บางตารางที่จะย้ายระบบอาจจะไม่มี primary key เพื่อให้ถูกต้องตามหลักการออกแบบตารางที่ดีจึงควรเพิ่ม pk ให้ตาราง
สมมุติตารางชื่อ contents และต้องการให้ pk ชื่อ contentId จะเขียน query ได้ตามตัวอย่าง[sourcecode language=”sql”]
ALTER TABLE `contents` ADD `contentId` INT UNSIGNED NOT NULL AUTO_INCREMENT FIRST ,
ADD PRIMARY KEY ( `contentId` )
[/sourcecode]อีกวิธีถ้าต้องการให้ primary key เรียงลำดับใหม่โดยให้ แคทตากอรี่เดียวกันอยู่ใกล้กัน หลังจากนั้นเรียงตามชื่อทำได้โดยใช้เทคนิค
row number เข้าไปทำง่ายๆ ตามตัวอย่าง[sourcecode language=”sql”]
Update `contents` set `contentId` =
(select @rownum:=@rownum+1 rownum FROM (SELECT @rownum:=0) r)
ORDER BY `categoryId` ,`title`;
[/sourcecode]