สร้าง project ใหม่โดยใช้ composer

สร้าง project ใหม่โดยใช้ composer

เดี่ยวนี้ framework ต่างๆก็ใช้ package manager อย่าง composer ติดตั้ง library ต่างๆ รวมทั้งติดตั้ง framework อื่นๆ อย่าง jQuery ถ้าต้องการที่จะสร้างโครงการของเราเองก็ทำได้ง่ายๆ

 1. สร้าง folder ใหม่ขึ้นมา เช่น C:\xampp\htdocs\snippets
 2. พิมพ์
  composer init
 3. ตอบคำถามไปตามละดับ เช่น
  D:\>cd D:\xampp\htdocs\snippets
  
  D:\xampp\htdocs\snippets>composer init
  
  
   Welcome to the Composer config generator
  
  
  
  This command will guide you through creating your composer.json config.
  
  Package name (<vendor>/<name>) [pitt.p/snippets]: pitt/snippets
  Description []: code snippets
  Author [, n to skip]: Pitt Phunsanit <[email protected]>
  Minimum Stability []: stable
  Package Type (e.g. library, project, metapackage, composer-plugin) []: project
  License []: mit
  
  Define your dependencies.
  
  Would you like to define your dependencies (require) interactively [yes]? yes
  Search for a package: jquery
  
  Found 15 packages matching jquery
  
    [0] components/jquery
    [1] frameworks/jquery
    [2] contao-components/jquery
    [3] yiisoft/jquery
    [4] etdsolutions/jquery
    [5] ovidentia/jquery
    [6] mygento/jquery
    [7] quickapps-plugins/jquery
    [8] intelogie/jquery
    [9] apnet/jquery
   [10] jquery/jquery
   [11] yepsua/jquery4php
   [12] venne/jquery2.0-module
   [13] sonata-project/jquery-bundle
   [14] blueimp/jquery-file-upload
  
  Enter package # to add, or the complete package name if it is not listed: 0
  Enter the version constraint to require (or leave blank to use the latest version):
  
 4. ตอบคำถามไปเรื่อยๆ รูปแบบ packages จะสัมพันกับ url ใน github เช่น https://github.com/jquery/jquery ถ้าไม่ทราบหาได้ขากเว้บ packagist.org จนสุดท้ายจะสร้างไฟล์ composer.json ขึ้นมา
  {
    "authors": [{
      "email": "[email protected]",
      "homepage": "https://pitt.plusmagi.com",
      "name": "pitt phunsanit",
      "role": "Developer"
    }],
    "description": "snippet",
    "homepage": "https://pitt.plusmagi.com",
    "license": "mit",
    "minimum-stability": "stable",
    "name": "pitt/snippet",
    "require": {
      "ckeditor/ckeditor": "*",
      "components/jquery": "*",
      "components/jquery-migrate": "*",
      "components/jqueryui": "*",
      "phpoffice/phpexcel": "^1.8",
      "twbs/bootstrap": "*"
    },
    "type": "project"
  }
 5. โหลด library โดยคำสั่ง
  composer update

ไฟล์จุถูกเก็บในโฟลเดอร์ vendor/xxx/yyy อย่างเรียบร้อยและเหมือนกันทุกเครื่องถ้าลง package เดียวกัน version เดียวกัน

About the author

phunsanit administrator