ทางด่วนใน windows

Byphunsanit

ทางด่วนใน windows

ช่างคอม โปรแกรมเมอร์ อาจจะต้องเข้าไปบางโพลเดอร์ใน windows บ่อยๆ แต่ตำแหน่งที่ตั้งอาจจะต่างกันเพราะว่า ใช้ชื่อผู้ใช้ user ต่างกัน หรือลง windows แบบ windows 2 ตัวในไดร์เดียวกัน เราสามารถใช้ Environment_variable ช่วยแก้ปัญหาได้ เช่นถ้าต้องการไปที่ โพลเดอร์ windows กดปุ่ม winkey พร้อมๆ กับ ตัว r พิมพ์ %WINDIR% แล้ว enter ก็จะเข้าไฟลเดอร์ที่ลง windows ไว้
winkey

Windows Vista and later

Variable

ความหมาย

%ALLUSERSPROFILE%

C:\ProgramData

%APPDATA%

C:\Documents and Settings\{username}\Application Data

%COMPUTERNAME%

{computername}

%COMMONPROGRAMFILES%

C:\Program Files\Common Files

%COMMONPROGRAMFILES(x86)%

C:\Program Files (x86)\Common Files

%COMSPEC%

C:\Windows\System32\cmd.exe

%HOMEDRIVE%

C:

%HOMEPATH%

C:\Documents and Settings\{username}

%LOCALAPPDATA%

C:\Users\{username}\AppDataLocal

%LOGONSERVER%

\\{domain_logon_server}

%PATH%

C:\Windows\system32;C:\Windows;C:\Windows\System32;{program paths}

%PATHEXT%

.com;.exe;.bat;.cmd;.vbs;.vbe;.js;.jse;.wsf;.wsh;.msc

%PROGRAMFILES%

C:\Program Files

%PROGRAMFILES(X86)%

C:\Program Files (x86) (only in 64-bit version)

%PROMPT%

Code for current command prompt format. Code is usually $P$G

{Drive}:$Recycle.Bin

C:\Recycle.Bin

%SystemDrive%

C:

%SystemRoot%

C:\Windows

%TEMP% or %TMP%

C:\Documents and Settings\{username}\Local Settings\Temp

%USERDOMAIN%

{userdomain}

%USERNAME%

{username}

%USERPROFILE%

C:\Documents and Settings\{username}

%WINDIR%

C:\Windows

%PUBLIC%

%SystemDrive%\UsersPublic

%PROGRAMDATA%

%SystemDrive%\ProgramData

%PSModulePath%

%SystemRoot%\system32\WindowsPowerShell\v1.0\Modules;

Default Values on Microsoft Windows XP

Variable

ความหมาย

%ALLUSERSPROFILE%

C:\ProgramData

%APPDATA%

C:\Users\{username}\AppData\Roaming

%COMPUTERNAME%

{computername}

%COMMONPROGRAMFILES%

C:\Program Files\Common Files

%COMMONPROGRAMFILES(x86)%

C:\Program Files (x86)\Common Files

%COMSPEC%

C:\Windows\System32\cmd.exe

%HOMEDRIVE%

C:

%HOMEPATH%

\Users\{username}

%LOCALAPPDATA%

%LOGONSERVER%

\{domain_logon_server}

%PATH%

C:\Windows\system32;C:\Windows;C:\Windows\System32\{program paths}

%PATHEXT%

.COM;.EXE;.BAT;.CMD;.VBS;.VBE;.JS;.WSF;.WSH

%PROGRAMFILES%

%SystemDrive%\Program Files

%PROGRAMFILES(X86)%

%SystemDrive%\Program Files (x86) (only in 64-bit version)

%PROMPT%

Code for current command prompt format. Code is usually $P$G

{Drive}:$Recycle.Bin

{Drive}:Recycle.Bin

%SystemDrive%

C:

%SystemRoot%

The Windows directory, usually C:\Windows, formerly C:\WINNT

%TEMP% or %TMP%

%SystemDrive%\Documents and Settings{username}\Temp

%USERDOMAIN%

{userdomain}

%USERNAME%

{username}

%USERPROFILE%

%SystemDrive%\Documents and Settings\{username}

%WINDIR%

C:\Windows

ดูเพิ่มเติม

About the author

phunsanit administrator

Leave a Reply