ทำ checkbox / radio สวยๆ

ทำ checkbox / radio สวยๆ

สิ่งที่ css framework อย่าง bootstrapt ไม่ยอมทำซักทีคือ ทำให้ checkbox หรือ radio ออกมาเหมือนๆกันทุก browser ทำให้การออกแบบฟอร์มทำได้ไม่สวยงามเท่าที่ควร

แก้ได้โดยใช้ fronteed/icheck มาวางภาพทับ checkbox หรือ radio ไว้ และทำการจับ event แทนตัว input จริงๆ

ตัวอย่าง[code language=”php” title=”jQuery.iCheck.php”]<!doctype html>
<html>
<head>
<meta charset="utf-8">
<title>jQuery iCheck</title>
<link href="vendor/twbs/bootstrap/dist/css/bootstrap.min.css" rel="stylesheet" type="text/css">
<link href="vendor/fronteed/icheck/skins/square/green.css" rel="stylesheet" type="text/css">
</head>
<body>
<?php
if(count($_POST)) {
echo ‘<pre>’, print_r($_POST, true), ‘</pre>’;
}
?>
<div class="container">
<form action="jQuery.icheck.php" id="formA" method="post">
<fieldset class="form-group row">
<legend class="col-form-legend col-sm-2">Checkbox</legend>
<div class="col-sm-10">
<div class="form-check">
<label class="form-check-label">
<input class="form-check-input" checked id="chk1" name="checkbox1" type="checkbox" value="checkbox1">
Check me out </label>
</div>
<div class="form-check">
<label class="form-check-label">
<input class="form-check-input" id="chk2" name="checkbox2" type="checkbox" value="checkbox2">
Check me </label>
</div>
<div class="form-check">
<label class="form-check-label">
<input class="form-check-input" id="chk3" name="checkbox3" type="checkbox" value="checkbox3" disabled>
Check is disabled </label>
</div>
</div>
</fieldset>
<fieldset class="form-group row">
<legend class="col-form-legend col-sm-2">Radios</legend>
<div class="col-sm-10">
<div class="form-check">
<label class="form-check-label">
<input class="form-check-input" checked id="gridRadios1" name="radio" type="radio" value="option1">
Check me out </label>
</div>
<div class="form-check">
<label class="form-check-label">
<input class="form-check-input" id="gridRadios2" name="radio" type="radio" value="option2">
Check me </label>
</div>
<div class="form-check disabled">
<label class="form-check-label">
<input class="form-check-input" disabled id="gridRadios3" name="radio" type="radio" value="option3">
Check is disabled </label>
</div>
</div>
</fieldset>
<div class="form-group row">
<label class="col-sm-2"></label>
<div class="col-sm-10 text-right">
<button class="btn btn-lg btn-primary" type="submit">Save</button>
</div>
</div>
</form>
<hr>
<button class="btn btn-lg btn-info" id="ajaxBtn" type="button">AJAX Value</button>
</div>
<script src="vendor/components/jquery/jquery.min.js"></script>
<script src="vendor/fronteed/icheck/icheck.min.js"></script>
<script>
$(function () {

/* style */
$(‘input’).iCheck({
"checkboxClass": "icheckbox_square-green",
"radioClass": "iradio_square-green",
});

/* event */
$(‘input’).on(‘ifChanged’, function(event) {
console.log(event);

alert(‘checked = ‘ + event.target.checked);
alert(‘id = ‘ + event.target.id);
alert(‘name = ‘ + event.target.name);
alert(‘type = ‘ + event.target.type);
alert(‘value = ‘ + event.target.value);
});

/* value */
$(‘#ajaxBtn’).click(function() {
var formData = $(‘#formA’).serializeArray();
var message = ”;

$.each(formData, function (index, item) {
message +=’\n’ + index + ‘ ‘ + item.name + ‘ = ‘+item.value;
});

alert(message);

});

});
</script>
</body>
</html>[/code]

สามารถเปลี่ยนรูปแบบอื่นได้โดยดู style ได้จาก iCheck v1.0.1 @FRONTEED จากนั้นเปลี่ยน css ไฟล์ และ checkboxClass หรือ radioClass ไม่ก็ทำภาพพื้นหลังใหม่และเขียน css ของตัวเองก็ได้

About the author

phunsanit administrator