Tag Archive คิวรี

Byphunsanit

MySQL: ใช้ตัวแปร variable

การใช้ตัวแปรใน mysql จะช่วยให้เขียน sql query ได้สั้นและเข้าใจได้ง่ายขึ้น อย่างในกรณีที่นำค่าจากการคำนวณมาค่าหนึ่ง แล้วต้องนำไปใช้แสดงผลใน column อื่นๆ อีกครั้ง เช่น การนำผลที่ได้มาแสดงเป็นช่วงแบบตามขั้นบันได แบ่งช่วงวันที่ออกเป็นกลุ่มๆ หรือการตัดเกรด

สมมุติว่า ต้องตัดเกรดให้เด็กตามช่วงคะแนน โดย

accumulatedScore
คะแนนเก็บ เต็ม 100 คะแนนจะมีน้ำหนักเป็น 50%
midtermScore
คะแนนกลางภาค เต็ม 100 คะแนนจะมีน้ำหนักเป็น 20%
finalScore
คะแนนสอบปลายภาค เต็ม 100 คะแนนจะมีน้ำหนัก 30%
จะเขียนเป็น query ได้เป็น

((accumulatedScore / 100) * 50) +
((midtermScore / 100) * 20) +
((finalScore / 100) * 30) AS score

เพื่อที่ทดลอง query ให้ตารางเก็บคะแนนขึ้นมาก่อนเช่น

-- phpMyAdmin SQL Dump
-- version 4.7.0
-- https://www.phpmyadmin.net/
--
-- Host: 127.0.0.1
-- Generation Time: Oct 12, 2017 at 07:46 PM
-- Server version: 10.1.25-MariaDB
-- PHP Version: 7.1.7

SET SQL_MODE = "NO_AUTO_VALUE_ON_ZERO";
SET AUTOCOMMIT = 0;
START TRANSACTION;
SET time_zone = "+00:00";

--
-- Database: `snippets`
--

-- --------------------------------------------------------

--
-- Table structure for table `schoolReport`
--

CREATE TABLE `schoolreport` (
 `studen_id` int(11) NOT NULL,
 `course_id` int(11) NOT NULL,
 `accumulatedScore` int(11) NOT NULL,
 `midtermScore` int(11) NOT NULL,
 `finalScore` int(11) NOT NULL
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8;

--
-- Dumping data for table `schoolReport`
--

INSERT INTO `schoolReport` (`studen_id`, `course_id`, `accumulatedScore`, `midtermScore`, `finalScore`) VALUES
(1, 1, 55, 76, 74),
(1, 2, 74, 74, 74),
(1, 3, 43, 76, 75),
(1, 4, 47, 45, 57),
(1, 5, 71, 45, 72),
(2, 1, 45, 85, 74),
(2, 2, 65, 47, 47),
(2, 3, 56, 85, 20),
(2, 4, 37, 75, 42),
(2, 5, 65, 35, 74);

--
-- Indexes for dumped tables
--

--
-- Indexes for table `schoolReport`
--
ALTER TABLE `schoolReport`
 ADD UNIQUE KEY `studen_id` (`studen_id`,`course_id`);
COMMIT;

จากสูดรที่ดูไม่ซับซ้อนแต่เมื่อเราต้องเขียนคิวรี่ให้ตัดเกรดออกมาพร้อมๆกันมันจะกลายเป็น

SELECT
  studen_id,
  course_id,
  accumulatedScore,
  midtermScore,
  finalScore,
  ((accumulatedScore / 100) * 50) +
((midtermScore / 100) * 20) +
((finalScore / 100) * 30) AS score,
  CASE
   WHEN
     ((accumulatedScore / 100) * 50) +
((midtermScore / 100) * 20) +
((finalScore / 100) * 30) < 50
   THEN
     'F'
   WHEN
     ((accumulatedScore / 100) * 50) +
((midtermScore / 100) * 20) +
((finalScore / 100) * 30) <= 60
   THEN
    'D'
   WHEN
     ((accumulatedScore / 100) * 50) +
((midtermScore / 100) * 20) +
((finalScore / 100) * 30) <= 70
   THEN
     'C'
   WHEN
     ((accumulatedScore / 100) * 50) +
((midtermScore / 100) * 20) +
((finalScore / 100) * 30) <= 80
   THEN
     'B'
   else
     'A'
  END
  AS grade
FROM
  schoolReport

