Tag Archive สภาพแวดล้อม

Byphunsanit

config codeigniter by environments

ที่ทำงานมี process ในการพัฒนา development > test > production โดยแต่ละ server จะมี config และ database แยกออกจากกันเพื่อความปลอดภัย โดย codeigniter สามารถแยก config ได้โดยการเปลี่ยน Environments ซึ่งโดยปกติจะมี 3 สภาพแวดล้อมคือ development, production, testing และแล้วแต่ท่านจะตั้ง

การทำระบบ config สามารถทำได้โดย

 1. ได้โดยเปิดไฟล์ \.htaccess เพิ่ม
  ...
  SetEnv CI_ENV development
  ...

  เข้าไป หรือเข้าไปแก้ไฟล์ \index.php แก้บรรทัด

  define('ENVIRONMENT', isset($_SERVER['CI_ENV']) ? $_SERVER['CI_ENV'] : 'development');

  เป็น

  define('ENVIRONMENT', 'development');
 2. ไปที่ \application\config สร้าง folder ไว้เก็บ configuration ตามชื่อ Environments เช่น \application\config\development, \application\config\production, \application\config\testing
 3. copy config ไฟล์ มาจาก \application\config จากนั้นก็ลบข้อมูลเดิมออกแล้วใส่เฉพาะส่วนที่แตกต่างกันเช่น \application\config\development\constants.php
  <?php
  defined('BASEPATH') or exit('No direct script access allowed');
  
  define('TITLE', 'development');
  

  ทำแบบเดียวกันกับไฟล์อื่นๆ ถ้ามี config ที่ต่างกัน เช่น \application\config\development\database.php

 4. ทดสอบโดยเปิดไฟล์ \application\views\welcome_message.php แก้เป็น
  <?php
  defined('BASEPATH') or exit('No direct script access allowed');
  ?><!DOCTYPE html>
  <html lang="en">
  <head>
  	<meta charset="utf-8">
  	<title><?=TITLE;?></title>
  
  	<style type="text/css">
  
  	::selection { background-color: #E13300; color: white; }
  	::-moz-selection { background-color: #E13300; color: white; }
  
  	body {
  		background-color: #fff;
  		margin: 40px;
  		font: 13px/20px normal Helvetica, Arial, sans-serif;
  		color: #4F5155;
  	}
  
  	a {
  		color: #003399;
  		background-color: transparent;
  		font-weight: normal;
  	}
  
  	h1 {
  		color: #444;
  		background-color: transparent;
  		border-bottom: 1px solid #D0D0D0;
  		font-size: 19px;
  		font-weight: normal;
  		margin: 0 0 14px 0;
  		padding: 14px 15px 10px 15px;
  	}
  
  	code {
  		font-family: Consolas, Monaco, Courier New, Courier, monospace;
  		font-size: 12px;
  		background-color: #f9f9f9;
  		border: 1px solid #D0D0D0;
  		color: #002166;
  		display: block;
  		margin: 14px 0 14px 0;
  		padding: 12px 10px 12px 10px;
  	}
  
  	#body {
  		margin: 0 15px 0 15px;
  	}
  
  	p.footer {
  		text-align: right;
  		font-size: 11px;
  		border-top: 1px solid #D0D0D0;
  		line-height: 32px;
  		padding: 0 10px 0 10px;
  		margin: 20px 0 0 0;
  	}
  
  	#container {
  		margin: 10px;
  		border: 1px solid #D0D0D0;
  		box-shadow: 0 0 8px #D0D0D0;
  	}
  	</style>
  </head>
  <body>
  
  <div id="container">
  	<h1>Welcome to CodeIgniter!</h1>
  
  	<div id="body">
  <?php
  echo '<br>ENVIRONMENT = ' . ENVIRONMENT;
  echo '<br>FILE_READ_MODE = ' . FILE_READ_MODE;
  echo '<br>title = ' . TITLE;
  ?>
  	</div>
  
