Tag Archive อัพโหลด

curl: ส่งไฟล์

และแล้วก็มาถึงจุดที่รอคอย การส่งไฟล์ด้วย curl เหมือนที่ user upload ไฟล์เข้าเว็บ เหมาะกับการเอาไปเขียนโปรแกรมทรานสเฟอร์ไฟล์จากเว็บหนึ่งไปอีกที่หนึ่ง หรือจะเขียน bot ส่งไฟล์ออกไปเก็บเป็นข้อมูลสำรองก็ได้

[code language=”php” title=”curl_file.php”]<!doctype html>
<html>

<head>
<meta charset="utf-8">
<title>CURL: send file</title>
<link href="../vendor/twbs/bootstrap/dist/css/bootstrap.min.css" rel="stylesheet" type="text/css">
</head>

<body>
<div class="container">
<?php
if (count($_FILES) || count($_POST)) {
$url = ‘http://localhost/snippets/PHP/variables.php’;

if (count($_FILES)) {
$file_name_with_full_path = $_FILES[‘avatar’][‘tmp_name’];

if (function_exists(‘curl_file_create’)) {
/* php 5.5+ */
$_POST[‘avatar’] = curl_file_create($file_name_with_full_path);
} else {
$_POST[‘avatar’] = ‘@’ . realpath($file_name_with_full_path);
}
}

$ch = curl_init();

curl_setopt_array($ch, [
CURLOPT_ENCODING => ‘UTF-8’,
CURLOPT_POST => 1,
CURLOPT_POSTFIELDS => $_POST,
//CURLOPT_POSTFIELDS => http_build_query($_POST),
CURLOPT_RETURNTRANSFER => true,
CURLOPT_URL => $url,
]);

$result = curl_exec($ch);
curl_close($ch);

echo $result;
}
?>
<form action="curl_file.php" enctype="multipart/form-data" method="post">
<div class="form-group">
<label for="name">Name:</label>
<input class="form-control" id="name" name="name" type="text">
</div>
<div class="form-group">
<label for="avatar">Avatar:</label>
<input accept="image/gif, image/jpeg, image/x-png" class="form-control" id="avatar" name="avatar" type="file">
</div>
<div class="form-group">
<label for="address1">text address:</label>
<input class="form-control" id="address1" name="address[d]" type="text">
</div>
<div class="form-group">
<label for="address2">text address 2:</label>
<input class="form-control" id="address2" name="address[f]" type="text">
</div>
<button type="submit" class="btn btn-default">Submit</button>
</form>
</div>
</body>

</html>[/code]

แต่เพราะ bug ของ function http_build_query ไม่สามารถ encoded query string ในกรณีที่มีไฟล์ได้อย่างถูกต้อง ทำให้ต้องส่งค่าฟอร์มไปโดยไม่เข้ารหัส ดังนั้น ค่าที่เป็น array จึงส่งค่าออกไปผิด[code language=”php” title=”function http_build_query bug”][address]Array
(
[name] => pitt phunsanit
[address] => Array
)[/code]

จากที่ค้นหาข้อมูลดู ยังไม่มีวิธีที่แก้ปัญหานี้ได้โดยไม่มีผลอาการข้างเคียง คงต้องรอให้ทางทีมงานพัฒนา PHP แก้ปัญหาให้ ตอนนี้ก็พยามหลีกเลี่ยงการส่งข้อมูลแบบเป็นอาร์เรไปก่อน อาจจะใช้ implode รวมข้อมูลก่อนส่งไปก็ได้

jQuery: upload แบบ ajax

ตัวอย่างการใช้ jQuery upload ไฟล์แบบ ajax[code language=”html” title=”ajax.form.upload.html”]<!doctype html>
<html>

<head>
<meta charset="utf-8">
<title>jQuery: form > send file</title>
<link href="../vendor/twbs/bootstrap/dist/css/bootstrap.min.css" rel="stylesheet" type="text/css">
<style>
.progressbar {
background: #c00000;
clear: both;
height: 10px;
width: 0;
}

