สร้างไฟล์ csv จาก phpexcel

Byphunsanit

สร้างไฟล์ csv จาก phpexcel

phpexcel สร้างไฟล์ excel ได้สะดวกมาก แต่ไม่ใช่ทุกระบบจะสามารถ import ข้อมูลจากไฟล์แบบเอ็กเซลได้ การส่งออกไฟล์แบบตัวอักษรล้วนๆ และใช้เครื่องหมายคั่นแบบไฟล์ csv จึงยังจำเป็นอยู่

ที่สำคัญคือสามารถแก้หรือเพิ่มเงื่อนไขจาก code ส่งออกข้อมูลเป็น excel โดย phpexcel ที่มีอยู่เดิม โดยดัดแปลงเล็กน้อยในส่วน header และการ write data

<?php

/* PHPExcel_IOFactory - Reader */
include 'PHPOffice/PHPExcel/Classes/PHPExcel.php';

$objPHPExcel = new PHPExcel();

/* Set default style */
$defaultStyle = $objPHPExcel->getDefaultStyle();

$defaultStyle->getFont()
  ->setName('Arial')
  ->setSize(11);

$defaultStyle->getNumberFormat()
  ->setFormatCode('yyyy-mm-dd');

/* Set document properties */
$title = 'Exports_Datas_' . date('Y-m-d_H:i');
$objPHPExcel->getProperties()->setCreator('Pitt Phunsanit')
  ->setCategory('Exports Datas')
  ->setDescription($title)
  ->setKeywords('Exports Datas ' . date('Y-m-d'))
  ->setSubject($title)
  ->setTitle($title);

/* rename sheet */
$objWorkSheet = $objPHPExcel->getActiveSheet();
$objWorkSheet->setTitle('Exports Datas');

for ($rowNo = 1; $rowNo < 10; $rowNo++) {
  for ($colNo = 0; $colNo < 5; $colNo++) {

    $insert = rand(0, 1);
    if($insert == 1) {

      $colString = PHPExcel_Cell::stringFromColumnIndex($colNo);

      $coordinate = $colString . $rowNo;

      $objWorkSheet->setCellValue($coordinate, 'ส่งออกข้อมูล -> '.$coordinate);
    }
  }
}

header('Cache-Control: max-age=0');
header('Content-Encoding: UTF-8');
header('Content-Description: File Transfer');
header('Content-Type: application/octet-stream');
header('Content-type: text/csv; charset=UTF-8');
header('Content-Disposition: attachment;filename="'.$title.'.csv"');
echo "\xEF\xBB\xBF"; /* UTF-8 BOM */

$objWriter = PHPExcel_IOFactory::createWriter($objPHPExcel, 'CSV');

/* set Delimiter, (defaults ,) */
//$objWriter->setDelimiter('|');
//$objWriter->setEnclosure('');
/* Set line ending (defaults PHP_EOL) */
//$objWriter->setLineEnding('0x0d0a');

$objWriter->save('php://output');

ถ้าสังเกตุจะมี $insert = rand(0, 1); และ if($insert == 1) { ทำให้บาง cell ไม่มีข้อมูล เพื่อที่จะแสดงให้เห็นว่าการใช้ phpexcel จะดีกว่าการใช้ echo ส่งออกข้อมูลแบบที่ง่ายที่สุด (CSV) ในกรณีที่บางคอลัมข้อมูลไม่มี เราไม่จำเป็นต้อง echo ค่าว่าง หรือมานับ , ว่าครบมั๋ย phpexcel จะจัดการให้เอง

ถ้าเปลี่ยนรูปแบบอื่น เช่น

 • ต้องการใช้เครื่องหมายอื่น เช่น pipe | ก็สามารถกำหนดโดยใช่ setDelimiter
 • ต้องการ wrap ข้อมูลก็ใช้ setEnclosure จะปิดหัว ปิดท้ายข้อมูลแต่ละ cell ให้
 • ต้องการใช้เครื่องมายอื่นในการแบ่งข้อมูลออกเป็นชุดๆ ก็ setLineEnding

เขียนครั้งเดียวส่งออกข้อมูลได้ 2 รูปแบบ ส่วนคำสั่งที่ไม่ได้ใช้ในรูปแบบ csv เช่น setTitle ก็ไม่ทำให้มี error ดีจริงๆ phpexcel

About the author

phunsanit administrator