จะเกิดอะไรขึ้นถ้าเขียน sql ผิดไปนิดเดียว อาจจะลืมพิมพ์

   WHEN
     ((accumulatedScore / 100) * 50) +
((midtermScore / 100) * 20) +
((midtermScore / 100) * 30) <= 70
   THEN
     'C'

เห็นมั๋ย? แค่ใช้คะแนน midtermScore 2 ครั้ง ไปตอนตัดเกรดซักเกรดเอง

ถ้าเปลี่ยนไปใช้ query แบบใช้ตัวแปร

SELECT
  studen_id,
  course_id,
  accumulatedScore,
  midtermScore,
  finalScore,
  @score := ((accumulatedScore / 100) * 50) +
((midtermScore / 100) * 20) +
((finalScore / 100) * 30) AS score,
  CASE
   WHEN
     @score < 50
   THEN
     'F'
   WHEN
     @score <= 60
   THEN
    'D'
   WHEN
     @score <= 70
   THEN
     'C'
   WHEN
     @score <= 80
   THEN
     'B'
   else
     'A'
  END
  AS grade
FROM
  schoolReport

ดูเข้าใจง่ายขึ้นเยอะ โอกาสพลาดก็น้อยลง เขียนผิดก็ตัดเกรดผิดทุกเกรด (เห็นง่ายกว่า) แก้สูตรก็แก้จุดเดียว ชีวิตง่ายขึ้นเยอะ ^_^

สรุปการสร้างตัวแปร @ชื่อตัวแปร := (เขียน : ติดกับ = เสมอ) สูตร เพื่อความสวยงาม และใช้ง่ายอย่าลืมใส่ AS alias name ให้ด้วย

Byphunsanit

Codeigniter reused active record query

ในการเขียน query บางครั้งก็ต้องเขียนคิวรี่ที่ต่างกันเล็กๆ น้อยๆ เช่น ต้องแบ่ง list ข้อมูลออกเป็นหน้าๆ หรือที่เรียกกันว่า pagination จะมี 2 query ที่ต้องใช้คือ query ที่นับ ข้อมูลที่มีทั้งหมด

SELECT `d`.`district_id`,
    `d`.`enable`,
    `d`.`district_code`,
    `d`.`district_name`,
    `p`.`province_name`
FROM  `district` AS `d`
    LEFT JOIN `province` AS `p`
       ON `d`.`province_id` = `p`.`province_id`

และ query ที่ดึงข้อมูลเฉพาะช่วงที่กำหนด

SELECT `d`.`district_id`,
    `d`.`enable`,
    `d`.`district_code`,
    `d`.`district_name`,
    `p`.`province_name`
FROM  `district` AS `d`
    LEFT JOIN `province` AS `p`
       ON `d`.`province_id` = `p`.`province_id`
LIMIT 0, 10

จะเห็นว่า ต่างกันแค่ LIMIT 0, 10 เท่านั้น แต่เพราะว่า ไม่ควร query ข้อมูล ที่ไม่ได้ใช้ จึงเปลี่ยน

SELECT COUNT(district_id) AS recordsTotal
FROM  `district` AS `d`
    LEFT JOIN `province` AS `p`
       ON `d`.`province_id` = `p`.`province_id`

แก้ select ให้เป็น SELECT COUNT(DISTRICT_ID) AS recordsTotal แทนที่จะเลือกหลายๆ column หลาย row มาเพื่อแค่จะนับว่ามีข้อมูลกี่ record แค่นั้นเอง

