Custom Rules Validation

Custom Rules Validation

ตัวอย่างการเขียน custom rule validation[code language=”php” title=”\application\controllers\FormValidationCustomRules.php”]<?php
class FormValidationCustomRules extends CI_Controller
{

public function __construct()
{
parent::__construct();
// Your own constructor code
}

public function uploadJPEG()
{
$this->form_validation->set_rules(‘cover’, ‘JPEG Upload’, ‘trim|xss_clean’);

if ($this->form_validation->run() == true) {
$fileDir = ‘assets/contents/’;
$fileName = date(‘U’) . ‘.jpeg’;

$config = [
‘allowed_types’ => ‘jfi|jfif|jif|jpe|jpeg|jpg’,
‘file_ext_tolower’ => true,
‘file_name’ => $fileName,
‘max_size’ => ‘10000’,
‘overwrite’ => false,
‘upload_path’ => $fileDir,
];

$this->load->library(‘upload’, $config);

if ($this->upload->do_upload(‘cover’, false)) {
$this->uploadFile = $fileDir . $fileName;
return true;
} else {
$this->form_validation->set_message(‘uploadJPEG’, $data[‘error’] = $this->upload->display_errors());

if ($_FILES[‘cover’][‘error’] != 4) {
return false;
}
}
}

return false;
}

public function index()
{
$this->load->library(‘form_validation’);

$formValidation = [
[
‘field’ => ‘cover’,
‘label’ => ‘JPEG Upload’,
‘rules’ => ‘callback_uploadJPEG’,
],
];
$this->form_validation->set_rules($formValidation);

if ($this->form_validation->run() == true) {
echo ‘upload file to ‘, $this->uploadFile, ‘<br><img alt="’, $this->uploadFile, ‘" class="img-thumbnail" src="../’, $this->uploadFile, ‘">’;
}

$this->load->view(‘FormValidation/CustomRules’);
}
}
[/code]

หลักการคือ

  • สร้าง function ขึ้นมา แล้วเรียกใช้โดยมี callback_ นำหน้า
  • ส่ง message กลับมาโดยใช้ $this->form_validation->set_message(‘function name’,’ข้อความ’)

About the author

phunsanit administrator