ส่งค่าตัวแปรในเช็กบ็อกซ์โดย jQuery

Byphunsanit

ส่งค่าตัวแปรในเช็กบ็อกซ์โดย jQuery

เขียนระบบ update ข้อมูลโดยใช้ ajax แต่ปัญหาคือ ใน form นี้มันมี input อยู่หลายตัว และเพราะว่าต้องการแค่ input ที่ชื่อ items[] ตัวเดียวเท่านั้น ถ้าส่ง data ไปโดยใช้ jQuery โดยปกติจะส่งค่าไปโดยใช้ .serialize() หรือ .serializeArray() ก็จะส่งตัวแปรอื่นๆ ที่ไม่จำเป็นติดไปด้วย จนทำให้ url ยาวจนเกิน limit ทำให้ต้องหาวิธีส่งไปเฉพาะตัวที่ใช้จริงๆ เท่านั้น

ตัวอย่างการส่งค่าไปในแบบ array

<!doctype html>
<html>

<head>
  <meta charset="utf-8">
  <title>checkbox to array</title>
</head>

<body>
  <ul>
    <li>
      <input name="items[]" type="checkbox" value="c1">
    </li>
    <li>
      <input name="items[]" type="checkbox" value="c2">
    </li>
    <li>
      <input name="items[]" type="checkbox" value="c3">
    </li>
    <li>
      <input name="items[]" type="checkbox" value="c4">
    </li>
    <li>
      <input name="items[]" type="checkbox" value="c5">
    </li>
    <li>
      <input name="items[]" type="checkbox" value="c6">
    </li>
    <li>
      <input name="items[]" type="checkbox" value="c7">
    </li>
    <li>
      <input name="items[]" type="checkbox" value="c8">
    </li>
    <li>
      <input name="items[]" type="checkbox" value="c9">
    </li>
    <li>
      <input name="items[]" type="checkbox" value="c10">
    </li>
  </ul>
  <div id="result"></div>
  <button id="sendBtn" type="submit">Send</button>
  <script src="jquery-3.1.1.min.js"></script>
  <script>
  $(function() {

    $('#sendBtn').click(function() {
      var checkboxs = $('input[name="items\\[\\]"]:checked');

      alert('checked ' + checkboxs.length + ' items');

      var values = checkboxs.map(function() {
          return $(this).val();
        })
        .get();

      var params = {
        "id": 24,
        "items": values,
      };
      $.ajax({
        "data": params,
        "success": function(data) {
          $('#result').html(data);
        },
        "type": "GET",
        "url": "processing.php",
      });

    });

  });
  </script>
</body>

</html>

ตัวอย่างการส่งค่าไปในแบบ string

<!doctype html>
<html>

<head>
  <meta charset="utf-8">
  <title>checkbox to string</title>
</head>

<body>
  <ul>
    <li>
      <input name="items[]" type="checkbox" value="c1">
    </li>
    <li>
      <input name="items[]" type="checkbox" value="c2">
    </li>
    <li>
      <input name="items[]" type="checkbox" value="c3">
    </li>
    <li>
      <input name="items[]" type="checkbox" value="c4">
    </li>
    <li>
      <input name="items[]" type="checkbox" value="c5">
    </li>
    <li>
      <input name="items[]" type="checkbox" value="c6">
    </li>
    <li>
      <input name="items[]" type="checkbox" value="c7">
    </li>
    <li>
      <input name="items[]" type="checkbox" value="c8">
    </li>
    <li>
      <input name="items[]" type="checkbox" value="c9">
    </li>
    <li>
      <input name="items[]" type="checkbox" value="c10">
    </li>
  </ul>
  <div id="result"></div>
  <button id="sendBtn" type="submit">Send</button>
  <script src="jquery-3.1.1.min.js"></script>
  <script>
  $(function() {

    $('#sendBtn').click(function() {
      var checkboxs = $('input[name="items\\[\\]"]:checked');

      alert('checked ' + checkboxs.length + ' items');

      var values = checkboxs.map(function() {
          return $(this).val();
        })
        .get()
        .join();

      alert('values = ' + values);

      var encoded = encodeURIComponent(values);

      alert('URL encoded = ' + encoded);

      var decoded = decodeURIComponent(encoded);

      alert('URL decoded = ' + decoded);

      $.ajax({
        "data": 'id=24&items=' + encoded,
        "success": function(data) {
          $('#result').html(data);
        },
        "type": "GET",
        "url": "processing.php",
      });

    });

  });
  </script>
</body>

</html>

ตัวอย่างการนำค่าไปเขียนเป็น sql query

<dl>
 <dt>method="GET"</dt>
 <dd><?=print_r($_GET, true);?></dd>
 <dt>method="POST"</dt>
 <dd><?=print_r($_POST, true);?></dd>
</dl>
<?php
if (is_array($_REQUEST['items'])) {
  echo '<br>send items by array';
  $where = "WHERE id IN('" . implode("', '", $_REQUEST['items']) . "')";
} else {
  echo '<br>send items by string';
  $where = "WHERE id IN('" . str_replace(',', "', '", $_REQUEST['items']) . "')";
}

$query = "SELECT *
FROM table_name
$where;";

echo '<br>example query = ' . $query;

เลือกใช้การส่งแบบสตริงหรืออาร์เรย์ ก็แล้วแต่ความสดวก ที่ต้องนำไป loop อีกหรือแค่ใช้ในการสร้างเอสคิวเอลคิวรีอย่างเดียว

About the author

phunsanit administrator