ยังยุ่งไม่พอ เมื่อทำเป็น data table หรือ grid จะมีเงื่อนไขอย่างเช่น filter ข้อมูล หรือ order ข้อมูลใหม่ตาม column ต่างๆ ที่ user ปลับเปลี่ยนเวลาใช้งาน ถ้าต้องเขียนเงื่อนใขเพิ่ม ถ้าเป็น query string อย่าง DISTRICT_ID = ‘xxx’ ก็พอจะเก็บในตัวแปรแล้วเอามาต่อกันได้ แต่ถ้าเขียนเป็น active record ก็ลำบากมากที่ต้องมาเขียนใหม่หลายๆจุด แต่ Codeigniter มีวิธี reused active record มาใช้ใหม่ได้ลดความซับซ้อนลงไปได้เยอะเลย

วิธีการคือเขียน query ส่วนที่ใช้ ร่วมกัน ระหว่าง ->start_cache(); และ ->stop_cache(); จากนั้นเขียน ส่วนอื่นเพิ่มเข้าไป เป็นวิธีที่ฉลาดมากๆ

<?php

class DatabasecachingModel extends CI_Model
{

  public function __construct()
  {
    // Call the CI_Model constructor
    parent::__construct();

    $this->db = $this->load->database('db', true);
  }

  public function getPagination()
  {
    $post = $this->input->post();

    // Turn caching on
    $this->db->start_cache();

    $this->db->from('district AS d');
    $this->db->join('province AS p', 'd.PROVINCE_ID = p.PROVINCE_ID', 'left');

    if (isset($post['DISTRICT_ID'])) {
      $this->db->where('DISTRICT_ID', $post['DISTRICT_ID']);
    }

    if (isset($post['PROVINCE_ID'])) {
      $this->db->where('PROVINCE_ID', $post['PROVINCE_ID']);
    }

    $this->db->stop_cache();

    $this->db->select('COUNT(DISTRICT_ID) AS recordsTotal');
    $recordsTotal = $this->db->get()->row()->recordsTotal;

    echo '<br><br> query string for count = ' . $this->db->last_query();
    echo '<br> records total = ' . $recordsTotal;

    $this->db->select('d.DISTRICT_ID, d.enable, d.DISTRICT_CODE, d.DISTRICT_NAME, p.province_NAME');
    $this->db->limit(10, 0);
    $results = $this->db->get()->result_array();

    echo '<br><br> query string for results = ' . $this->db->last_query();
    echo '<pre>', print_r($results, true), '<pre>';

  }

}

Byphunsanit

Mysql: log query

debug ระบบที่ใช้ mysql แต่หาไม่เจอว่าข้อมูลเปลี่ยนที่จุดไหน เลยต้อง log ทุกๆ sql query ที่ส่งไปให้ mysql server

 1. เปิดไฟล์ config ของ mysql ขึ้นมา โดยแต่ละระบบจะไม่เหมือนกัน
  Ubuntu/Debian
  /etc/mysql/my.cnf
  wamp
  c:\wamp\bin\mysql\mysqlx.y.z\my.ini
  Windows
  c:\ProgramData\MySQL\MySQL Server 5.x
  xampp
  c:\xampp\mysql\bin\my.ini
 2. เพิ่ม
  # log all query
  general_log = on
  general_log_file = C:\xampp\logs_mysql\general_log.txt
  log_output = file
 3. สร้างไฟล์ C:\xampp\logs_mysql\all.txt ขึ้นมา ตัว mysql จะไม่สร้างให้อัตโนมัติถ้าไม่มีไฟล์นี้
 4. restart mysql service ใหม่

ถ้าเปลี่ยน config ให้ log_output = table log จะถูกบันทึกไว้ในตาราง general_log ใน database mysql แทน

