Tag Archive event

jQuery: เปลี่ยนลำดับ event

โดยปกติ event ของ jQuery จะทำงานตามลำดับที่มันโดน bind เอาไว้ ถ้าต้องการให้ทำบาง event ทำก่อน จะบอกว่า “ขอลุงก่อน” ไม่ได้ ต้องเขียนให้ bind ก่อน แต่ถ้าเป็น cms หรือเป็น code ที่โดยระบบใส่ให้เองก็ต้องใช้มาตรา 44 หรือลูกเล่นกันนิดหนึ่ง

คำถามนี้มีคนถามและตอบไว้ที่ jQuery event handlers always execute in order they were bound – any way around this? [duplicate] และเขียนตัวอย่างไว้ให้แล้ว http://jsfiddle.net/x8Na8/2/ งานก็เลยทำง่ายเลย ctrl+c ctrl+v เค้ามาแต่งให้หล่อหน่อยก็เอาไปใช้ได้เลย ขอขอบคุณคร๊าบบ

<!doctype html>
<html>

<head>
  <meta charset="utf-8">
  <title>jQuery: Events Queue</title>
  <link href="../vendor/twbs/bootstrap/dist/css/bootstrap.min.css" rel="stylesheet" type="text/css">
</head>

<body>
  <h1>พร้อมเพย์ (PromptPay)</h1>
  <form action="values.php" class="form-horizontal" id="formA" method="post">
    <div class="form-group">
      <label class="col-sm-2 control-label">โอนเงินด้วย</label>
      <div class="col-sm-10">
        <div class="radio">
          <label>
            <input checked name="way" type="radio" value="socialid"> หมายเลขบัตรประชาชน
          </label>
        </div>
        <div class="radio">
          <label>
            <input name="way" type="radio" value="phone"> หมายเลขโทรศัพท์
          </label>
        </div>
      </div>
    </div>
    <div class="form-group">
      <label class="col-sm-2 control-label" for="socialidI">หมายเลขบัตรประชาชน</label>
      <div class="col-sm-10">
        <input class="form-control" id="socialidI" maxlength="13" name="socialid" placeholder="หมายเลขบัตรประชาชน" type="number">
      </div>
    </div>
    <div class="form-group">
      <label class="col-sm-2 control-label" for="phoneI">หมายเลขโทรศัพท์</label>
      <div class="col-sm-10">
        <input class="form-control" id="phoneI" maxlength="11" name="phone" placeholder="หมายเลขโทรศัพท์" type="tel">
      </div>
    </div>
    <div class="form-group">
      <label for="amount" class="col-sm-2 control-label">จำนวนเงิน</label>
      <div class="col-sm-10">
        <div class="input-group">
          <input class="form-control" id="amount" max="5000" min="0" name="amount" placeholder="จำนวนเงิน" type="number">
          <div class="input-group-addon">&#3647;</div>
        </div>
      </div>
    </div>
    <div class="form-group">
      <div class="col-sm-10 text-right">
        <button type="submit" class="btn btn-success">โอนเงิน</button>
      </div>
    </div>
  </form>
  <div class="col-sm-12" id="resultA"></div>
  <script src="../vendor/components/jquery/jquery.min.js"></script>
  <script>
    $.fn.bindFirst = function (name, fn) {
      // bind as you normally would
      // don't want to miss out on any jQuery magic
      this.on(name, fn);

      // Thanks to a comment by @Martin, adding support for
      // namespaced events too.
      this.each(function () {
        var handlers = $._data(this, 'events')[name.split('.')[0]];
        // take out the handler we just inserted from the end
        var handler = handlers.pop();
        // move it at the beginning
        handlers.splice(0, 0, handler);
      });
    };
  </script>
  <script>
    $(function () {

      $('#formA').submit(function () {
        alert('1');
        return true;
      });

      $('#formA').submit(function () {
        alert('2');
        return true;
      });

      $('#formA').submit(function () {
        alert('3');
        return true;
      });

      $('#formA').bindFirst('submit', function () { alert('4'); });

    });
  </script>

</body>

</html>

joGet: AJAX Subform reload

ตัวอย่างการสร้าง ajax subform ในเรื่อง joGet: AJAX Subform มีโจทย์มาว่า input ที่ผูกกับซับฟอร์มถูกเปลี่ยนค่าจาก javascript ก็คิดว่าค่าใน subform จะเปลี่ยนตามไปด้วย แต่มันกลับไม่เปลี่ยนตาม เพราะ input ค่าเปลี่ยนก็จะทำให้มันโหลดข้อมูลมาใหม่ได้ไม่ยาก แต่มันไม่ทำงาน ลองศึกษาไฟล์ /jw/plugin/org.joget.plugin.enterprise.AjaxSubForm/js/jquery.ajaxsubform.js ดูก็พบว่ามันมีการสั่ง .off เอา event เก่าออกไปก่อน ทำให้แค่เปลี่ยนค่าเฉยๆ มันจะไม่ทำงาน

การสั่ง reload / refresh ajax subform โดยใช้ javascript ทำได้โดย

<button class="btn btn-info" id="refreshBtn" type="button">Reload form</button>
<script>
$(document).ready(function() {

$('#refreshBtn').on('click', function() {

let field1 = FormUtil.getField('field1');
field1.val('72817b0c-ac1430db-671b8000-37df4c8d');
field1.trigger('change');

});

});
</script>

แบบนี้เมื่อนเปลี่ยนค่า field1 subform จะถูกเปลี่ยนค่าตามไปด้วยแล้ว ลองดัดแปลงให้เหมาะกับงานดูนะครับ

จับ event บน flash

ความสัมพันธ์ระหว่างหน้าเว็บกับแฟลช เป็นอะไรที่เหมือนกับ นครรัฐวาติกัน (State of the Vatican City) ตั้งอยู่ในกรุงโรม ประเทศอิตาลี แท้ๆ แต่มีสถานะเป็นประเทศอิสระประเทศหนึ่ง การที่จะเอาอะไรเข้าหรือออกต้องได้รับฉันทามติทั้งสองฝ่ายถึงจะทำได้ (ว่าเข้านั่น)

ถ้าคุณหวังว่าจะใช้เท็ก a คร่อมแฟลชแล้วจะลิงค์ไปไหนก็ได้ตามปกติ ก็เสียใจด้วยเพราะมันจะไม่ทำงาน เช่นเดียวกับ onmouseover onclick ก็ไม่รับรู้กิจกรรมใดๆ ของคุณเช่นกัน
แต่เรากลับสามารถใช้ wmode=”transparent” onmouseup=”alert(‘on mouse up’); มาทดแทนได้ครับ

<object classid="clsid:D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=9.0.47.0" width="720" height="400">
<param name="movie" value="../../demo.swf"/>
<param name="quality" value="high" />
<embed wmode="transparent" onmouseup="alert('on mouse up'); return true;" src="../../demo.swf" quality="high" pluginspage="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer" type="application/x-shockwave-flash" width="720" height="400"></embed>
</object>