.progressLoaded {
width: 50px;
}

.progressLoaded::after {
content: " bytes";
}

.progressPercent {
width: 50px;
}

.progressPercent::after {
content: " %";
}

.progressTotal {
float: left;
width: 50px;
}

.progressTotal::after {
content: " bytes";
}

.progressTotal::before {
content: " of ";
}
</style>
</head>

<body>
<h1>upload file with ajax</h1>
<form action="values.php" class="form-horizontal" enctype="multipart/form-data" id="formA" method="post">
<div class="form-group">
<label class="col-sm-2 control-label" for="socialidI">หมายเลขบัตรประชาชน</label>
<div class="col-sm-10">
<input class="form-control" id="socialidI" maxlength="13" name="socialid" placeholder="หมายเลขบัตรประชาชน" type="number">
</div>
</div>
<div class="form-group">
<label class="col-sm-2 control-label" for="photoI">ภาพถ่าย</label>
<div class="col-sm-10">
<input class="form-control" id="photoI" name="photo" placeholder="upload file" type="file">
</div>
</div>
<div class="form-group">
<div class="col-sm-10 text-right">
<button type="submit" class="btn btn-success">ส่งข้อมูล</button>
</div>
</div>
</form>
<div class="col-sm-12">
<h4>Progress</h4>
<div class="progressLoaded"></div>
<div class="progressTotal"></div>
<div class="progressPercent"></div>
<div class="progressbar"></div>
</div>
<div class="col-sm-12" id="resultA"></div>
<script src="../vendor/components/jquery/jquery.min.js"></script>
<script>
function xhrProgress(xhr) {
if (xhr.upload) {
// For handling the progress of the upload
xhr.upload.addEventListener(‘progress’, function (e) {
if (e.lengthComputable) {
$(‘.progressTotal’).html(e.total);
$(‘.progressLoaded’).html(e.loaded);

percentComplete = parseInt((e.loaded / e.total * 100), 10);
$(‘.progressPercent’).html(percentComplete);
$(‘.progressbar’).css("width", percentComplete + ‘%’);
}
}, false);
}
return xhr;
}

$(function () {

var formA = $(‘#formA’);

formA.submit(function (event) {
event.preventDefault();

$.ajax({
"beforeSend": function (jqXHR, settings) {
/* แยกตัวแปรไว้ตรวจสอบข้อมูล */
var params = settings.data;

if (settings.data.get(‘socialid’) == ”) {

jqXHR.abort();
alert(‘กรุณากรอกหมายเลขบัตรประชาชน’);

return false;
}

if (settings.data.get(‘photo’).name == ”) {

jqXHR.abort();
alert(‘กรุณาอัพโหลดรูปภาพ’);

return false;
}

},
"contentType": false,
"data": new FormData(formA[0]),
"method": "POST",
"processData": false,
"success": function (data, textStatus, jqXHR) {
$(‘#resultA’).html(data);
},
"url": "values.php",
"xhr": function () {
return xhrProgress($.ajaxSettings.xhr());
},

});

});

});
</script>
</body>

</html>[/code]ไฟล์ที่รอรับข้อมูล[code language=”php” title=”values.php”]<?php
echo ‘FILE<pre>’, print_r($_FILES, true), ‘</pre>’;
echo ‘GET<pre>’, print_r($_GET, true), ‘</pre>’;
echo ‘POST<pre>’, print_r($_POST, true), ‘</pre>’;
[/code]

วิธีนี้ใช้ความสามารถใหม่ FormData ที่ใช้กับ browser เก่าแก่กว่า Internet Explorer 10 หรือ Edge ไม่ได้ ดูเพิ่มเติม

PHP: upload ไฟล์ขนาดใหญ่

การอัพโหลดไฟล์ขนาดใหญ่เกินกว่าที่อนุญาตไว้ใน php.ini สามารถแก้ได้หลายวิธี

 • กำหนดใหม่เฉพาะที่ใช้

  เพิ่ม code เข้าไปก่อนที่จะดำเนินการกับไฟล์ขนาดใหญ่เป็นพิเศษ วิธีนี้จะมีผลแค่ในส่วนที่เรากำหนดเท่านั้นเป็นวิธีที่ปลอดภัยที่สุด[code language=”php” title=”ini_set”]<?php
  ini_set(‘max_execution_time’, ‘300’);
  ini_set(‘post_max_size’, ’64M’);
  ini_set(‘upload_max_size’, ’64M’);[/code]

 • ใช้ไฟล์ .htaccess

  ใช้ได้กับเซิฟเวอร์ที่ใช้ apache เท่านั้น กำหนดโดยใส่ไว้ในไฟล์นามสกุล .htaccess[code language=”text” title=”.htaccess”]RewriteEngine On

  # if not root directory
  #RewriteBase /

  # upload larage file
  php_value max_execution_time 300
  php_value max_input_time 300
  php_value post_max_size 64M
  php_value upload_max_filesize 64M[/code]

 • กำหนดใน php.ini

  จะมีผลกับทุกๆส่วนในเซิฟเวอร์ เพราะฉะนั้น ถ้าไม่ใช่ server ของตัวเองหรือเป็น private server แล้วอาจจะไม่สามารถใช้วิธีนี้ เพราะผู้ดูแลระบบมักจะไม่ให้แก้ไขในส่วนนี้ ยกเว้นในบาง server เช่น fatcow ยอมให้แก้ไขค่าตั้งต้นได้ แต่เซิฟเวอร์ไทยไม่เคยเจอที่ไหนยอมให้แก้ไข[code language=”text” title=”php.ini”]max_execution_time = 300
  post_max_size = 64M
  upload_max_filesize = 64M[/code]

การทดสอบดูว่าสามารถกำหนดค่าใหม่ได้จริงๆ รึเปล่าทำได้โดยเรียกใช้ function phpinfo() ค่าที่เปลี่ยนจะอยู่ใน column Local Value แถว max_execution_time, post_max_size, และ upload_max_filesize

