เวลาใช้ jQuery serialize() ดึงข้อมูลจากฟอร์ม ถ้ามี WYSIWYG Editor อยู่ หลายๆครั้ง จะได้ข้อมูลไม่ครบ เพราะช่องที่เรากรอกข้อมูลลงไป จริงๆแล้วมันไม่ใช้ textarea แต่จะเป็นอีก layer ที่อยู่ข้างบนอีกที ถ้าจะเอาข้อมูลออกมาต้องคัดลอกข้อมูลกลับไปที่ textarea ก่อน
ถ้าเป็น tinymce ใช้คำสั่ง tinyMCE.get(‘ ไอดี ของ textarea’).getContent()
[sourcecode language=”html”]
<!doctype html>
<html>
<head>
<meta charset="utf-8">
<title>Tinymce & Jquery serialize By Pitt Phunsanit</title>
</head>

<body>
<form id="plus" method="post" action="somepage">
<textarea name="article" id="articleId" style="width:100%"></textarea>
<input type="submit">
</form>
<script src="assets/jQuery/jquery.min.js"></script>
<script src="assets/tinymce/tiny_mce.js"></script>
<script>
$(function(){
$(‘#plus’).submit(function(event){
event.preventDefault();
$(‘#articleId’).val(tinyMCE.get(‘articleId’).getContent());
alert(‘after ‘+$(‘#articleId’).serialize());
});
});

tinyMCE.init({
mode : "textareas",
theme : "simple"
});
</script>
</body>
</html>
[/sourcecode]