คำนวนวันที่ใน PHP

คำนวนวันที่ใน PHP

วันนี้เข้าไปแก้งานบนระบบเก่าๆ เลยขอเขียนเตือนความจำเป็นอนุสรณ์ไว้ซะหน่อย
ปัจจุบัน ถ้าต้องการหาวันที่ย้อนหลังจะเขียนตามตัวอย่าง
[sourcecode language=”php”]
$date = new DateTime(‘2012-07-09’);
$date->sub(new DateInterval(‘P3D’));
echo $date->format(‘Y-m-j’);
[/sourcecode]
ซึ่งถ้าใช้กับ php ตัวที่เก่ากว่า 5.3 ลงมาจะมี error
Fatal error: Call to undefined method DateTime::sub() in
แก้ได้โดยไปเขียนแบบเก่าๆ คือ
[sourcecode language=”php”]
$date = strtotime(‘-3 day’ ,strtotime(‘2012-07-09’)) ;
echo date(‘Y-m-j’ ,$date);
[/sourcecode]
ดูเพิ่มเติม

About the author

phunsanit administrator

Leave a Reply