Tag Archive move

1 ภาพ 1,000 ข้อมูล

ต้องการจะเก็บภาพโดยเก็บตามวันที่ ที่โดนถ่าย เหมือนใน Camera Roll เพราะว่าภาพ TIFF, JPEG, WAV จะมีข้อมูล meta data ที่เรียกว่า Exchangeable image file format (Exif) ที่จะใส่ข้อมูลที่ถูกบันทึกไว้ตอนที่ถ่ายไว้โดยใช้กล้องดิจิติล มีข้อมูลสำคัญๆ อย่าง ถ่ายกับกล้องอะไร Manufacturer, Model เวลาที่ภาพถูกถ่าย Date and Time (original) มีการแต่งภาพรึเปล่า เมื่อไหร่ Date and Time (digitized) และถ่ายที่ไหน

ใน php เราสามารถใช้ function exif_read_data ดึงข้อมูลออกมาให้ใช้จัดการกับรูปได้ จะย้ายภาพไปเก็บไว้ตามวันที่ที่ถ่าย หรือตามสถานที่

[code language=”php” title=”imagesMoveByEXIFCaptureTime.php”]
<?php

/* fix maximum execution time */
set_time_limit(0);

/* find file */
$root = ‘Photos’;
echo'<dl>’;
foreach (glob($root."/*.{jpeg,JPEG,jpg,JPG}", GLOB_BRACE) as $filename) {

if($exif = exif_read_data($filename, ‘IFD0’))
{

$date = date(‘Y-m-d’, strtotime($exif[‘DateTimeOriginal’]));

/* create folder */
$dir = $root.’/’.$date;
if (!is_dir($dir)) {
mkdir($dir, 0644, true);
}

/* move file */
$path = explode(‘/’, $filename);
$newFile = $dir.’/’.$path[1];
rename($filename, $newFile);

echo ‘<dt>’,$filename,'</dt>’,
‘<dd>’,$newFile,'</dd>’;

}

}
echo'</dl>’,
‘<h1>Compleate!</h1>’;
[/code]

ย้ายไฟล์ลง folder ตามวันที่

เดิมไฟล์ backup ถูกเก็บในรูปแบบ ปี เดือน วัน โปรเจ็ค เช่น 2015-07-10-joomla.sql, 2015-07-10-joomla.zip, 2015-07-10-prestashop.sql, 2015-07-10-prestashop.zip ทุกๆวัน วันละ 4 ไฟล์ ถ้าเก็บแบบนี้ทุกวันก็จะมีไฟล์ 1,440 ไฟล์ เริ่มจะรก จะลบไฟล์แบ็กอัพเก่าๆ ออกก็ไม่สดวก ถ้ามีโปรเจ็คที่ต้องดูแลมากกว่านี้

ก็มีความคิดว่า ทำไม่ไม่เก็บ backup เป็น directory ปี เดือน วัน ละ เวลาลบจะได้ง่ายๆ อยากจะลบปีก่อนทั้งปี ก็แค่คลิก 2 ครั้งก็เสร็จ ลบ 3 เดือนที่แล้วก็ไม่ยาก มันแยกไว้อยู่แล้ว แต่ก่อนอื่นก็ต้องย้ายไปเก็บให้ถูกที่ก่อน

PHP มี function glob ช่วยหาไฟล์ตามรูปแบบอยู่ ทำให้เขียน code หาไฟล์ตามรูปแบบได้ ไม่ยากนัก

[code language=”php”]
<?php
/* find file */
$root = ‘backup’;
foreach (glob($root.’/*-*’) as $filename) {
/* get path */
$path = explode(‘/’, $filename);
list($year, $month, $date) = explode(‘-‘, $path[1]);

/* create folder */
$dir = $root.’/’.$year.’/’.$month.’/’.$date;
if (!is_dir($dir)) {
mkdir($dir, 0644, true);
}

/* move file */
rename($filename, $dir.’/’.$path[1]);

}
[/code]

rt :
สร้างโฟลเดอร์ตัวอักษรไทย
คัดลอกหมดทั้งโฟลเดอร์

แก้ YII Assets ย้าย static cache folder

โดยปกติ yii จะเก็บไฟล์ static บางไฟล์ที่เป็น CSS, JavaScript ทั้งที่เป็น framework อย่าง jQuery หรือไฟล์ที่เกิดจากการใช้คำสั่ง Yii::app()->getClientScript()->registerScript(‘featured’ ,”…”); หรือ Yii::app()->clientScript->registerCoreScript(‘jquery’); ไว้ใน folder assets/ค่าสุ่ม บางครั้งเราแก้ไขไปแล้ว แต่ไฟล์พวกนี้ยัง cache ของเดิมอยู่เพราะว่า hash ไม่ได้ต่างจากเดิม หน้าเว็บจึงทำงานไม่ถูกต้องตามที่ตั้งใจไว้ วิธีแก้คือการที่จะต้องเข้าไปลบออกทั้งโฟลเดอร์ ซึ่งไม่สดวกนักเพราะว่าใน assets ยังมีไฟล์ที่เป็นดาต้าจริงๆ อยู่ด้วย ทางที่จึงควรแยกไฟล์ที่เป็น static cache พวกนี้ออกไปไว้ที่อื่นเพื่อความสดวกในการทดสอบและปลอดภัยของข้อมูล

สมมุติว่าสร้างโฟลเดอร์เก็บไฟล์ static cache ไว้ที่ D:/xampp/htdocs/yiiTest/assetsRuntime (user ต้องเข้าถึงได้จาก internet และต้องกำหนดให้ php มีสิทธิเขียน / ลบไฟล์ อย่างน้อย cmod ต้องเป็น 0755 ) แล้วไปที่ protectedconfig main.php เพิ่มบรรทัดตามตัวอย่าง
[sourcecode language=”php”]
‘basePath’=>dirname(__FILE__).DIRECTORY_SEPARATOR.’..’,
‘name’=>’My Web Application’,

// application components
‘components’=>array(
‘assetManager’=>array(
‘basePath’=>’D:/xampp/htdoc/syiiTest/assets/Runtime’,
‘baseUrl’=>’/yiiTest/assetsRuntime/’
),

[/sourcecode]
อาจจะลบโฟลเดอร์ static cache ใน assets เก่าออก ครั้งต่อไปที่เขียนไฟล์ จะเขียนลงที่ใหม่