แก้เนื้อหาทั้งตาราง

แก้เนื้อหาทั้งตาราง

content เขียนเนื่อหามาสวยงามในตัวเทส แต่เวลาขึ้นเว็บจริงภาพดันหายหมดเลย view code ดูใช้

 <img src-"http://localhost/barbei/assets/service-Tour.jpg"> 

งานเข้า มีหลายรายการไม่ใช่น้อยๆ แต่ยังดีที่มีรูปแบบการแก้ที่แน่นอนคือ เอา http://localhost/barbei/ ออกไป ทำได้ด้วยคำสั่ง sql ง่ายๆ ตามตัวอย่าง

<br>
UPDATE MyTable<br>
SET StringColumn = REPLACE (StringColumn, 'SearchForThis', 'ReplaceWithThis')<br>
WHERE SomeOtherColumn LIKE '%PATTERN%'<br>

ผมเก็บเนื้อหาไว้ในตาราง contents ส่วนเนื้อหาอยูใน field contentBody จะเขียน ได้

<br>
UPDATE `contents`<br>
SET `contentBody ` = REPLACE (contentBody, ' http://localhost/barbei/ ', ' ')<br>

เสร็จก่อนมาม่าสุกอีก เขียนด้วยความระมัดระวังนะครับ ของผมไม่มี where เพราะต้องการแทนที่ทั้งหมดแลยในครั้งเดียว ถ้าไม่แน่ใจทดลง select ข้อมูลก่อนดูว่าข้อมูลที่ออกมาทั้งหมดเป็นตัวที่จะแก้รึเปล่า

About the author

pitt phunsanit administrator

Leave a Reply