ทางด่วนใน windows

Byphunsanit

ทางด่วนใน windows

ช่างคอม โปรแกรมเมอร์ อาจจะต้องเข้าไปบางโพลเดอร์ใน windows บ่อยๆ แต่ตำแหน่งที่ตั้งอาจจะต่างกันเพราะว่า ใช้ชื่อผู้ใช้ user ต่างกัน หรือลง windows แบบ windows 2 ตัวในไดร์เดียวกัน เราสามารถใช้ Environment_variable ช่วยแก้ปัญหาได้ เช่นถ้าต้องการไปที่ โพลเดอร์ windows กดปุ่ม winkey พร้อมๆ กับ ตัว r พิมพ์ %WINDIR% แล้ว enter ก็จะเข้าไฟลเดอร์ที่ลง windows ไว้
winkey

Windows Vista and later

Variable

ความหมาย

%ALLUSERSPROFILE% C:\ProgramData
%APPDATA% C:\Documents and Settings\{username}\Application Data
%COMPUTERNAME% {computername}
%COMMONPROGRAMFILES% C:\Program Files\Common Files
%COMMONPROGRAMFILES(x86)% C:\Program Files (x86)\Common Files
%COMSPEC% C:\Windows\System32\cmd.exe
%HOMEDRIVE% C:
%HOMEPATH% C:\Documents and Settings\{username}
%LOCALAPPDATA% C:\Users\{username}\AppDataLocal
%LOGONSERVER% \\{domain_logon_server}
%PATH% C:\Windows\system32;C:\Windows;C:\Windows\System32;{program paths}
%PATHEXT% .com;.exe;.bat;.cmd;.vbs;.vbe;.js;.jse;.wsf;.wsh;.msc
%PROGRAMFILES% C:\Program Files
%PROGRAMFILES(X86)% C:\Program Files (x86) (only in 64-bit version)
%PROMPT% Code for current command prompt format. Code is usually $P$G
{Drive}:$Recycle.Bin C:\Recycle.Bin
%SystemDrive% C:
%SystemRoot% C:\Windows
%TEMP% or %TMP% C:\Documents and Settings\{username}\Local Settings\Temp
%USERDOMAIN% {userdomain}
%USERNAME% {username}
%USERPROFILE% C:\Documents and Settings\{username}
%WINDIR% C:\Windows
%PUBLIC% %SystemDrive%\UsersPublic
%PROGRAMDATA% %SystemDrive%\ProgramData
%PSModulePath% %SystemRoot%\system32\WindowsPowerShell\v1.0\Modules;
Default Values on Microsoft Windows XP

Variable

ความหมาย

%ALLUSERSPROFILE% C:\ProgramData
%APPDATA% C:\Users\{username}\AppData\Roaming
%COMPUTERNAME% {computername}
%COMMONPROGRAMFILES% C:\Program Files\Common Files
%COMMONPROGRAMFILES(x86)% C:\Program Files (x86)\Common Files
%COMSPEC% C:\Windows\System32\cmd.exe
%HOMEDRIVE% C:
%HOMEPATH% \Users\{username}
%LOCALAPPDATA%
%LOGONSERVER% \{domain_logon_server}
%PATH% C:\Windows\system32;C:\Windows;C:\Windows\System32\{program paths}
%PATHEXT% .COM;.EXE;.BAT;.CMD;.VBS;.VBE;.JS;.WSF;.WSH
%PROGRAMFILES% %SystemDrive%\Program Files
%PROGRAMFILES(X86)% %SystemDrive%\Program Files (x86) (only in 64-bit version)
%PROMPT% Code for current command prompt format. Code is usually $P$G
{Drive}:$Recycle.Bin {Drive}:Recycle.Bin
%SystemDrive% C:
%SystemRoot% The Windows directory, usually C:\Windows, formerly C:\WINNT
%TEMP% or %TMP% %SystemDrive%\Documents and Settings{username}\Temp
%USERDOMAIN% {userdomain}
%USERNAME% {username}
%USERPROFILE% %SystemDrive%\Documents and Settings\{username}
%WINDIR% C:\Windows

ดูเพิ่มเติม

About the author

phunsanit administrator

Leave a Reply