1 ภาพ 1,000 ข้อมูล

1 ภาพ 1,000 ข้อมูล

ต้องการจะเก็บภาพโดยเก็บตามวันที่ ที่โดนถ่าย เหมือนใน Camera Roll เพราะว่าภาพ TIFF, JPEG, WAV จะมีข้อมูล meta data ที่เรียกว่า Exchangeable image file format (Exif) ที่จะใส่ข้อมูลที่ถูกบันทึกไว้ตอนที่ถ่ายไว้โดยใช้กล้องดิจิติล มีข้อมูลสำคัญๆ อย่าง ถ่ายกับกล้องอะไร Manufacturer, Model เวลาที่ภาพถูกถ่าย Date and Time (original) มีการแต่งภาพรึเปล่า เมื่อไหร่ Date and Time (digitized) และถ่ายที่ไหน

ใน php เราสามารถใช้ function exif_read_data ดึงข้อมูลออกมาให้ใช้จัดการกับรูปได้ จะย้ายภาพไปเก็บไว้ตามวันที่ที่ถ่าย หรือตามสถานที่

[code language=”php” title=”imagesMoveByEXIFCaptureTime.php”]
<?php

/* fix maximum execution time */
set_time_limit(0);

/* find file */
$root = ‘Photos’;
echo'<dl>’;
foreach (glob($root."/*.{jpeg,JPEG,jpg,JPG}", GLOB_BRACE) as $filename) {

if($exif = exif_read_data($filename, ‘IFD0’))
{

$date = date(‘Y-m-d’, strtotime($exif[‘DateTimeOriginal’]));

/* create folder */
$dir = $root.’/’.$date;
if (!is_dir($dir)) {
mkdir($dir, 0644, true);
}

/* move file */
$path = explode(‘/’, $filename);
$newFile = $dir.’/’.$path[1];
rename($filename, $newFile);

echo ‘<dt>’,$filename,'</dt>’,
‘<dd>’,$newFile,'</dd>’;

}

}
echo'</dl>’,
‘<h1>Compleate!</h1>’;
[/code]

About the author

phunsanit administrator