  	<p class="footer">Page rendered in <strong>{elapsed_time}</strong> seconds. <?php echo (ENVIRONMENT === 'development') ? 'CodeIgniter Version <strong>' . CI_VERSION . '</strong>' : ''; ?></p>
  </div>
  
  </body>
  </html>
 5. เปิดหน้าแรกและสังเกตผลลัพธ์

ค่าในไฟล์ config จะถูกเพิ่มจากของเดิมโดยเลือกมาจากไฟล์ใน folder ที่ชื่อเดียวกับ environments ไม่ใช่แทนที่ของเดิมสังเกตได้จากค่า FILE_READ_MODE ที่ไม่มีในไฟล์ \application\config\development\constants.php ที่เราแยกออกมา

Byphunsanit

ติดตั้ง yii 2 advance ผ่าน composer

YII เพิ่งออกเวอร์ชั่น 2 มาวันที่ 12 ตุลาคม พ ศ 2557 เลยเอามาลองของซักหน่อย ก่อนอื่นให้ลง composer สำหรับติดตั้งตามยุคสมัย (จริงๆ โหลด zip มาแตกเองง่ายกว่าด้วยซ้ำไป ถ้าไม่ต้องการใช้ composer ให้โหลด zip มาแล้วข้ามขั้นตอนที่ 1 ไปเลยครับ)

 1. ก่อนอื่น update เจ้า composer ซะก่อนตามธรรมเนียม รีสตาร์ต เพื่อป้องกันปัญหาเปิด command ออกมาพิมพ์
  composer self-update
  

  ลง composer asset plugin ทำครั้งเดียวไม่ต้องทำอีก

  composer global require "fxp/composer-asset-plugin:1.0.0"
  

  โดยปกติ จะสร้าง yii project ได้โดยคำสั่ง

  composer create-project --prefer-dist yiisoft/yii2-app-basic basic
  

  composer จะ copy ไปไว้ใน folder ชื่อ basic งานที่จะทำเหมาะกับ yii Advanced Application Template มากกกว่า ที่ต่างกันคือ

  • แยก Front- and และ back-end apps ระบบใหญ่ๆ ควรแยกไว้เพื่อความสะดวกที่สำคัญ yii สามารถใช้ configuration และ model ร่วมกันได้ ทั้ง 2 ฝั่ง
  • User model มีระบบ login, User signup and password restore เบื้องต้นติดมาด้วย

  และต้องการให้เก็บใน D:\xampp\htdocs\YiiAdvanced ให้เปลี่ยนคำสั่งเป็น

  composer create-project --prefer-dist yiisoft/yii2-app-advanced D:\xampp\htdocs\YiiAdvanced
  
 2. ปรับสภาพแวดล้อมให้ช่วยเขียน code ได้ง่ายขึ้น
  • ไปที่เราติดตั้ง php ไว้ก่อน พิมพ์
   cd c:\xampp\php
   
  • พิมพ์
   php D:\xampp\htdocs\YiiAdvanced\init
   
  • เลือก Development พิมพ์ 0 enter ขึ้นจริง 1 enter
 3. สร้าง database
  • สร้าง database เปล่าๆ ไว้ก่อน ของผมชื่อ YiiAdvanceDB
  • ไปที่ common/config/main-local.php ใน folder ที่เราสร้างไว้ เพิ่ม database connection ใน components ตามตัวอย่าง
     'components' => [
       'db' => [
         'class' => 'yii\db\Connection',
         'dsn' => 'mysql:host=localhost;dbname=YiiAdvanceDB',
         'username' => 'root',
         'password' => '',
         'charset' => 'utf8',
       ],
   
  • Command กลับไปที่เราเก็บ project file
   d:
   cd D:\xampp\htdocs\YiiAdvanced
   
  • พิมพ์
   yii migrate

   ตอบ yes ดูในฐานข้อมูล จะมีตาราง user กับ migrate เพิ่มขึ้นมา

การเตรียมโปรเจ็คด้วยยี่สำเร็จแล้ว! หวังว่าคงเข้าใจมากกว่าในคู่มือเว็บ yii นะครับ