พรีวิวรูปที่อัพโหลด

ถ้าเวลาเรา upload รูปขึ้น server คงจะดีถ้าเราเห็นว่าเราเลือกภาพถูกรึเปล่า หรือขนาดมันใหญ่เกินไปมั๋ย เราทำได้โดยการแสดงภาพ Preview ขนาด ความกว้าง ความสูง และทำการตรวจสอบก่อนจะได้ไม่เสียเวลา

ตัวอย่าง jQuery Upload Image Preview Demo
[code language=”html”]
<!doctype html>
<html>
<head>
<meta charset="utf-8">
<title>jQuery Upload Image Preview</title>
</head>
<body>
<form action="" method="post" enctype="multipart/form-data">
<label>เฉพาะรูปภาพ
<input type="file" name="pic" accept="image/*">
</label>
</form>
<img id="picPreview">
<dl>
<dt>image dimensions width</dt>
<dd id="picDimensionsWidth"></dd>
<dt>image dimensions height</dt>
<dd id="picDimensionsHeight"></dd>
<dt>lastModified</dt>
<dd id="picLastModified"></dd>
<dt>lastModifiedDate</dt>
<dd id="picLastModifiedDate"></dd>
<dt>name</dt>
<dd id="picName"></dd>
<dt>original file upload path</dt>
<dd id="picPath"></dd>
<dt>size</dt>
<dd id="picSize"></dd>
<dt>type</dt>
<dd id="picType"></dd>
</dl>
<script src="//code.jquery.com/jquery-2.1.1.min.js"></script>
<script>
$(‘[name="pic"]’).change(function(){

/* original file upload path */
$(‘#picPath’).text($(this).val());

var file = this.files[0];
/* get picture details */
$(‘#picLastModified’).text(file.lastModified);
$(‘#picLastModifiedDate’).text(file.lastModifiedDate);
$(‘#picName’).text(file.name);
$(‘#picSize’).text(file.size);
$(‘#picType’).text(file.type);

/* set image preview */
if( ! file.type.match(/image.*/))
{
return true;
}
var reader = new FileReader();
reader.onload = function (event)
{
$(‘#picPreview’).attr(‘src’, event.target.result);

/* get image dimensions */
var image = new Image();
image.src = reader.result;
image.onload = function()
{
$(‘#picDimensionsWidth’).text(image.width);
$(‘#picDimensionsHeight’).text(image.height);
};

}
reader.readAsDataURL(file);

});
</script>
</body>
</html>
[/code]

เลือกชนิดไฟล์อัพโหลด

คุณสมบัติที่น่าสนใจอย่างหนึ่งของ HTML 5 คือเราสามารถกำหนดให้อินพุทยอมรับชนิดไฟล์ตามที่เราต้องการได้ ช่องใส่ภาพประจำตัว ก็น่าจะใส่ได้แค่นามสกุล jpeg อย่างน้อยก็ png หรือ gif แต่ก็มียูเซอร์ copy รูปใส่ word upload เข้ามา สมกับ used เซ่อๆ จริงๆ
เราสามารถกำหนดได้โดยใช้ accept Attribute ตามตัวอย่าง
[code language=”html”]
<!doctype html>
<html>
<head>
<meta charset="utf-8">
<title>HTML5 Form Input Accept</title>
<style>
label
{
display: block;
}
</style>
</head>
<body>
<form action="" enctype="multipart/form-data">
<label>เฉพาะไฟล์เสียง
<input type="file" name="files[]" accept="audio/*">
</label>
<label>เฉพาะรูปภาพ
<input type="file" name="files[]" accept="image/*">
</label>
<label>เฉพาะวีดีโอ
<input type="file" name="files[]" accept="video/*">
</label>
<label>pdf
<input type="file" name="files[]" accept="application/pdf">
</label>
<label>.gif หรือ .png
<input type="file" name="files[]" accept="image/gif, image/png">
</label>
<label>.jpg
<input type="file" name="files[]" accept="image/pjpeg, image/jpeg">
</label>
<input type="submit">
</form>
</body>
</html>
[/code]

จะสังเกตุว่าเวลาเรา browse file มันจะแสดงเฉพาะนามสกุลที่เรากำหนด แต่ยังเปลี่ยนตัวเลือกไปเป็น All Files (*.*) ได้อยู่ดี มันแค่ช่วยให้เลือกไฟล์ได้ง่ายขึ้น ยังรับประกันไม่ได้อยู่ดีว่าจะได้นามสกุลไฟล์ที่ถูกต้อง หรือไฟล์ที่ส่งมานามสกุลถูกตาม Extension แต่ก็ไม่ได้รับรองว่าไฟล์มันเป็นจริงตามนามสกุลที่ส่งมา จุดที่อันตรายก็เลยต้องมาตรวจชนิดไฟล์ในผั่ง server อยู่เหมือนเดิม

ค่าที่ใส่ใน accept คือ MIME Types ดูเพิ่มเติมได้ที่ The Complete List of MIME Types