สร้าง Data Dictionary แค่คลิก

สร้าง Data Dictionary แค่คลิก

สร้าง Data Dictionary ใน sql server แบบง่ายๆ เพียงแค่คลิกเท่านั้น บทความนี้เป็นเวอร์ชั้นปรับปรุงของ สร้าง Data Dictionary แบบด่วนๆ ให้ทำได้ง่ายขั้น

 1. เปิด sql server management studio เลือก database ที่ต้องการ คลิกขวา New Query
 2. copy[code language=”sql” title=”generates a full data dictionary for all tables in a SQL Server by Pitt Phunsanit”]
  SET ANSI_PADDING OFF;
  GO

  SET NOCOUNT ON;
  GO

  SET TEXTSIZE 8192;
  GO

  PRINT ‘<!doctype html>’;
  PRINT ‘<html lang="th">’;
  PRINT ‘<head>’;
  PRINT ‘<meta charset="utf-8" />’;
  PRINT ‘<title>script generates a full data dictionary for all tables in a SQL Server by Pitt Phunsanit</title>’;
  PRINT ‘<style>table {background: #7ba0cd;border-collapse: collapse;border-left: solid 1px #7ba0cd;border-right: solid 1px #7ba0cd;font-family: "Calibri", "sans-serif";font-size: 11pt;width: 100%;}table tr {background: #FFFFFF;border-bottom: solid 1px #7ba0cd;}table thead tr {background-color: #4e80bc;color: white;}table tbody tr:nth-of-type(odd) {background: #d2deed;border-bottom: solid 1px #FFFFFF;box-shadow: 0 2px 0 -1px #7ba0cd;}table tbody tr.case,table tfoot tr {background: #d7d7d7;}</style>’;
  PRINT ‘</head>’;
  PRINT ‘<body>’;
  PRINT ‘<h1>’ + DB_NAME() + ‘</h1>’;
  PRINT ‘<h3>create date : ‘ + convert(VARCHAR(10), GETDATE(), 111) + ‘</h3>’;

  DECLARE @record CURSOR;
  DECLARE @table VARCHAR(128);
  DECLARE @object_id INT;
  DECLARE @schema_id INT;

  SET @record = CURSOR
  FOR
  SELECT [name] AS [table], [object_id], [schema_id]
  FROM sys.tables AS t
  WHERE type_desc = ‘USER_TABLE’

  OPEN @record

  FETCH NEXT
  FROM @record
  INTO @table, @object_id, @schema_id

  WHILE @@FETCH_STATUS = 0
  BEGIN
  SELECT CAST(‘<br><table><caption><b>’ + @table + ‘</b>’ + ISNULL(‘ : ‘+RTRIM(CAST(ep.[value] AS NVARCHAR(4000))), ”) + ‘</caption>’ AS NTEXT)
  ,CAST(‘<thead><tr>’ + ‘<td style="width:100px;"><b>Primary Key</b></td>’ + ‘<td style="width:200px;"><b>Foreign key</b></td>’ + ‘<td style="width:400px;"><b>Column Name</b></td>’ + ‘<td><b>Description</b></td>’ AS NTEXT)
  ,CAST(‘<td style="width:100px;"><b>Data Type</b></td>’ + ‘<td style="width:100px;"><b>Allow Nulls</b></td>’ + ‘<td style="width:100px;"><b>Identity</b></td>’ + ‘<td style="width:100px;"><b>Default Value</b></td>’ + ‘</tr></thead><tbody>’ AS NTEXT)
  FROM sys.schemas AS s
  — get description of table, if available
  LEFT OUTER JOIN sys.extended_properties AS ep ON ep.major_id = @object_id
  AND ep.minor_id = 0
  AND ep.NAME = ‘MS_Description’
  AND ep.class = 1
  WHERE s.[schema_id] = @schema_id
  AND NOT EXISTS (
  SELECT *
  FROM sys.extended_properties ms
  WHERE ms.major_id = @object_id
  AND ms.minor_id = 0
  AND ms.class = 1
  AND ms.[name] = ‘microsoft_database_tools_support’
  )

  UNION ALL

  SELECT ” AS html
  ,'<tr><td>’ + CASE
  WHEN pk.column_id IS NOT NULL
  THEN ‘PK’
  ELSE ”
  END + ‘</td><td>’ + CASE
  WHEN fk.primary_table IS NOT NULL
  THEN fk.primary_table + ‘.’ + fk.primary_column
  ELSE ”
  END + ‘</td><td>’ + c.[name] + ‘</td><td>’ + ISNULL(RTRIM(CAST(ep.[value] AS NVARCHAR(4000))), ”) + ‘</td><td>’ + CASE
  WHEN uty.[name] IS NOT NULL
  THEN uty.[name]
  ELSE ”
  END + CASE
  WHEN uty.[name] IS NOT NULL
  AND sty.[name] IS NOT NULL
  THEN ‘ (

