จัดการผู้ใช้และสิทธิใน yii

จัดการผู้ใช้และสิทธิใน yii

หากจำเป็นที่จะต้องมีจัดการผู้ใช้และสิทธิการใช้งานใน yii ในรูปแบบที่ซับซ้อน ผู้ใช้มีหลายระดับชั้น แต่ละกลุ่มมีสิทธิในการสร้าง แก้ไข ลบ ดู หรือห้ามใช้งาน ไม่เหมือนกัน yii ได้เตรียม Authentication and Authorization ที่นิยมใช้กันคือ Role-Based Access Control หรือ rbac

แต่เพราะความซับซ้อนในการใช้งาน และต้องเขียน code ควบคุม จึงมักนิยมใช้ extension Yii Users และ Rights มาช่วย การลงไม่ยาก แต่มีหลายขั้นตอน ถ้าทำผิดขั้นตอนอาจจะทำให้ลงไม่สำเร็จ เคยทำตามวิธีทั้งในคู่มือและเว็บบอร์ดแต่ไม่สำเร็จ พยามอยู่นานกว่าจะทำได้ T_T อันนี้เป็นขั้นตอนที่ผมทำจนสำเร็จ

 1. download yii-rights จาก rights แตกใส่ /your-app/protected/modules/rights เช่น D:\xampp\htdocs\yii1\JumpFlower\protected\modules\rights
 2. เปิดไฟล์ ใน \your-app\protected\modules\user\data เช่น D:\xampp\htdocs\yii1\JumpFlower\protected\modules\user\data เลือกไฟล์ schema.mysql.sql ถ้าใช้ tablePrefix อื่นอาจจะมีปัญหาได้ ทางที่ดีไม่ควรใช้ สร้างตารางขึ้นมาใหม่ และแก้ field tbl_users.Lastvisit เป็น lastvisit_at
 3. เปิดไฟล์ /your-app/protected/config/main.php เพิ่มใน array 'components'[code lang=”php”]
  ‘components’=>array(

  ‘authManager’=>array(
  ‘class’=>’RDbAuthManager’,
  ‘connectionID’=>’db’,
  ‘defaultRoles’=>array(‘Authenticated’, ‘Guest’),
  ),
  ‘user’=>array(
  ‘class’=>’RWebUser’,
  // enable cookie-based authentication
  ‘allowAutoLogin’=>true,
  ‘loginUrl’=>array(‘/user/login’),
  ),

  ),[/code] เพิ่มใน array 'import'[code lang=”php”]
  ‘import’=>array(

  ‘application.modules.rights.*’,
  ‘application.modules.rights.components.*’,
  ‘application.modules.user.components.*’,
  ‘application.modules.user.models.*’,

  ),
  [/code]เพิ่มใน array 'modules'[code lang=”php”]
  ‘modules’=>array(

  ‘rights’=>array(
  ‘authenticatedName’=>’Authenticated’,
  ‘debug’=>false,
  ‘install’=>true,
  ‘superuserName’=>’Admin’,
  ‘userIdColumn’=>’id’,
  ‘userNameColumn’=>’username’,
  ),
  ‘user’=>array(
  ‘tableProfileFields’ => ‘profiles_fields’,
  ‘tableProfiles’ => ‘profiles’,
  ‘tableUsers’ => ‘users’
  ),

  ),[/code]
  • เปิด browser ไปที่ url http://localhost/yii1/JumpFlower/index.php?r=rights
  • ตอบ yes พยามเปิดทุกอย่างให้กลุ่ม Authenticated อย่าลืม Assign ตัวเองเข้ากลุ่ม Authenticated

กว่าจะได้ แต่ถ้าได้คุ้มแน่นอน

About the author

phunsanit administrator

Leave a Reply