ตัวแปร get ใน javascript

Byphunsanit

ตัวแปร get ใน javascript

ในภาษา Javascript ไม่มี function ที่ทำหน้าที่รับตัวแปรจาก URL ดังนันจึงต้องใช้วิธีตัด string ทั้งหมด 3 ครั้ง

 1. แยกส่วนตัวแปรออกมา (หลังเครื่องหมาย ?)
 2. แยกตัวแปรออกเป็นชุดๆ (คั่นโดย &)
 3. แยกตัวแปรและค่าออกจากกัน (คั่นโดย =)
function getURIParams(uri)
{
  var params = [], hash;
  var hashes = uri.slice(uri.indexOf('?') + 1).split('&');
  for(var a = 0; a < hashes.length; a++)
  {
    hash = hashes[a].split('=');
    params[hash[0]] = hash[1];
  }
  return params;
}

ตัวอย่างวิธีใช้

uri = document.location
params = getURIParams(uri);
msg = '';
for(index in params)
{
	msg = msg+'n'+index+'='+params[index];
}
alert(msg);

ตอน test อย่าลืมใส่ตัวแปรใน url ต่อท้ายด้วย เช่น
test.html?one=1&two=2
ก่อน refresh

About the author

phunsanit administrator

Leave a Reply