สะสาง css ยุ่งโดย CSScomb

สะสาง css ยุ่งโดย CSScomb

เจอ css ที่มันเขียนแบบวุ่นมากๆ ไม่เป็นระเบียบเลย เดิมจะใช้ Dreamweaver ช่วยจัด แต่หลังๆ พยามจะใช้โปรแกรม freeware / opensource มากขึ้นก็ไปเจอ CSScomb เป็น css formatter ที่ทำงานได้กับหลายๆโปรแกรมๆ รวมทั้ง sublime ด้วย

ถ้าไม่เคยลง package control มาก่อนให้ลง package control ก่อน

 1. โดยไปที่ View > Show Console จะมี กล่องเปิดขึ้นมา
  • sublime 3 ใส่[code lang=”text”]
   import urllib.request,os,hashlib; h = ‘eb2297e1a458f27d836c04bb0cbaf282’ + ‘d0e7a3098092775ccb37ca9d6b2e4b7d’; pf = ‘Package Control.sublime-package’; ipp = sublime.installed_packages_path(); urllib.request.install_opener( urllib.request.build_opener( urllib.request.ProxyHandler()) ); by = urllib.request.urlopen( ‘http://packagecontrol.io/’ + pf.replace(‘ ‘, ‘%20’)).read(); dh = hashlib.sha256(by).hexdigest(); print(‘Error validating download (got %s instead of %s), please try manual install’ % (dh, h)) if dh != h else open(os.path.join( ipp, pf), ‘wb’ ).write(by)[/code]
  • หรือ ถ้าใช้ sublime 2 ใส่[code lang=”text”]
   import urllib2,os,hashlib; h = ‘eb2297e1a458f27d836c04bb0cbaf282’ + ‘d0e7a3098092775ccb37ca9d6b2e4b7d’; pf = ‘Package Control.sublime-package’; ipp = sublime.installed_packages_path(); os.makedirs( ipp ) if not os.path.exists(ipp) else None; urllib2.install_opener( urllib2.build_opener( urllib2.ProxyHandler()) ); by = urllib2.urlopen( ‘http://packagecontrol.io/’ + pf.replace(‘ ‘, ‘%20’)).read(); dh = hashlib.sha256(by).hexdigest(); open( os.path.join( ipp, pf), ‘wb’ ).write(by) if dh == h else None; print(‘Error validating download (got %s instead of %s), please try manual install’ % (dh, h) if dh != h else ‘Please restart Sublime Text to finish installation’)[/code]

 2. รอให้ มี box เตือนขึ้นมาปิดซับลาม แล้วเปิดขึ้นมาใหม่

ลง phpfmt โดย

 1. กด ctrl shift และ P พร้อมกัน จะมี กล่องขึ้นมาด้านบนตรงกลาง
 2. เลือก Package Control: Install Package
 3. เลือก CSScomb

กำหนดรูปแบบได้โดย

 1. ไปเลือก option จากเครื่องมือในเว็บ Build config คลิกแบบที่ชอบไปเรื่อย ของผมได้[code language=”javascript”]
  [{
  "always-semicolon": true,
  "block-indent": "\t",
  "color-case": "lower",
  "color-shorthand": false,
  "element-case": "lower",
  "eof-newline": false,
  "leading-zero": true,
  "quotes": "double",
  "remove-empty-rulesets": true,
  "sort-order-fallback": "abc",
  "space-after-colon": " ",
  "space-after-combinator": " ",
  "space-after-opening-brace": "\n",
  "space-after-selector-delimiter": "\n",
  "space-before-closing-brace": "\n",
  "space-before-colon": "",
  "space-before-combinator": " ",
  "space-before-opening-brace": "\n",
  "space-before-selector-delimiter": "",
  "space-between-declarations": "\n",
  "strip-spaces": true
  }][/code]
 2. ไปที่ Preference > Package Settings > CSScome > Seetings – user วางที่ copy มา ทับของเดิมได้เลย

  ทดลองใช้โดย Tools > Run CSScomb ถึงจะทำได้ไม่เท่าที่หวังแต่ก็ช่วยได้เยอะอยู่

About the author

phunsanit administrator