  ELSE ”
  END + CASE
  WHEN sty.[name] IS NOT NULL
  THEN sty.[name]
  ELSE ”
  END + CASE
  WHEN sty.[name] IN (
  ‘CHAR’
  ,’NCHAR’
  ,’VARCHAR’
  ,’NVARCHAR’
  ,’BINARY’
  ,’VARBINARY’
  )
  THEN ‘ (
  ‘ + CASE
  WHEN c.max_length = – 1
  THEN ‘max’
  ELSE CASE
  WHEN sty.[name] IN (
  ‘NCHAR’
  ,’NVARCHAR’
  )
  THEN CAST(c.max_length / 2 AS VARCHAR(MAX))
  ELSE CAST(c.max_length AS VARCHAR(MAX))
  END
  END + ‘
  ) ‘
  WHEN sty.[name] IN (
  ‘NUMERIC’
  ,’DECIMAL’
  )
  THEN ‘ (
  ‘ + CAST(c.precision AS VARCHAR(MAX)) + ‘
  ,’ + CAST(c.scale AS VARCHAR(MAX)) + ‘
  ) ‘
  ELSE ”
  END + CASE
  WHEN uty.[name] IS NOT NULL
  AND sty.[name] IS NOT NULL
  THEN ‘
  ) ‘
  ELSE ”
  END + ‘</td><td>’ + CASE
  WHEN c.is_nullable = 1
  THEN ‘Y’
  ELSE ”
  END + ‘</td><td>’ AS html1
  ,CASE
  WHEN c.is_identity = 1
  THEN ‘Y’
  ELSE ”
  END + ‘</td><td>’ + ISNULL(dc.[definition], ”) + ‘</td></tr>’ AS html2
  FROM sys.columns AS c
  INNER JOIN sys.schemas s ON s.[schema_id] = @schema_id
  — get name of user data type
  LEFT OUTER JOIN sys.types uty ON uty.system_type_id = c.system_type_id
  AND uty.user_type_id = c.user_type_id
  AND c.user_type_id <> c.system_type_id
  — get name of system data type
  LEFT OUTER JOIN sys.types sty ON sty.system_type_id = c.system_type_id
  AND sty.user_type_id = c.system_type_id
  — get description of column, if available
  LEFT OUTER JOIN sys.extended_properties ep ON ep.major_id = @object_id
  AND ep.minor_id = c.column_id
  AND ep.[name] = ‘MS_Description’
  AND ep.[class] = 1
  — get default’ s code TEXT
  LEFT OUTER JOIN sys.default_constraints dc ON dc.parent_object_id = @object_id
  AND dc.parent_column_id = c.column_id
  — check for inclusion in primary key
  LEFT OUTER JOIN (
  SELECT ic.column_id
  ,i.[object_id]
  FROM sys.indexes i
  INNER JOIN sys.index_columns ic ON ic.index_id = i.index_id
  AND ic.[object_id] = i.[object_id]
  WHERE i.is_primary_key = 1
  ) pk ON pk.column_id = c.column_id
  AND pk.[object_id] = @object_id
  — check for inclusion in foreign key
  LEFT OUTER JOIN (
  SELECT CASE
  WHEN s.[name] = ‘dbo’
  THEN pk.[name]
  ELSE s.[name] + ‘.’ + pk.[name]
  END AS primary_table
  ,pkc.[name] AS primary_column
  ,fkc.parent_object_id
  ,fkc.parent_column_id
  FROM sys.foreign_keys fk
  INNER JOIN sys.tables pk ON fk.referenced_object_id = pk.[object_id]
  INNER JOIN sys.schemas s ON s.[schema_id] = pk.[schema_id]
  INNER JOIN sys.foreign_key_columns fkc ON fkc.constraint_object_id = fk.[object_id]
  AND fkc.referenced_object_id = pk.[object_id]
  INNER JOIN sys.columns pkc ON pkc.[object_id] = pk.[object_id]
  AND pkc.column_id = fkc.referenced_column_id
  ) fk ON fk.parent_object_id = @object_id
  AND fk.parent_column_id = c.column_id
  WHERE c.object_id = @object_id
  AND NOT EXISTS (
  SELECT *
  FROM sys.extended_properties ms
  WHERE ms.major_id = @object_id
  AND ms.minor_id = 0
  AND ms.class = 1
  AND ms.[name] = ‘microsoft_database_tools_support’
  )

  UNION ALL

  SELECT ” AS html
  ,” AS html1
  ,'</tbody></table><br><hr><br>’ AS html2

  FETCH NEXT
  FROM @record
  INTO @table, @object_id, @schema_id
  END

  CLOSE @record

  DEALLOCATE @record

  PRINT ‘<a href="https://pitt.plusmagi.com">PlusMagi.com by Pitt Phunsanit ([email protected])</a>’;
  PRINT ‘</body>’;
  PRINT ‘</html>’;
  [/code]

 3. คลิกปุ่ม Results to file หรือ Ctrl + Shift + F กด Excute หรือ F5 แล้วเซฟเป็นไฟล์ ที่ต้องการแต่ลงท้ายด้วย .html เพราะว่าผลลัพธ์ที่ได้จะเป็นเว็บครับ
 4. เปิดไฟล์ที่ส่งออกออกมาแล้วคัดลอกใส่โปรแกรมเวิร์ดหรือเอ็กเซลได้เลยครับ

ตัวอย่างผลงานที่เร็วกว่ามาม่า

test

create date : 2016/07/14

—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————- —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————- —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————-

areas_cities
Primary Key Foreign key Column Name Description Data Type Allow Nulls Identity Default Value
PK city_id int
status tinyint Y
geo_id ภูมิภาค int ((0))
province_id int ((0))
amphur_code varchar (
4
)
Y


—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————- —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————- —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————-

areas_cities_lang
Primary Key Foreign key Column Name Description Data Type Allow Nulls Identity Default Value
PK areas_cities.city_id city_id int
PK language char (
2
)
name nvarchar (
600
)


PlusMagi.com by Pitt Phunsanit ([email protected])
ดูไม่สวย แต่จริงๆ มันมีสีสันด้วยนะครับ ไม่ใช่ตารางโล้นๆ

เวลานำไปให้ให้เครดิตผมด้วยนะครับ ถ้าหากเจอข้อบกพร่องแจ้งผมด้วยนะครับ จะได้ปรับปรุงให้คนอื่นใช้กันต่อไป “สังคมแห่งการแบ่งปันครับ”

About the author

phunsanit administrator