ควรเปิดใช้เมื่อจำเป็นเท่านั้น ไม่ควรเปิดทิ้งไว้เพราะจะทำให้ mysql ทำงานช้าลง

อ่านเพิ่มเติม

Byphunsanit

ส่งค่าตัวแปรในเช็กบ็อกซ์โดย jQuery

เขียนระบบ update ข้อมูลโดยใช้ ajax แต่ปัญหาคือ ใน form นี้มันมี input อยู่หลายตัว และเพราะว่าต้องการแค่ input ที่ชื่อ items[] ตัวเดียวเท่านั้น ถ้าส่ง data ไปโดยใช้ jQuery โดยปกติจะส่งค่าไปโดยใช้ .serialize() หรือ .serializeArray() ก็จะส่งตัวแปรอื่นๆ ที่ไม่จำเป็นติดไปด้วย จนทำให้ url ยาวจนเกิน limit ทำให้ต้องหาวิธีส่งไปเฉพาะตัวที่ใช้จริงๆ เท่านั้น

ตัวอย่างการส่งค่าไปในแบบ array

<!doctype html>
<html>

<head>
  <meta charset="utf-8">
  <title>checkbox to array</title>
</head>

<body>
  <ul>
    <li>
      <input name="items[]" type="checkbox" value="c1">
    </li>
    <li>
      <input name="items[]" type="checkbox" value="c2">
    </li>
    <li>
      <input name="items[]" type="checkbox" value="c3">
    </li>
    <li>
      <input name="items[]" type="checkbox" value="c4">
    </li>
    <li>
      <input name="items[]" type="checkbox" value="c5">
    </li>
    <li>
      <input name="items[]" type="checkbox" value="c6">
    </li>
    <li>
      <input name="items[]" type="checkbox" value="c7">
    </li>
    <li>
      <input name="items[]" type="checkbox" value="c8">
    </li>
    <li>
      <input name="items[]" type="checkbox" value="c9">
    </li>
    <li>
      <input name="items[]" type="checkbox" value="c10">
    </li>
  </ul>
  <div id="result"></div>
  <button id="sendBtn" type="submit">Send</button>
  <script src="jquery-3.1.1.min.js"></script>
  <script>
  $(function() {

    $('#sendBtn').click(function() {
      var checkboxs = $('input[name="items\\[\\]"]:checked');

      alert('checked ' + checkboxs.length + ' items');

      var values = checkboxs.map(function() {
          return $(this).val();
        })
        .get();

      var params = {
        "id": 24,
        "items": values,
      };
      $.ajax({
        "data": params,
        "success": function(data) {
          $('#result').html(data);
        },
        "type": "GET",
        "url": "processing.php",
      });

    });

  });
  </script>
</body>

</html>

ตัวอย่างการส่งค่าไปในแบบ string

<!doctype html>
<html>

<head>
  <meta charset="utf-8">
  <title>checkbox to string</title>
</head>

<body>
  <ul>
    <li>
      <input name="items[]" type="checkbox" value="c1">
    </li>
    <li>
      <input name="items[]" type="checkbox" value="c2">
    </li>
    <li>
      <input name="items[]" type="checkbox" value="c3">
    </li>
    <li>
      <input name="items[]" type="checkbox" value="c4">
    </li>
    <li>
      <input name="items[]" type="checkbox" value="c5">
    </li>
    <li>
      <input name="items[]" type="checkbox" value="c6">
    </li>
    <li>
      <input name="items[]" type="checkbox" value="c7">
    </li>
    <li>
      <input name="items[]" type="checkbox" value="c8">
    </li>
    <li>
      <input name="items[]" type="checkbox" value="c9">
    </li>
    <li>
      <input name="items[]" type="checkbox" value="c10">
    </li>
  </ul>
  <div id="result"></div>
  <button id="sendBtn" type="submit">Send</button>
  <script src="jquery-3.1.1.min.js"></script>
  <script>
  $(function() {

    $('#sendBtn').click(function() {
      var checkboxs = $('input[name="items\\[\\]"]:checked');

      alert('checked ' + checkboxs.length + ' items');

      var values = checkboxs.map(function() {
          return $(this).val();
        })
        .get()
        .join();

      alert('values = ' + values);

      var encoded = encodeURIComponent(values);

      alert('URL encoded = ' + encoded);

      var decoded = decodeURIComponent(encoded);

      alert('URL decoded = ' + decoded);

