ตรวจฟอร์มด้วย HTML 5 / jQuery Validation Plugin

ตรวจฟอร์มด้วย HTML 5 / jQuery Validation Plugin

HTML 5 มี attribute อย่าง required ช่วยตรวจสอบฟอร์ม แต่มันยังไม่สมบูรณ์ เช่น ใช้ required กับกลุ่ม checkbox ไม่ได้ มันตรวจได้แค่เลือก checkbox ตัวนั้นๆเท่านั้น จะบังคับให้เลือก 1 ในตัวเลือกไม่ได้

ทำให้ต้องใช้เจคิวรี่อย่าง jQuery Validation Plugin ช่วย

[code language=”html”]
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
<meta charset="utf-8">
<meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
<title>jQuery Validation : html5 / inline</title>
<link href="//maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/3.3.2/css/bootstrap.min.css" rel="stylesheet" type="text/css">
<!– HTML5 Shim and Respond.js IE8 support of HTML5 elements and media queries –>
<!–[if lt IE 9]>
<script src="http://oss.maxcdn.com/html5shiv/3.7.2/html5shiv.min.js"></script>
<script src="http://oss.maxcdn.com/respond/1.4.2/respond.min.js"></script>
<![endif]–>
</head>
<body>
<form action="validation.php" enctype="multipart/form-data" id="formA" method="post">
<div class="form-group">
<p>เครื่องปรุง</p>
<!– ใส่ required ใน input ตัวแรกก็พอ –>
<label>
<input type="checkbox" name="flavoring[]" value="1" required>
เกลือ</label>
<label>
<input type="checkbox" name="flavoring[]" value="2">
น้ำตาล</label>
<label>
<input type="checkbox" name="flavoring[]" value="3">
น้ำปลา</label>
<label>
<input type="checkbox" name="flavoring[]" value="4">
พริกป่น</label>
<!– แสดง error ตรงนี้ อย่าลืม class="error" –>
<label for="flavoring[]" class="error"></label>
</div>
<div class="form-inline">
<div class="form-group"><!– input text ธรรมดา –>
<label>สั่งวันที่
<input type="text" name="dateOrder" required data-rule-date="true">
</label>
</div>
<div class="form-group"><!– input date –>
<label>ส่งวันที่
<input type="date" name="dateDelivery" required>
</label>
</div>
</div>
<div class="form-inline">
<div class="form-group"><!– min and max length –>
<label>
<input type="text" id="sendto" name="sendto" required minlength="10" maxlength="50" data-rule-email="true">
Email</label>
</div>
<div class="form-group"> <!– data-rule-equalTo id sendto –>
<label>
<input type="email" id="sendtoSame" name="sendtoSame" required data-rule-equalTo="#sendto">
Email Confirm</label>
</div>
</div>
<div class="form-inline">
<div class="form-group">
<label>รับเฉพาะภาพ
<input type="file" name="image" accept="image/*">
</label>
</div>
<div class="form-group"><!– style input –>
<label class="btn btn-primary">รับแต่ .jpeg
<input type="file" name="jpeg" accept="image/jpeg" style="display:none;">
</label>
</div>
</div>
<div class="form-inline">
<div class="form-group">
<label>ข้าวเปล่า
<input type="text" name="rice" data-rule-number="true">
</label>
</div>
<div class="form-group">
<label>แคปหมู (ปลีก สั่งเป็นขีดได้ เช่น 0.5)
<input type="number" name="friedPorkSkin" step="0.1">
</label>
</div>
<div class="form-group"><!– custom message –>
<label>แคปหมู (ส่ง kg.)
<input type="number" name="friedPorkSkin" data-rule-digits="true" data-message-digits="ขายแต่เป็น KG ครับ">
</label>
</div>
</div>
<div class="form-group">
<p>เส้น</p>
<!– ใส่ required ใน input ตัวแรกก็พอ –>
<label>
<input type="radio" name="noodle" value="1" required>
เส้นหมี่</label>
<label>
<input type="radio" name="noodle" value="2">
เส้นเล็ก</label>
<label>
<input type="radio" name="noodle" value="3">
เส้นใหญ่</label>
<label>
<input type="radio" name="noodle" value="4">
เส้นหมี่</label>
<!– แสดง error ตรงนี้ อย่าลืม class="error" –>
<label for="noodle" class="error"></label>
</div>
<div class="form-group">
<label>ลวกนานมั๋ย
<input type="range" min="2" max="8" step="1">
</label>
</div>
<div class="form-inline">
<div class="form-group">
<label>เว็บบริษัท
<input type="text" name="officeUrl" data-rule-url="true">
</label>
</div>
<div class="form-group">
<label>เว็บส่วนตัว
<input type="url" name="blogUrl">
</label>
</div>
</div>
<input type="submit" value="Submit">
</form>
<script src="assets/jQuery/jquery.min.js"></script>
<script src="plus/jQuery/jquery-validation/jquery.validate.min.js"></script>
<script>
$(function()
{
$(‘#formA’).validate();
});
</script>
</body>
</html>
[/code]

About the author

phunsanit administrator

Leave a Reply