สร้าง muti site ใน laravel

Byphunsanit

สร้าง muti site ใน laravel

ต้องการสร้างเว็บรองรับหลายๆ บริษัท โดยที่ใช้ code ชุดเดียวกันและให้ฝ่ายที่ดูแลสามารถเพิ่มข้อมูลและเว็บไซต์ ได้เองโดยที่ไม่ต้องใช้ความรู้ทางด้านการเขียนโปรแกรมเลย

เจอ package ชื่อ delatbabel/site-config แต่เพราะว่าเค้ารองรับแค่ laravel 5.1 เลยต้องสร้าง project ใหม่ตั้งแต่ต้นเลย

 1. พิมพ์ command
  composer create-project laravel/laravel sites "5.1.*"
 2. แก้ config ในไฟล์ .env ให้ติดต่อ databse ได้
  ...
    DB_CONNECTION=mysql
    DB_HOST=127.0.0.1
    DB_DATABASE=sites
    DB_USERNAME=root
    DB_PASSWORD=xxx
  ...
 3. เพิ่ม package ในไฟล์ composer.json
  ...
    "require": {
    "php": ">=5.5.9",
    "laravel/framework": "5.1.*",
  ...
    "delatbabel/site-config": "~1.0"
    },
  ...
 4. run command
    composer update
    
 5. เปิดไฟล์ config\app.php เพิ่ม
  ...
    'providers' => [
  ...
    Delatbabel\SiteConfig\SiteConfigServiceProvider::class,
  ...
    ],
  ...
    'aliases' => [
  
    'SiteConfigSaver'  => Delatbabel\SiteConfig\Facades\SiteConfigSaver::class,
  
    ],
  ...
 6. เพิ่ม Boostrap the Config Loader ใน 2 ไฟล์ คือ \app\Console\Kernel.php และ \app\Http\Kernel.php ต้องครบ 2 ไฟล์นะครับ ผมใส่ไม่ครบงงอยู่นานมากทำไม่มันมันใช้ไม่ได้
  ...
    protected function bootstrappers()
    {
      $bootstrappers = parent::bootstrappers();
  
      // Add the SiteConfig bootstrapper to the end.
      $bootstrappers[] = 'Delatbabel\SiteConfig\Bootstrap\LoadConfiguration';
  
      return $bootstrappers;
    }
  ...
 7. Incorporate and Run the Migrations โดย run command
    php artisan vendor:publish --tag=migrations --force
    php artisan migrate

การติดตั้งเสร็จแล้ว ที่นี้จะทดลองใช้งาน

 1. สร้างไฟล์ \app\Http\Controllers\HomeController.php
   <?php
  
  namespace App\Http\Controllers;
  
  use App\User;
  use App\Http\Controllers\Controller;
  
  class HomeController extends Controller {
  
    /**
     * Show the profile for the given user.
     */
    public function index()
    {
  
      return 'title = '.config('config.title');
  
      $config = config()->all();
  
      return '<pre>'. print_r($config ,true).'</pre>';
    }
  
  }
  
 2. เพิ่ม route ในไฟล์ \app\Http\routes.php
  ...
  Route::get('/', 'HomeController@index');
  ...
  
 3. ทดลอง set domain ขึ้นมาเทส เปิดไฟล์ C:\Windows\System32\drivers\etc\hosts
  ...
  127.0.0.1	phunsanit.com
  127.0.0.1	pitt.com
  ...
  
 4. เพิ่มข้อมูลทกสอบโดยใช้
  INSERT INTO `configs` (`id`, `website_id`, `environment`, `group`, `key`, `value`, `type`, `created_at`, `updated_at`) VALUES
  (1, 1, NULL, 'config', 'title', 'localhost', '', '0000-00-00 00:00:00', '0000-00-00 00:00:00'),
  (2, 1, 'prod', 'config', 'title', 'localhost ON production', '', '0000-00-00 00:00:00', '0000-00-00 00:00:00'),
  (3, 1, 'test', 'config', 'title', 'localhost IN TEST SERVER', '', '0000-00-00 00:00:00', '0000-00-00 00:00:00'),
  (4, 2, NULL, 'config', 'title', 'pitt.com', '', '0000-00-00 00:00:00', '0000-00-00 00:00:00'),
  (5, 2, 'prod', 'config', 'title', 'pitt.com ON production', '', '0000-00-00 00:00:00', '0000-00-00 00:00:00'),
  (6, 2, 'test', 'config', 'title', 'pitt.com IN TEST SERVER', '', '0000-00-00 00:00:00', '0000-00-00 00:00:00');
  
  INSERT INTO `websites` (`id`, `name`, `http_host`, `environment`, `created_by`, `updated_by`, `created_at`, `updated_at`, `deleted_at`) VALUES
  (1, 'prototype', 'localhost', 'test', NULL, NULL, '0000-00-00 00:00:00', '0000-00-00 00:00:00', NULL),
  (2, 'prototype', 'pitt.com', 'test', NULL, NULL, '0000-00-00 00:00:00', '0000-00-00 00:00:00', NULL);
  
 5. ทดสอบโดยเปิด http://localhost/mcms/public/ และ http://pitt.com/mcms/public/

นำไปดัดแปลงให้เหมาะกับงานที่ทำครับ

About the author

phunsanit administrator