      $.ajax({
        "data": 'id=24&items=' + encoded,
        "success": function(data) {
          $('#result').html(data);
        },
        "type": "GET",
        "url": "processing.php",
      });

    });

  });
  </script>
</body>

</html>

ตัวอย่างการนำค่าไปเขียนเป็น sql query

<dl>
 <dt>method="GET"</dt>
 <dd><?=print_r($_GET, true);?></dd>
 <dt>method="POST"</dt>
 <dd><?=print_r($_POST, true);?></dd>
</dl>
<?php
if (is_array($_REQUEST['items'])) {
  echo '<br>send items by array';
  $where = "WHERE id IN('" . implode("', '", $_REQUEST['items']) . "')";
} else {
  echo '<br>send items by string';
  $where = "WHERE id IN('" . str_replace(',', "', '", $_REQUEST['items']) . "')";
}

$query = "SELECT *
FROM table_name
$where;";

echo '<br>example query = ' . $query;

เลือกใช้การส่งแบบสตริงหรืออาร์เรย์ ก็แล้วแต่ความสดวก ที่ต้องนำไป loop อีกหรือแค่ใช้ในการสร้างเอสคิวแอลคิวรีอย่างเดียว

Byphunsanit

จัดคิวรี่ใหม่ใน SQL Server

ถ้าเจอ code ที่ดูยุ่งเหยิงอ่านยาก แค่มองก็พาลจะทำให้เป็นไมเกรน จะเรียกว่า spaghetti code ในฐานข้อมูลก็จะมี query ที่ซ้อนกันหลายชั้น หรือคิวรี่ที่ออกมาจากการที่บรรดาเฟรมเวิร์คต่างๆ สร้างมาให้อัตโนมัติ จะเขียนติดกันเป็นวัชพีช กว่าจะรู้ว่ามันเป็นอะไร ก็ต้องเอามันมาจัดซะก่อน หลายปีก่อนจะใช้บริการ online SQL Formatter อย่าง SQL Formatter for SQL Serve

จนได้มาเจอกับ ชายผู้น่าสงสารแต่รวยน้ำใจ Poor Man’s T-SQL Formatter ความสามารถของ library ชุดนี้คือ จัดรูปแบบ T-SQL ใหม่ โดยสามารถกำหนดเงื่อนไข วรรค์ตอน ขึ้นบรรทัดใหม่ ส่วนต่างๆ ได้เอง และที่สำคัญสามารถใช้เป็นปลั๊กอินได้ในหลายโปรแกรม

 • SQL Server Management Studio (SSMS)
 • Visual Studio
 • Notepad++ โปรแกรมฟรีก็ใช้ได้
 • Command-line ถ้ามีให้จัดเยอะๆ ก็ไม่เป็นปัญหา
 • WinMerge โปรแกรมเทียบโค้ทที่ดีที่สุด
 • ท้ายสุดบนเว็บอย่าง Poor SQL

ตัวอย่างเช่น ถ้าลงใน SQL Server Management Studio โดยใช้ SqlFormatterSSMSAddIn จะมีเมนูเพิ่มขึ้นมาในเมนู tools สามารถคลิกเพื่อปรับรูปแบบ query ที่ใช้อยู่ตอนนั้นได้เลย ถ้าไม่ชอบหรือคิดว่าจัดอีกแบบดีกว่า สามารถคลิกอีกเมนูปรับรูปแบบได้ตามต้องการเลย ของเค้าดีจริงๆ ไม่น่าเชื่อว่าฟรีทุกอย่างเลย

สามารถดูวิธีติดตั้งได้จาก

Byphunsanit

update ข้อมูลใน MySQL แบบหลายตาราง

กำลังทำ presashop ตัวใหม่อยู่ จำเป็นต้องใส่ต้อง copy feature จากภาษาหนึ่งไปอีกภาษาหนึ่งสำหรับ product 1,600 รายการ ถ้าเลือกใส่ใน backend ปกติถึงทำกัน 3 คนมือก็หงิกอยู่ดี (ยังไม่ต้องคิดว่าถ้าทำพลาดละ) และเพราะ prestashop เก็บข้อมูลโดยแยกแต่ละภาษา ออกไปอีกตารางจึ้งต้องเขียน sub query ตามแบบ
SQL Update column values using subquery
query ของผมเป็น

