สร้าง excel เป็นชุดแบบหลายหน้าชีท

Byphunsanit

สร้าง excel เป็นชุดแบบหลายหน้าชีท

บางครั้งก็ต้องส่งออกข้อมูลเป็นชุดจำนวนมากหลายชีท ข้อมูลหนึ่งก็ใส่ไว้ในอีกชีทหนึ่ง ก็ใช้การแก้เล็กน้อยจากตัวอย่าง สร้าง excel จาก PHP

<?php

/* PHPExcel_IOFactory - Reader */
include 'PHPOffice/PHPExcel/Classes/PHPExcel.php';

$objPHPExcel = new PHPExcel();

/* Set default style */
$defaultStyle = $objPHPExcel->getDefaultStyle();

$defaultStyle->getFont()
  ->setName('Arial')
  ->setSize(11);

$defaultStyle->getNumberFormat()
  ->setFormatCode('yyyy-mm-dd');

/* Set document properties */
$title = 'Exports_Datas_' . date('Y-m-d_H:i');
$objPHPExcel->getProperties()->setCreator('Pitt Phunsanit')
  ->setCategory('Exports Datas')
  ->setDescription($title)
  ->setKeywords('Exports Datas ' . date('Y-m-d'))
  ->setSubject($title)
  ->setTitle($title);

/* multiple_sheets */
for ($sheetNo = 0; $sheetNo < 10; $sheetNo++) {
  $objWorkSheet = $objPHPExcel->createSheet($sheetNo);
  $objWorkSheet->setTitle('Sheet Nane '.$sheetNo);
  $objWorkSheet->setCellValue('A1', 'Add data for sheet no. '.$sheetNo);
}

/* set active sheet */
$objPHPExcel->setActiveSheetIndex(5);
$objWorkSheet = $objPHPExcel->getActiveSheet();
$objWorkSheet->setCellValue('A4', 'Add data for sheet no. 5 after Sheet Nane '.$sheetNo);

$objWriter =PHPExcel_IOFactory::createWriter($objPHPExcel, 'Excel2007');
header('Content-Type: application/vnd.ms-excel');
header('Content-Disposition: attachment;filename="' . $title . '.xlsx"');
header('Cache-Control: max-age=0');
header('Cache-Control: no-store, no-cache, must-revalidate, max-age=0');
header('Cache-Control: post-check=0, pre-check=0', false);
header('Pragma: no-cache');
$objWriter->save('php://output');

อธิบาย

 1. บรรทัดที่ 28 – 32 จะเป็นการสร้าง sheet ขึ้นมาใหม่ และอ้างถึงชีทนี้โดยใช้ $objWorkSheet ในการใส่ข้อมูลลงไป
 2. บรรทัดที่ 35 – 37 เราสามารถกลับมาแก้ไข sheet ที่สร้างไปแล้วโดยใช้คำสั่ง setActiveSheetIndex และ getActiveSheet จากนั้นอ้างถึงชีทนี้โดยใช้ $objWorkSheet
 3. สังเกตุว่า setActiveSheetIndex ใช้การนับลำดับ sheet เริ่มจาก 0 ไม่ใช่ 1
 4. มีชีทชือ Worksheet เกินอยู่ มันเป็น default ของตัว PHPExcel เอง จริงๆเราควรจะใช้ คำสั่ง
  $objWorkSheet = $objPHPExcel->getActiveSheet();
  $objWorkSheet->setTitle('Exports Datas');
  

  กับแผ่นนี้ แล้วใช้เหมือนกับชีทแผ่นอื่นๆ ก่อนที่จะ loop สร้าง sheet ขึ้นมาใหม่

About the author

phunsanit administrator