การใช้ curl ไป download file จากเซิร์ฟเวอร์อื่นๆ ไม่ได้ซับซ้อนเหมือนการอัพโหลดในตัวอย่าง curl: ส่งไฟล์ การทำงานค่อนข้างตรงไปตรงมาก คือ มีไฟล์ที่มี code curl ทำหน้าที่ request และมีไฟล์หรือโปรแกรมที่ทำหน้าที่จ่ายไฟล์ให้ โดยดัดแปลงให้แสดง error กลับมาในรูปแบบที่ง่ายกับการแสดง error ในฝั่งรีเควสท์

เพื่อความปลอดภัย จะมีการเขียนการตรวจสอบเล็กน้อย

 • จะส่ง token มาและทั้ง 2 ไฟล์จะต้องมีค่าเท่าๆกัน ในความเป็นจริง ควรจะมีการเขียนที่ดีกว่านี้ เช่น เปลี่ยน token ตามช่วงเวลา
 • ไม่ควรให้ร้องขอไฟล์โดยใช้ full path และเพื่อป้องกันการใช้ฝั่งรับในการ download ไฟล์อื่นๆ จึงต้องกำหนดโฟลเดอร์เริ่มต้นไว้ให้ดาวน์โหลดไฟล์ในโฟลเดอร์ที่กำหนดไว้เท่านั้น
 • <?php
  header('Cache-Control: no-cache, no-store, must-revalidate');
  header('Expires: 0');
  header('Pragma: no-cache');
  
  $post = [
    'file' => 'test.docx',
    'token' => $token,
  ];
  $token = 'HH89VOiirgXlCdEqDrFs';
  $url = 'http://localhost/snippets/PHP/download.php';
  
  $ch = curl_init();
  
  curl_setopt_array($ch, [
    CURLOPT_ENCODING => 'UTF-8',
    CURLOPT_FRESH_CONNECT => true,
    CURLOPT_POST => 1,
    CURLOPT_POSTFIELDS => http_build_query($post),
    CURLOPT_RETURNTRANSFER => true,
    CURLOPT_URL => $url,
  ]);
  
  $result = curl_exec($ch);
  
  switch ($result) {
    case 'bad token':{
        curl_close($ch);
        exit('check token in ' . $url);
      }break;
  
    case 'file not found':{
        curl_close($ch);
        exit('file not found in target server.');
      }break;
  
    default:{
        header('Content-Disposition: attachment; filename="' . $post['file']);
        echo $result;
      }
  }
  curl_close($ch);

  <?php
  $fileDir = 'D:\xampp\htdocs\snippets\\';
  $token = 'HH89VOiirgXlCdEqDrFs';
  
  if ($_POST['token'] != $token) {
    exit('bad token');
  }
  
  $requestFile = $fileDir . $_POST['file'];
  if (file_exists($requestFile)) {
    readfile($requestFile);
  } else {
    exit('file not found');
  }