ลบตารางทั้งฐานข้อมูล SQL Server

Byphunsanit

ลบตารางทั้งฐานข้อมูล SQL Server

ช่วงนี้ มีแก้ ลบ โครงสร้าง database บ่อยมาก จะลบตารางออกแล้ว import จากฐานข้อมูลตัว dev มา บางตารางก็มี relation กับตารางอื่นๆ ยุบยับไปหมด ไม่ยอมให้ลบ หาเจอ query ชุดนี้มันใช่เลย สะดวกมากๆ

โปรดใช้จักรยานในการปฏิบัติการ T-T
DECLARE @Sql NVARCHAR(500) DECLARE @Cursor CURSOR

SET @Cursor = CURSOR FAST_FORWARD FOR
SELECT DISTINCT sql = 'ALTER TABLE [' + tc2.TABLE_NAME + '] DROP [' + rc1.CONSTRAINT_NAME + ']'
FROM INFORMATION_SCHEMA.REFERENTIAL_CONSTRAINTS rc1
LEFT JOIN INFORMATION_SCHEMA.TABLE_CONSTRAINTS tc2 ON tc2.CONSTRAINT_NAME =rc1.CONSTRAINT_NAME

OPEN @Cursor FETCH NEXT FROM @Cursor INTO @Sql

WHILE (@@FETCH_STATUS = 0)
BEGIN
Exec SP_EXECUTESQL @Sql
FETCH NEXT FROM @Cursor INTO @Sql
END

CLOSE @Cursor DEALLOCATE @Cursor
GO

EXEC sp_MSForEachTable 'DROP TABLE ?'
GO

About the author

phunsanit administrator