โปรเจ็คที่ทำอยู่ตอนนี้ ทางลูกค้าต้องการให้สามารถ สร้างระบบย่อยได้เอง จะทำงานคล้ายๆกัน แต่ละส่วนสามารถปรับแต่งได้อิสระจากตัวอื่นๆ เช่น ใช้ logo ของบริษัทพันธมิตร โดยจะมีส่วนย่อยๆ นี้ตามจำนวนพันธมิตรที่เค้าหามาได้ และใน backed จะต้องสามารถสร้างขึ้นมาได้เอง โดยที่ไม่ต้องการให้โปรแกรมเมอร์ มาเซ็ตระบบเริ่มต้นให้

หนึ่งในกระบวนการที่คิดไว้ก็คือ แยก code ของแต่ละ partner ออกไปในอีกโพลเดอร์และใช้ php clone ออกไปทั้ง sub directory ไปไว้อีกที่ ให้แต่ละบริษัทใช้

[code lang=”php” title=”cloning.php”]
<?php

function cloning($folderSource, $folderClone) {
if (!@mkdir($folderClone, 0755)) {
return error_get_last();
}
foreach ($iterator = new \RecursiveIteratorIterator(new \RecursiveDirectoryIterator($folderSource, \RecursiveDirectoryIterator::SKIP_DOTS), \RecursiveIteratorIterator::SELF_FIRST) as $item) {
if ($item->isDir()) {
mkdir($folderClone . DIRECTORY_SEPARATOR . $iterator->getSubPathName());
} else {
copy($item, $folderClone . DIRECTORY_SEPARATOR . $iterator->getSubPathName());
}
}
return true;
}

$message = cloning(‘partner’, ‘partner_dolly’);
if ($message === true) {
echo ‘Success’;
} else {
echo print_r($message, true);
}
[/code]