Tag Archive 500

Byphunsanit

laravel / PHP error 500

เจอ error 500 หลังจาก upload งานที่เขียนโดยใช้ laravel ทั้งๆที่เทสในเครื่องแล้ว หาสาเหตุอยู่นานก็ไม่เจอ

การตรวจสอบขั้นต้นที่เจอในเว็บทั่วๆไปคือ ให้ตั้ง permission ใหม่โดย

 • folder ให้เซ็ตเป็น 755 โดย
  find . -type d -exec chmod 755 {} \;
 • และตั้งไฟล์เป็น 644
  find . -type f -exec chmod 644 {} \;
 • ถ้าไม่หาย อาจะเพราะ user ที่ run apache กับ ftp หรือ เจ้าของไฟล์เป็นคนละ user กัน ทำให้การทำงานทำได้ไม่สมบูรณ์ แก้ได้โดยคำสั่ง chmod -R o+w โดยถ้าเก็บงานไว้ที่ /colume1/web/CMS_linux ก็ใช้

  chmod -R o+w /colume1/web/CMS_linux

  ถ้าไม่เข้าใจอ่าน การเปลี่ยนสิทธิอนุญาตในไฟล์หรือไดเร็กทอรี