UPDATE `feature_value_lang` AS target INNER JOIN (
  SELECT `id_feature_value` ,`value`FROM `feature_value_lang`
  WHERE `id_lang` = 1
) AS source ON target.`id_feature_value` = source.`id_feature_value`
AND target.`id_lang` = 3
SET target.`value` = source.`value`

Byphunsanit

copy ข้อมูลใน MySQL

บางครั้งต้องการข้อมูลจำนวนมาก เพื่อ test บางอย่าง เช่น ระบบแบ่งหน้า โชคดีที่มายเอสคิวแอลสามารถ copy มาจาก record อื่นๆได้ เช่น

INSERT INTO tableName (col1, col2, col3, ...)
SELECT col1, col2, col3, ... FROM tableName
 WHERE primarykey = 1

สมมุติจะคัดลอกตาราง `cds` ในดาต้าเบส cdcol ที่เป็นตัวอย่างติด xampp มา ถ้าไม่มีสร้างใหม่ได้จาก query

CREATE TABLE IF NOT EXISTS `cds` (
 `titel` varchar(200) COLLATE latin1_general_ci DEFAULT NULL,
 `interpret` varchar(200) COLLATE latin1_general_ci DEFAULT NULL,
 `jahr` int(11) DEFAULT NULL,
`id` bigint(20) unsigned NOT NULL
) ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=latin1 COLLATE=latin1_general_ci AUTO_INCREMENT=7 ;

INSERT INTO `cds` (`titel`, `interpret`, `jahr`, `id`) VALUES
('Beauty', 'Ryuichi Sakamoto', 1990, 1),
('Goodbye Country (Hello Nightclub)', 'Groove Armada', 2001, 4),
('Glee', 'Bran Van 3000', 1997, 5);

ALTER TABLE `cds`
 ADD PRIMARY KEY (`id`);

เราจะ copy เพิ่มโดยคิวรี่

INSERT INTO `cds`(`titel`, `interpret`, `jahr`)
SELECT `titel`, `interpret`, `jahr`
FROM `cds`
WHERE `id` = 5

สังเกตุ จะไม่เลือก ฟิลด์ id เพราะ field มันเป็น primary key หลังจากรันคิวรี่จะเห็นว่าข้อมูลเพิ่มขึ้นมาใหม่เหมือนข้อมูลใน id = 5 ทุกอย่างยกเว้น id

Byphunsanit

จัด format SQL ใน SQL SEVER

ใน SQL SEVER บางครั้งเราอาจจะต้องแก้ sql statement ยาวๆ ซ้อนกันหลายๆชั้น ถ้าไปจัด format ก่อนโดยใช้ เว็บที่ให้บริการ sql formatter เช่น freeformatter ,SQLFormat Online SQL formatting service จะอ่านคำสั่งง่ายขึ้น

แต่น่าจะดีกว่าถ้าสามารถจัด format ใน SQL Server Management Studio ได้โดยตรงทำได้โดยการโหลด Plug-in Poor Man’s T-SQL Formatter จากเว็บ Architect Shack โดยหลังจากติดตั้งแล้วจะมี เมนู Format T-SQL Code เพิ่มขึ้นมา ถ้าไม่ใช้รูปแบบที่คุ้นเคยสามารถกำหนดรูปแบบที่ถนัดได้ในเมนู T-SQL Formatting Options

นอกจากนี้ ยังมี plug in สำหรับ notepage++ ,WinMerge อีกนะครับ เข้าใจ programmer ,DBA จริงๆ

สามารถดูวิธีติดตั้งได้จาก https://pitt.plusmagi.com/windows-install-error-0x800f0954/