ตัวแปร get ใน javascript

ตัวแปร get ใน javascript

ในภาษา Javascript ไม่มี function ที่ทำหน้าที่รับตัวแปรจาก URL ดังนันจึงต้องใช้วิธีตัด string ทั้งหมด 3 ครั้ง

  1. แยกส่วนตัวแปรออกมา (หลังเครื่องหมาย ?)
  2. แยกตัวแปรออกเป็นชุดๆ (คั่นโดย &)
  3. แยกตัวแปรและค่าออกจากกัน (คั่นโดย =)

[sourcecode language=”javascript”]
function getURIParams(uri)
{
var params = [], hash;
var hashes = uri.slice(uri.indexOf(‘?’) + 1).split(‘&’);
for(var a = 0; a < hashes.length; a++)
{
hash = hashes[a].split(‘=’);
params[hash[0]] = hash[1];
}
return params;
}[/sourcecode]ตัวอย่างวิธีใช้[sourcecode language=”javascript”]
uri = document.location
params = getURIParams(uri);
msg = ”;
for(index in params)
{
msg = msg+’n’+index+’=’+params[index];
}
alert(msg);[/sourcecode]ตอน test อย่าลืมใส่ตัวแปรใน url ต่อท้ายด้วย เช่น
test.html?one=1&two=2
ก่อน refresh

About the author

phunsanit administrator

Leave a Reply