สร้าง excel จาก PHP

Byphunsanit

สร้าง excel จาก PHP

วิธีส่งออกข้อมูลที่ ยูเซอร์สดวกที่จะเอาไปใช้ต่อมากที่สุดคือ ส่งออกมาเป็นเอกซ์เซล เพราะามารถเอาไปใช้ได้ทันที คุ้นเคยอยู่แล้ว ไม่รู้สึกว่ายุ่งยากในการใช้งาน

ภาษา PHP สามารถส่งออกข้อมูลเป็น excel ได้ง่ายตามขั้นตอนดังนี้

 1. โหลดตัว PHPExcel มาจาก PHPExcel
 2. แตกไฟล์ออกมา
 3. เขียน code ตามตัวอย่าง
<?php

/* PHPExcel_IOFactory - Reader */
include 'PHPOffice/PHPExcel/Classes/PHPExcel.php';

$objPHPExcel = new PHPExcel();

/* Set default style */
$defaultStyle = $objPHPExcel->getDefaultStyle();

$defaultStyle->getFont()
  ->setName('Arial')
  ->setSize(11);

$defaultStyle->getNumberFormat()
  ->setFormatCode('yyyy-mm-dd');

/* Set document properties */
$title = 'Exports_Datas_' . date('Y-m-d_H:i');
$objPHPExcel->getProperties()->setCreator('Pitt Phunsanit')
  ->setCategory('Exports Datas')
  ->setDescription($title)
  ->setKeywords('Exports Datas ' . date('Y-m-d'))
  ->setSubject($title)
  ->setTitle($title);

/* create new sheet */
$objWorkSheet = $objPHPExcel->getActiveSheet();
$objWorkSheet->setTitle('Exports Datas');

for ($rowNo = 1; $rowNo < 10; $rowNo++) {
  for ($colNo = 0; $colNo < 5; $colNo++) {

    $colString = PHPExcel_Cell::stringFromColumnIndex($colNo);

    $coordinate = $colString . $rowNo;

    $objWorkSheet->setCellValue($coordinate, 'Add Data To '.$coordinate);
  }
}

$objWriter =PHPExcel_IOFactory::createWriter($objPHPExcel, 'Excel2007');
header('Content-Type: application/vnd.ms-excel');
header('Content-Disposition: attachment;filename="' . $title . '.xlsx"');
header('Cache-Control: max-age=0');
header('Cache-Control: no-store, no-cache, must-revalidate, max-age=0');
header('Cache-Control: post-check=0, pre-check=0', false);
header('Pragma: no-cache');
$objWriter->save('php://output');

อธิบาย

 1. บรรทัดที่ 4 เรียกใช้ตัว libarry PHPExcel
 2. บรรทัดที่ 8 – 16 จะกำหนดค่า default ของไฟล์ excel จะไม่มีก็ได้
 3. บรรทัดที่ 18 – 25 ใส่ข้อมูลพื้นฐานให้ไฟล์ excel จะไม่มีก็ได้ แต่ถ้ามีจะมีประโยชน์ในการค้นหาไฟล์นี้ในภายหลัง
 4. บรรทัดที่ 28, 29 เป็นการเปลี่ยนชื่อ sheet ให้สื่อความหมาย ไม่มีก็ได้เช่นกัน
 5. บรรทัดที่ 31 – 40 จะเป็นส่วนที่ใส่ข้อมูลลงใน sheet ในการใช้งานจริงๆ จะเป็น loop ที่ดึงข้อมูลจาก database มากรอก
 6. บรรทัดที่ 42 – 49 เป็นส่วนที่เขียนออกมาเป็นไฟล์ และให้ download ไฟล์ออกมา

Note: อย่า echo หรือแสดงข้อมูลไม่งั้นจะมี error ประมาณ Excel cannot open the file ‘xxx.xlsx’ because the file format of file extension is not valid. Verify that the file has been corrupted and that the file extension matches the format of the file.

About the author

phunsanit administrator