อมูลลงฐานข้อมูล ทำตาราง yii 2 ให้เก็บหลายภาษา

About the author

phunsanit administrator

Leave a Reply